Hướng dẫn số 07/2010/HD-VKSTC-V1B
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 TỐI CAO

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           -------------------

Số: 07/HD-VKSTC- V1B

          Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THQCT,KSĐT, KSXXST ÁN THAM NHŨNG NĂM 2010

                 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương

 


Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 15/1/2010 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2010 . Vụ thực giành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 1B)  hướng dẫn VKSND các tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương triển khai công tác thực hành uyên công tố. kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án tham nhũng năm 2010 như sau:

I. NỘI DUNG TRỘNG TÂM CÔNG TÁC THQCT,KSĐT, KIẾM SỰ XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN THAM NHŨNG NĂM 2010

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được nêu rõ trong Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2010 của ngành Kiểm sát nhân dân. Năm 2010 các VKSND địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch số 83/KH- VKSTC ngày 28/7/2009 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, Chỉ thị số 03/2009/CT-VKSTC ngày 30/7/2009 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi hành Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; qui chế Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự" (Ban hành kèm theo Quyết định số 07 ngày 2/1/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Nghị quyết số 294A /2007/UBTVQH 12 ngày 27/9/2007 về Tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn và Qui chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương về phòng. chống tham nhũng của Uy ban Thường vụ Quốc hội và chi thị sổ 02/CT-VKSTC ngày 15/1/2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2010  . . .

2. Nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra:

2.1. Công tác quản lý, xử lý tin báo, tố giác hành vi tham nhũng:

Thực hiện qui định tại Mục 1 , Chương V Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng: chủ động phối hợp với Cơ quan Thanh tra. Kiểm toán, Công an và các cơ quan hữu quan khác để nắm chắc các tin báo, tố giác hành vi tham nhưng theo qui định tại Thông tư liên tịch số 03 ngày 23/5/2006 của Bộ Công an, VKSND tối cao. Thanh tra Chính phủ, Bộ .Quốc phòng. Trường hợp Cơ quan thông tin đại chúng đưa tin hoặc do cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân tố giác người có hành vi tham nhũng phải được tiếp .nhận, xử lý kịp thời theo đúng quy định tại điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự. Phấn đấu để mọi hành vi phạm tội tham nhũng đều được phát hiện, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Công tác kiểm sát việc khởi tố vụ án, bị can:

Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần chú trọng và đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên các cáp trong việc kiểm sát các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan điều tra. Không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra khi chưa đủ căn cứ. Đồng thời, yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố các trường hợp có đủ căn cứ khởi tố; nếu đã yêu cầu mà Cơ quan điều tra vẫn không khởi tố thì VKS phải khởi tố và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Làm tốt công tác kiểm sát việc khởi tố sẽ giúp cho việc giải quyết vụ án chính xác. hạn chế bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. không làm oan người vô tội.

Quản lý chặt chẽ các quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra.của Viện kiểm sát cấp tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện. Kịp thời phát hiện quyết định đình chỉ không đúng để ra quyết định huỷ bỏ phục hồi điều tra hoặc ra quyết định truy tố.

Bộ phận kiểm sát điều tra án tham nhũng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp tham mưu giúp Ban chỉ đạo chọn các vụ án trọng điểm về tham nhũng để Ban chỉ đạo quan tâm chỉ đạo. Lãnh đạo viện kiểm sát các cấp trực tiếp chỉ đạo việc thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ngay từ đầu và trong suốt quá trình giải quyết các vụ án trọng điểm về tham nhũng; kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra sát, đúng, đảm bảo cho hoạt động điều tra, truy tố. xét xử đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần được quan tâm và giám sát chặt chẽ.

2.3. Công tác phê chuẩn lệnh tạm giữ, lệnh bắt tạm giam, lệnh tạm giam; quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam và kiểm sát hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra:

Để việc bắt tạm giữ, tạm giam của Cơ quan điều tra đúng pháp luật. Viện kiểm sát các cấp phải kiểm tra chặt chẽ, chỉ phê chuẩn khi đã có đầy đủ căn cứ.

Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra phải trực tiếp xét hỏi người bị tạm giữ theo qui định của BLTTHS để làm rõ căn cứ trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo việc áp dụng, thay đổi,  huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Khi quyết định gia hạn tạm giữ, gia hạn tạm giam phải đảm bảo đúng qui định của Bộ luật tố tụng hình sự và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, không để một trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá thời hạn. trái pháp luật

Trong quá trình KSĐT vụ án, Kiểm sát viên chủ động phối hợp với Điều tra viên, kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra để thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ cũng như lập hồ sơ vụ án, chứng minh tội phạm một cách khách quan, toàn diện, đúng qui định của Bộ luật tố tụng hình sự, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Khi kiểm sát viên phát hiện các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra không có căn cứ, trái pháp luật phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo viện xem xét, quyết định hủy bỏ các quyết định đó.

Viện kiểm sát các cấp cán quản lý và kiểm tra chặt chẽ các vụ án đình chỉ và tạm đình chỉ ở cấp mình và cấp dưới trực tiếp, nhất là các vụ án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội. Cần mở sổ theo dõi riêng, không được để quên án, dẫn đến hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: kiểm sát xét xử sơ thẩm, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Những trường hợp trả hồ sơ cần được tổng hợp, phân tích đầy đủ: chính xác về số vụ, số lần trả hồ sơ, lý do trả hồ sơ. Trong đó. xác định rõ trường hợp trả đúng, trả không đúng để tổng hợp, rút kinh nghiệm, nhất là các trường hợp trả hồ sơ do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

3. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC ngày 19/6/2008 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm hình sự; đảm bảo nội dung kháng nghị có căn cứ, được cơ quan xét xử chấp nhận, phấn đấu đạt tỷ trên 90 %.

Viện kiểm sát cấp tỉnh và cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Toà án tổ chức các phiên toà xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. chú trọng công tác thông báo rút kinh nghiệm sau mỗi phiên toà.. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án táp trung điều tra. truy tố. xét xử những vụ án trọng điểm về tham nhũng do Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng Cấp tỉnh chỉ đạo. Kiểm sát viên trước khi tham gia phiên toà sơ thẩm phải nắm chắc hồ sơ vụ án chuẩn bị đề cương xét hỏi và nội dung luận tội một cách rõ ràng. mạch lạc, có sức thuyết phục cao. Tại phiên tòa Kiểm sát viên phải chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ chứng cứ buộc tội và những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, chủ động tranh luận với luật sư, bào chữa viên và những người tham gia tố tụng khác để làm rõ tội phạm và tính chất. mức độ phạm tội của các bị cáo. . .linh hoạt. nhạy bén xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xét xử theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị và Quy chế kiểm sát xét xử. Kiên quyết kháng nghị đối với những bản án, quyết định của Toà án có vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Đối với các vụ án tham nhũng nói chung và các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương đề phòng, chống tham nhũng chỉ đạo mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố và uỷ quyền cho VKS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ quyền công tố trước toà. thì Lãnh đạo VKSND được uỷ quyền cần cử kiểm sát viên có năng lực nghiệp vụ: có bản lĩnh chính trị và vững vàng về nghề nghiệp duy trì công tố. Khi được VKSND tối cao thông báo được uỷ quyền thì cùng VKSND tối cao nghiên cứu kỹ hò sơ vụ án để nắm chắc nội dung và thống nhất quan điểm đánh giá vụ án. Trong quá trình chuẩn bị xét xử và xét xử, nếu Viện kiểm sát hoặc Toà án địa phương được uỷ quyền xét xử có quan điểm đánh giá tội phạm khác với bản cáo trạng thì Viện kiểm sát được ủy quyền phải báo cáo ngay lên VKS tối cao (Vụ 1 B) để kịp thời giải quyết.

Trong năm 2010, Vụ 1B chủ trì, phối hợp với các Vụ NHQCT Và KSĐT Xây dựng Chuyên đề "Vụ án ủy quyền, án chuyển Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử” để hướng dẫn thống nhất thực hiện trong ngành Kiểm sát (ghi trong Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát năm 2010).

Sau khi có cáo trạng truy tố, xét xử, Kiểm sát viên thụ lý vụ án phải nghiên cứu, tổng hợp những sơ hở trong cơ chế chính sách quản lý kinh tế, xã hội, kịp thời phát hiện những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật trong công tác quản lý để thình lãnh đạo viện ký bản kiến nghị với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xử lý người có vi phạm pháp luật và chấn chỉnh công tác quản lý kinh tế- xã hội ở ngành, địa phương, đơn vị nơi để xảy ra tội phạm (gửi bản kiến nghị lên vụ 1B để tổng hợp báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Kiểm sát viên cần chủ động nghiên cứu, phát hiện những vi phạm của Cơ quan điều tra. Cơ quan xét xử, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý để báo cáo Lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm và gửi báo cáo lên VKSND tối cho (Vụ 1B). .

Quán lý chặt chẽ các trường hợp Viện kiểm sát truy tố mà Toà án tuyên không phạm tội, Viện kiếm sát nơi đế xảy ra trường hợp này, phái kịp thời báo cáo bằng văn bản lên VKS cấp trên trực tiếp.

II.BIÊN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện tốt Chỉ thị công tác số 02/CT-VKSTC ngày 15/01/2010 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn này tới từng Kiểm sát viên, cán bộ trong bộ phận chuyên trách THQCT và KSĐT án tham nhũng. Những nội dung trên cần được nghiên cứu và đưa vào nội dung Chương trình công tác năm 2010 của VKS địa phương mình. Đồng thời, phối hợp với VKSND tối cao (Vụ lB chuẩn bị sơ kết giai đoạn thứ nhất (từ nay đến năm 2011) việc thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009  của Chính phủ về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Về thực hiện chế độ báo cáo: thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Quy chế của Viện KSND tối cao; Thường xuyên cập nhật tình hình, số liệu để kịp thời báo cáo phục vụ các kỳ họp Quốc hội; các báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo đột xuất khác. Trong các báo cáo cần phân tích rõ các tội phạm về tham nhũng. Trong đó nêu những vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra tại địa phương do Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng Chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 02 cửa Viện trưởng VKSND tối cao, và những nội dung trong hướng dẫn này, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thấy có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo lên VKSND tối cao (Vụ 1B) để được hướng dẫn, giải quyết./.

         Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trần Quốc Vượng, Viện trưởng( để b/c);

- Đ/c Hoàng Nghĩa Mai, PVT( để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc VTC;

- Lưu VT, Vụ 1B.

TL.VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

 

 

VĂN DANH HỒNG

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác