Hướng dẫn số 2461/2010/VKSTC-TKTP
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          -------------------

Số: 2614/VKSTC- TKTP

V/v Hướng dẫn thống kê hình sự liên ngành

 

            Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: - Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuôc TW;

- Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Viện kiếm sát quân sự Trung ương.

 

Sau khi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số qui định của Thông tư liên tịch số 01 ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về "Hướng dẫn thi hành một số qui định của pháp luật trong công tác thông kê hình sự, thống kê tội phạm" như sau:

1. Thống kê về số vụ, số bị can đã khởi tố

Về vụ án: Căn cứ để thống kê cũ, mới là ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Quyết định khởi tố vụ án ra trong kỳ thống kê là số mới, trước kỳ thống kê là số cũ.

Các trường hợp cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại thì khi thống kê không được tính thêm một vụ; việc thống kê vào số khởi tố cũ hoặc mới căn cứ vào ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

- Trường hợp tách vụ án: Nếu vụ án thuộc số cũ được tách thành nhiều vụ thì tăng số cũ, nếu vụ án thuộc số mới được tách thành nhiều vụ thì tăng thêm số mới.

Trường hợp nhập vụ án : Nếu nhập cũ vào cũ thì giảm số cũ, mới vào mới thì giảm số mới; nhập cũ vào mới thì giảm số cũ, nhập mới vào cũ thì giảm số mới.

Về bị can: Căn cứ để thống kê cũ, mới là ngày Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc ngày Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can. Quyết định ra trong kỳ thống kê là số mới, trước kỳ thống kê là số cũ.

Các trường hợp tạm đình chỉ điều tra ở các kỳ thống kê trước, nhưng phục hồi điều tra trong kỳ thống kê thì thống kê vào số cũ.

2. Số vụ án đình chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ điều tra

Những vụ án được thống kê vào chỉ tiêu số vụ án đình chỉ điều tra chỉ khi tất cả các bị can trong vụ án đó được đình chỉ điều tra. Những vụ án được thống kê vào chỉ tiêu tạm đình chỉ điều tra chỉ khi tất cả các bị can trong vụ án đó được tạm đình chỉ điều tra.

Những trường hợp Cơ quan điều tra ban hành quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra ở các kỳ thống kê trước và chưa được thống kê ở kỳ thống kê đó thì Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không được thống kê vào kỳ thống kê sau mà phải hiệu chỉnh lại số liệu của kỳ thống kê đó và báo cáo về cơ quan cấp trên để hiệu chỉnh.

Những trường hợp Cơ quan điều tra ban hành quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê và đã được Cơ quan điều tra thống kê nhưng khi đối chiếu số liệu, Viện kiểm sát chưa nhận được các quyết định trên thì khi tiếp ký, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát phải thống nhất và đưa vào báo cáo của kỳ thống kê.

3. Số vụ số bị can Cơ quan điều tra đề nghị truy tố

Những vụ án, bị can được thống kê vào chỉ tiêu này là số vụ án, bị can Cơ quan điều tra đã có quyết định đề nghị truy tố và đã có biên bản bàn giao hồ sơ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong kỳ thống kê (Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát trong kỳ thống kê). Đối với các vụ án, bị can Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhưng sau đó Viện kiểm sát có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng Cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát ngay trong kỳ thống kê thì vẫn thống kê vào số vụ, số bị can Cơ quan điều tra đề nghị truy tố.

Lưu ý, không thống kê vào chỉ tiêu này những trường hợp Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố trong kỳ thống kê và Viện kiểm sát đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê, Cơ quan điều tra chưa chuyển hồ sơ lại cho Viện kiểm sát.

4. Số vụ án Viện kiểm sát truy tô ra Tòa (Sô vụ Tòa án thụ lý xét xử)

Những vụ án, bị can được thống kê vào chỉ tiêu này là số vụ án, bị can Viện kiểm sát đã có quyết định truy tố và đã có biên bản bàn giao hồ sơ giữa Viện kiểm sát với Toà án trong kỳ thống kê (Viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ sang Toà án trong kỳ thống kê).

Căn cứ để tính cũ, mới là ngày bàn giao hồ sơ giữa Viện kiểm sát và Tòa án. Bàn giao trong kỳ thống kê là số mới, trước kỳ thống kê là số cũ.

Đối với các vụ án, bị can Viện kiểm sát truy tố ra Toà sau đó Toà án có quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung nhưng Viện kiểm sát có văn bản giữ nguyên quan điểm truy tố ban đầu và chuyển hồ sơ lại cho Toà án ngay trong kỳ thống kê thì vẫn thống kê vào số bị can Viện kiểm sát truy tố ra Toà.

Lưu ý, không thống kê vào chỉ tiêu này những trường hợp Viện kiểm sát đã quyết định truy tố trong kỳ thống kê và Toà án đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát chưa chuyển hồ sơ lại cho Toà án.

5. Số vụ thụ lý xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự

Căn cứ để thống kê cũ, mới là ngày bàn giao hồ sơ giữa Tòa án cấp sơ thẩm với Tòa án cấp phúc thẩm, giữa Tòa án đã xét xử bản án có hiệu lực pháp luật với Tòa án cấp giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Bàn giao trong kỳ thống kê là số mới, trước kỳ thống kê là số cũ.

Những vụ án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và Toà án phúc thẩm xử, huỷ bản án sơ thẩm giao lại cho cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu thì khi thống kê đưa vào số thụ lý mới.

6. Số vụ trả hồ sơ điều tra bổ sung

Số vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung được thống kê theo vụ, không thống kê theo số lần trả điều tra bổ sung.

Những vụ án mà Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu rút hồ sơ hoặc Tòa án trả hồ sơ để tách hoặc nhập vụ án thì không tính vào chỉ tiêu này. Đối với các vụ án Viện kiểm sát cấp trên chuyển về Viện kiểm sát cấp dưới để truy tố theo thẩm quyền mà Viện kiểm sát cấp dưới trả điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát cấp trên thống kê, Viện kiểm sát cấp dưới không thống kê.

7. Các trường hợp tạm đình chỉ sau đó phục hồi

Nếu vụ án có nhiều bị can, bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử do bị can, bị cáo bỏ trốn phải tạm đình chỉ một hoặc một số bị can, bị cáo mà không tạm đình chỉ vụ án, những bị can, bị cáo không bị tạm đình chỉ đã được xét xử, sau đó những bị can, bị cáo tạm đình chỉ được phục hồi và đưa ra xét xử thì thống kê như vụ án mới.

Riêng chỉ tiêu số vụ án, bị can đã khởi tố khi phân tích số cũ hoặc mới thì căn cứ vào mục 1 của hướng dẫn này.

8. Về thi hành án

Các trường hợp ủy thác thi hành án: để tránh trùng lặp, nơi nhận ủy thác thống kê vào số phải thi hành, nơi ủy thác đi không thống kê vào số phai thi hành.

- Số bị án được Tòa án ra quyết định hoãn thi hành án nhiều lần thì thống kê theo số bị án, không thống kê theo số lần hoãn thi hành án.

- Về tạm đình chỉ thi hành án phạt tù: Để tránh trùng lặp giữa các cấp, nơi nào ban hành quyết định tạm đình chỉ thì nơi đó thống kê. Đối với các trường hợp tạm đình chỉ, sau đó có quyết định thi hành án tiếp thì thống kê vào số cũ

9. Cách tính các tiêu thức chuyển đến " và "chuyển đi "

 - "Chuyển đi" là chuyển đi nơi khác giải quyết, "chuyển đến" là nhận từ nơi khác để giải quyết; chuyển đi và chuyển đến giữa hai cơ quan khác nhau, phải trong cùng giai đoạn giải quyết (điều tra chuyển điều tra, truy tố chuyển truy tố, xét xử chuyển xét xử); nếu sau khi kết thúc giải quyết ở giai đoạn này được chuyển sang giai đoạn kế tiếp ở một đơn vị khác thì không được coi là chuyển đến và chuyển đi.

- Đơn vị nơi chuyển đi không tính vào số cũ hoặc số mới, được thống kê độc lập, không thuộc tổng số án phải giải quyết theo thẩm quyền .

- Đơn vị nơi chuyển đến sẽ thống kê vào "Số cữ hoặc "số mới" căn cứ vào ngày ban hành các văn bản tố tụng tương ứng.

Trên đây là hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề trong công tác thống kê hình sự liên ngành. Viện kiểm sát các cấp chủ động, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp thực hiện. Những vấn đề còn vướng mắc, Viện kiểm sát các cấp tiếp tục tổn hợp ý kiến gìn về Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được hướng dẫn./.

         Nơi nhận:

- Như trên;

- Toà án nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ quốc phòng( để phối hợp hướng dẫn trong từng ngành);

- Lưu VT, Cục TKTP.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

LÊ HỮU THỂ

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác