Chỉ thị số 03/2010/CT-VKSTC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  -------------------

Số: 03/CT-VKSTC

           Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRONG

NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/06/2009  và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010. Đây là một văn bản pháp lý quan trọng tạo cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp, đáp ứng nhu cầu của công dân và quản lý nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc ban hành và thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tạo cơ sở pháp lý cho việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm .sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Để kịp thời triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trong ngành kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện trưởng Viện kiểm kiểm sát nhân dân các địa phương quán triệt và tiến hành thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình những công việc sau đây:

            1. Phổ biến, tuyên truyền Luật Lý lịch tư pháp

Tổ chức quán triệt nội dung Luật Lý lịch tư pháp cho Kiểm sát viên, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành để nhận thức và áp dụng đúng, đầy đủ thống nhất Luật này khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Viện kiểm sát nhân dân các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong tổ chức triển khai thực hiện Luật này tại đơn vị, địa phương mình.

            2. Một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

2.1 Đối với việc tiếp nhận và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là các trích lục bản án hoặc trích lục án tích của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, giao cho Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan đầu mối tiếp nhận các tài liệu nêu trên và cung cấp cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia theo quy định tại Điều 17 Luật Lý lịch.tư pháp. Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm mở sổ theo dõi, quản lý việc tiếp nhận và cung cấp các trích lục bản án, án tích nêu trên và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Trong khi.Trung tâm lý lịch tư pháp.quốc gia chưa được thành lập, Vụ Hợp tác quốc tế gửi các tài liệu nêu trên về Vụ Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp.

Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm yêu cầu Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam kết án để cung cấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định tại Điều 12, khoản 7 Luật lý lịch tư pháp Kể từ ngày 01/07/2010, khi nhận được các yêu cầu của cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp về bổ sung, đính chính đối với các trích lục bản án, án tích.của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp mà có nội dung chưa đầy đủ hoặc sai sót, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin bổ sung, đính chính cho cơ quan này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị bổ sung, đính chính như quy định tại Điều 24, khoản 2 Luật Lý lịch tư pháp.

2.2 Kể từ ngày 01/07/2010, đối với việc cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, khi xét thấy cần thiết, có quyền yêu cầu cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Điều 7, khoản 2, Điều 12 và Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp. Trong quá trình giải quyết vụ án, căn cứ vào nhu cầu xác minh thông tin lý lịch tư pháp của các đối tượng có liên quan, kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố hoặc kiểm sát hoạt động tư pháp chủ động đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình gửi yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Trình tự, thủ tục yêu cầu cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp.

2.3 Trong khi chờ văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, đối với nguồn thông tin lý lịch tư pháp, để xác định về tình trạng thi hành án, là các quyết định tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định tại Điều 276 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 15 khoản 7 Luật Lý lịch tư pháp, Viện kiểm sát đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án có thể cung cấp các quyết định này nếu cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp yêu cầu.

2.4 Viện khoa học kiểm sát chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các. địa phương, Viện kiểm sát quân sự các cấp, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan. Qua thực tiễn áp dụng Luật này có vướng mắc thì kịp thời báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới.

            3. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện trưởng Viện kiểm sát các địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong cơ quan đơn vị mình.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này nếu có vướng mắc thì báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có giải thích, hướng dẫn ./.

         Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng( để báo cáo);

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội( để báo cáo);

- Ủy ban tư pháp của Quốc hội( để báo cáo);

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội( để báo cáo);

- Tòa án nhân dân tối cáo;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Công an;

- Bộ Quốc phòng;

- Các đồng chí Lãnh đạo Viện;

- Các đơn vị trực thuộc VKNDSTC;

- Các VKSND tỉnh, thành phố;

- VKS Quân sự TW;

- Lưu VT, Vụ 8.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác