Kế hoạch 06/2010/KH-BCS
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KIỂM SÁT

NHÂN DÂN TỐI CAO

*

Số: 06-KH/BCS

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, Viện kiểm sát nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương, địa phương và các cơ quan hữu quan nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; thực hiện các giải pháp ngăn chặn, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là các tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới, như: khủng bố, rửa tiền, mua bán người, sử dụng công nghệ cao để phạm tội, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tội phạm về môi trường, tội phạm xuyên quốc gia...

- Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng cơ chế trách nhiệm, nâng cao tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Đảm bảo mọi tội phạm đã được phát hiện đều được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

- Từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; thiết lập hệ thống thông tin, nghiên cứu tội phạm để xây dựng các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quá.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải gắn với việc bảo vệ quyền dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân; phải . lấy chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát cấp tỉnh đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong Ngành; phối hợp chặt chẽ giữa công tác chuyên môn với công tác của các tổ chức đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

II NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện tết quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

- Viện kiểm sát các cấp cần làm tết nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các quy định của pháp luật và quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, quản lý và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của cơ quan điều tra và các cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra. Đề cao trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp trong việc nghiên cứu tài liệu, chứng cứ, phê chuẩn các quyết định khởi tố, áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn. Tăng cường hoạt động kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra; tích cực nghiên cứu tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất việc để lọt tội phạm, người phạm tội; không làm oan người vô tội; hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa cơ quan tiến hành tố tụng. Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự; việc bồi thường oan sai theo Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự (Viện kiểm sát các cấp thực hiện).

Tiếp tục phối hợp với Tòa án tổ chức tốt các phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; nâng cao trình độ, kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong kiểm sát các bản án, quyết định hình sự nhằm phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị; nâng cao chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm (Vụ 3, Viện Phúc thẩm 1, Viện Phúc thẩm 2, Viện Phúc thẩm 3 và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).

- Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tổng hợp vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, ban hành kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm (Viện kiểm sát các cấp thực hiện).

- Đổi mới và trên toàn tổ chức, cán bộ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương; xây dựng các quy định về tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền (Cục Điều tra VKSND tôi cao thực hiện).

- Phối hợp với cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm cho nhân dân; thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đối với các vụ án hình sự, tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm để nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân (Viện kiểm sát các cấp phối hợp vớt các đơn vị báo chí thực hiện).

Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế giữa VKSND tối cao với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước, các tổ chức, cơ quan tư pháp trên thế giới và khu vực trong công tác phòng, chống tội phạm và công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện có hiệu quả các thoả thuận quốc tế do VKSND tối cao ký kết. Tăng cường công tác tiếp nhận các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự và đàm phán ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; tham gia, thực hiện có hiệu quả các Dự án quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm (Các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Viện Khoa học kiểm sát, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tênh hiện).

- Đổi mới và tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự, đảm bảo các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thi hành theo đúng quy đinh của pháp luật (Vụ 4, Vụ 10 và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).

2. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật về phòng, chống tội phạm

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 06/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 02/QĐ-VKSIC ngày 17/10/2008 của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao về việc thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ c tính in về sự lãnh đạo của Đảng đối với các Cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, Nghị quyết số 09/1998/NQ- CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (Viện kiểm sát các cấp thực hiện).

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Viện kiểm sát các cấp trong tiến trình cải cách tư pháp; phối hợp với các cơ quan tư pháp trung ương cụ thể hoá Kết luận số 79-KLITW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49- NQ/TW của Bộ Chính trị. Hoàn thành Đề án mô hình tố tụng hình sự Việt Nam (Viện Khoa học kiểm sát phối hợp với các đơn vị trong ngành thực hiện).

- Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan xây dựng Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự. Xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về "Tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra ; đảm bảo tốt các điều kiện để Viện kiểm sát thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự (Viện khoa học kiểm sát phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

- Tham gia nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật đáp ứng với yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, như: Luật phòng, chống khủng bố, Luật phòng, chống mua bán người. . . Nghiên cứu, xây dựng trình cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền bổ sung dự án, đề án, chương trình hành động nhằm tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc mới nổi lên về an ninh trật tự và nâng cao năng lực hoạt động phòng, chống tội phạm (Viện Khoa học kiểm sát phối hợp với các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thực hiện).

- VKSND tối cao chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về việc tiếp nhận, quản lý và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; Thông tư liên tịch về việc công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nghiên cứu hướng dẫn quy định của Bộ luật hình sự về miễn trách nhiệm hình sự; tích cực chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự; triển khai Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (Các Vụ thực hành quyền công tô và kiểm sát điều tra phối hợp với các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương thực hiện) .

- Phối hợp với cơ quan hữu quan xây dựng dự án Luật Giám định tư pháp, dự án Luật Bảo vệ nhân chứng, Nghị định về Chế độ đãi ngộ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tội phạm; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Thông tư liên tịch quy định về cơ chế trao đổi thông tin, số liệu về phòng, chống tội phạm (Các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự, Viện khoa học kiểm sát và Vụ kê hoạch tài chính thực hiện).

- Tiếp tục hoàn thiện và làm tốt công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm trên ngành, góp phần thiết thực, hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm (Cục Thống kê tội phạm và các đơn vị liên quan thực hiện). - Tiếp tục phối hợp với các ngành, Viện kiểm sát địa phương thực hiện tết các Đề án của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, như: "Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên", "Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính chất quốc tế " . . . (Vụ thực hành quyền công tô và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương thực hiện).

- Nghiên cứu để sớm thành lập Trung tâm nghiên cứu tội phạm học; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nghiên cứu dự báo tình hình tội phạm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (Viện khoa học kiểm sát chủ trì phôi hợp cùng với Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, Vụ tổ chức cán bộ, Cục Thống kê tội phạm và các đơn vị liên quan thực hiện).

3. Công tác xây dựng ngành Kiểm sát

3.1- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát.

- Tích cực, chủ động phòng, chống tội phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn ngành các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm; đưa tin kịp thời, chính xác về việc phát hiện, xử lý các vụ án hình sự kịp thời biểu dương các Viện kiểm sát địa phương, đơn vị, các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời kiên quyết lý nghiêm các hành vi vi phạm và tội phạm trong ngành Kiểm sát; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng công vụ vi phạm pháp luật, phạm tội, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (Viện kiểm sát các cấp thực hiện).

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức trong toàn ngành, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc nghiên cứu, ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; nghiên cứu xây dựng các Đề án về đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên với một số nước có nền tư pháp tiên tiến và thực hiện các dự án đã ký kết với nước ngoài nhằm nâng cao năng lực hoạt động của ngành (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tê, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát thực hiện).

- Phối hợp với các Cấp ủy đảng, Viện, Học viện, trường đại học và các trung tâm đào tạo để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng giảng dạy của Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, cóphâm chất đạo đức tết, có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát và Viện kiểm sát địa phương thực hiện).

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và làm theo tấm gương đạo đức "cần, kiệm, hẻm, chính, chí công vô tư " của Bác Hổ; phát động phong trào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần đẩy lùi tệ suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực (Viện kiểm sát các cấp thực hiện).

- Xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện tuyên truyền và vận động gia đình thực hiện pháp luật. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm kiểm tra làm rõ để trả lời cơ quan báo chí về các nội dung do các cơ quan báo chí đưa tin có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm của cán bộ trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách (Các đơn vị trực thuộc VKSND tôi cao và Viện kiểm sát địa phương phối hợp thực hiện).

3.2- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tội phạm trong ngành Kiểm sát.

Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh người cán bộ Kiểm sát cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật và Điều lệ Đảng. Thực hiện tết Luật cán bộ công chức, Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Ngành; xác minh, kết luận và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề do báo chí phản ánh về những cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát liên quan đến tội phạm; đồng thời thông tin lại cho công luận biết (Ban Thanh tra và Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).

- Định kỳ kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và việc triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này; kịp thời khen thưởng cho những cá nhân, tập thể tích cực đấu tranh với những hành vi tội phạm (Ban Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, Văn phòng VKSND tôi cao, các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức quần chúng trong từng Viện kiểm sát địa phương, đơn vị nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi tội phạm (Viện kiểm sát các cấp thực hiện).

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình về Kế hoạch này trong quý IV năm 2010.

2- Căn cứ kế hoạch này, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương và các đơn vị thuộc VKSND tối cao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thức hiến cụ thể của đơn-vị mình, quy định chi tiết, cụ thể về nội dung và thời gian thực hiện. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, định kỳ 6 tháng, một năm và từng giai đoạn tổ chức sơ kết, tổng.kết chuyên đề, tổ chức hội thảo để tiên ra nguyên nhân, điều kiến phát sinh tội phạm để đề xuất với Viện trưởng VKSND tối cao kiến nghị với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về công tác phòng, chống tội phạm; sửa đổi, bổ sung Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm cho phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn.

Định kỳ 6 tháng, một năm, các đơn vị đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch cùng với sơ kết công tác 6 tháng, tổng kết công tác năm và báo cáo kết quả về Văn phòng VKSND tối cao và Văn phòng Ban Cán sự đảng VKSND tối cao. Văn phòng Ban Cán sự đảng VKSND tối cao có trách nhiệm xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch chung của toàn ngành.

3- Văn phòng Ban Cán sự đảng VKSND tối cao có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Cán sự đảng VKSND tối cao việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

 

         Nơi nhận:

- Bộ chính trị ( để b/c);

- Ban Bí thư ( để b/c);

- Đ/c Chủ tịch nước ( để b/c);

- Văn phòng Trung ương Đảng ( để b/c);

- Uỷ ban kiểm tra TW ( để b/c);

- Ban tổ chức TW ( để b/c);

- Các đ/c lãnh đạo VKSTC:

- Các viện kiểm sát cấp tỉnh;

- Các đơn vị trực thuộc VKNDTC;

- Viện kiểm sát quân sự TW

- Lưu : TH, VPBCS..

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG

BÍ THƯ

 

 

 

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác