Hướng dẫn số 03/2010/HD-VKSTC-V7
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 TỐI CAO

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             -------------------

Số: 03/HD-VKSTC- V7

             Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2011

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/2011/CT-VKSTC ngày 01/01/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2011, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của ngành theo đúng qui định của pháp luật và từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toan ngành. Vụ Khiếu tố hướng dẫn thực hiện công tác khiếu tố năm 2011  như sau:

I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, PHÂN LOẠI XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

           1. Công tác tiếp công dân

Viện kiểm sát các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo Quy chế số 59 ngày 06/02/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác khiếu tố (sau đây gọi tắt là Quy chế 59), niêm yết đầy đủ nội qui phòng tiếp công dân và lịch tiếp công dân của đơn vị. Viện kiểm sát cấp tỉnh cần trang bị cơ sở vật chất cho công tác tiếp dân theo đứng quy chế của ngành; chỉ đạo các VKS cấp quận huyện bố trí nơi tiếp dân riêng, khắc phục tình trạng tiếp dân ngay tại phòng làm việc. Cán bộ tiếp dân phải ghi chép đầy đủ nội dung khiếu nại, tố cáo vào sổ tiếp công dân, chỉ thụ lý sổ những trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh; tránh tình trạng thụ lý, tổng hợp, báo cáo cả số liệu tiếp người không liên quan đến các hoạt động này.

            2. Về phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

            2.1.Về tiếp nhận đơn.

            Thực hiện tết việc tiếp nhận, quản lý đơn theo qui định tại Quy chế 59. Đơn vị khiếu tố là đầu mối giúp Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình tổ chức thực hiện những nội dung quản lý Nhà nước về công tác khiếu tố; phân loại, xử lý và theo dõi việc giải quyết, kiểm sát việc giải quyết đơn khiêu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm kiểm sát giải quyết của VKS cấp mình.

            2.2. Về phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo .

+ Về phân loại đơn: Đơn vị Khiếu tố thuộc Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm phân loại đơn chính xác và kịp thời, giúp việc giải quyết và kiểm sát giải quyết đúng thẩm quyền, thời hạn. Phân loại rõ đơn khiếu nại với đơn đề nghị phản ánh; đơn tố cáo với đơn tố giác, tin báo tội phạm; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết với đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát giải quyết để xử lý, giải. quyết đúng pháp luật.

            + Về xử lý đơn:

- Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết thì Viện kiểm sát trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Đơn không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết, sau khi tiếp nhận đơn vị khiếu tố thông báo cho người khiếu nại biết lý do không thụ lý đơn đó.

- Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết, nếu người tố cáo có yêu cầu.

- Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát thì chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chức năng để xem xét, giải quyết.

- Đối với tố giác, tin báo về tội phạm thì phải vào sổ theo dõi và xử lý theo khoản 4 Điều 12 Quy chế 59.

2.3 Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát

a. Đối với đơn khiếu nai.

+ Đối với khiếu nại về quản lý hành chính, việc giải quyết tuân theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006  của Chính phủ.

+ Đối với khiếu nại trong lĩnh vực hình sự, quá trình giải quyết phải tuân theo đúng các trình tự, thủ tục được qui định tại các Điều 329, 330, 332, 333- BLTTHS và Thông tư liên tịch số 02 ngày 10/8/2005 của liên ngành tư pháp Trung ương (sau đây gọi tắt là Thông tư 02), quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại (Điều 326- BLTTHS) đồng gửi cho đơn vị khiếu tố 01 ban để theo dõi việc giải quyết. Khắc phục tình trạng ban hành văn bản giải quyết khiếu nại không đúng thể thức.

+ Đối với khiếu nại trong lĩnh vực dân sự, việc giải quyết phải theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 03 ngày 01/9/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao.

+ việc giải quyết khiếu nại trong các lĩnh vúc kiểm sát khác thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 16, Điều 17 Quy chế 59 .

Không áp dụng thời hạn, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính vào giải quyết khiếu nại tư pháp.

+ Những vụ việc khiếu nại đã được các đơn vị nghiệp vụ trả lời nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại thì đơn vị nghiệp vụ báo cáo Lãnh đạo Viện để xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền.

             b. Đối với đơn tố cáo.

+ Việc giải quyết đơn tố cáo hành chính phải tuân theo những qui định của Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 136/NĐ-CP ngày 14/11/2006 về thời hạn, thủ tục; giải quyết tố cáo về tư pháp tuân theo những qui định tại BLTTHS, BLTTDS, Luật THADS, qui định của pháp luật về THA hình sự và các Thông tư liên ngành tương ứng từng lĩnh vực. Không áp dụng thời hạn, thủ tục giải quyết tố cáo hành chính vào việc giải quyết tố cáo tư pháp.

Khi kết thúc việc xem xét, xác minh đơn tố cáo, Viện kiểm sát phải ban hành kết luận việc tớ cáo và có văn bản trả lời người tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo không đồng ý với việc giải quyết tố cáo đó mà có đơn tố cáo tiếp thì trình tự, thủ tục giải quyết theo Điều 20 Quy chế 59.

            c. Đối với đơn đề nghi, kiến nghi, phản ánh.

Loại đơn này tuy hiện nay pháp luật chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết, những năm qua nhiều trường hợp Viện kiểm sát các cấp đã xem xét trả lời cho công dân và đạt được hiệu quả tích cực. Vì vậy, đề nghị Viện kiểm sát các cấp vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đây của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể:

- Khi nhận được đơn kiến nghị, phản ánh đồng thời lại nhận được đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện của người khiếu nại về cùng 1 nội dung, sự việc thì xem xét cả hai loại đơn đó và trả lời cho công dân.

- Nếu chỉ nhận được đơn kiến nghị, phản ánh thì tuỳ từng trường hợp xem xét trả lời cho người có đơn.

Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần lưu ý: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đúng thẩm quyền; đơn vị Khiếu tố thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh cần tăng cường việc theo dõi, kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp của đơn vị cấp huyện và đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát, nhất là những đơn bức xúc, kéo dài và khiếu nại đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; chú trọng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm về dân sự.

II. CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP.

            1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư

Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố cần thường xuyên phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp rà soát, quản lý kết quả thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp; xây dựng báo cáo công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các ngành tư pháp địa phương mình gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Khiếu tố) trước 1 0/9/20 1 1 để phục vụ việc xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC trước Quốc hội (thời điểm lấy số liệu phục vụ báo cáo này từ 1 / 1 0/2 0 1 0 đến 3 1 /8 /20 1 1 ) .

Nội dung báo cáo của Viện kiểm sát tỉnh, thành phải nêu được đầy đủ các mục sau:

            - Tình hình khiếu nại, tố cáo về tư pháp, nguyên nhân.

- Kết quả thụ lý, giải quyết đơn của từng ngành tư pháp tại địa phương, số liệu cụ thể của 2 cấp , tách riêng từng loại:

           + Khiếu nại

           + Tố cáo

           + Kiến nghị phản ánh

 + Đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền cấp tỉnh - Đánh giá ưu điểm, nhược điểm.

            - Những khó khăn vướng mắc.

            - Đề xuất, kiến nghị.

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo

 Viện kiểm sát các cấp cần quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 487/QĐ-VKSTC-V7 ngày 4/9/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (tham khảo sơ kết việc triển khai việc thực hiện Quyết định 487- số 88/VKSTC-V7 ngày 29/10/2010). Đơn vị Khiếu tố cần phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ phận nghiệp vụ để làm tốt công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp đối với những vụ, việc cụ thể. Nghiên cứu đầy đủ các đơn khiếu nại về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, nhất là đơn do VKSTC chuyển đến, nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp để thực hiện kiểm sát vụ việc, kiểm sát tình trạng theo thẩm quyền. Đối với đơn do VKSTC chuyển, khi có kết quả, kịp thời thông báo cho VKSTC; những đơn nhận từ các nguồn khác thực hiện chế độ báo cáo theo qui định chung.

            3. Về thực hiện phương thức trực tiếp kiểm sát

Tăng cường kiểm sát vụ việc, VKS các cấp chú trọng quan tâm nắm vi phạm về cả hình thức và nội dung trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp, đặc biệt là khiếu nại về giải quyết khiếu nại trong hoạt động khởi tố của cơ quan CSĐT để lựa chọn phương thức kiểm sát thích hợp. Không để tình trạng vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp nói chung và trong lĩnh vực hình sự nói riêng xẩy ra trong địa bàn mình mà không có sự xem xét, giải quyết.

Theo dõi, tổng hợp chặt chẽ các vụ việc kiểm sát khiếu nại về hoạt động khởi tố để có số liệu báo cáo riêng về loại này.

Mỗi VKS cấp tỉnh thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm sát trực tiếp (có thể theo tình trạng vi phạm hoặc theo thời điểm), VKS nào không thực hiện được chỉ tiêu phải nêu lý do. Thủ tục tiến hành trực tiếp kiểm sát thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quy chế 59 và Thông tư liên tịch số 02. Các quyết định, kế hoạch kiểm sát văn bản kết luận, kiến nghị gửi đầy đủ về Vụ Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tối cao để theo dõi, tổng hợp.

Qua theo dõi của Vụ Khiếu tố, tính đến 15/1/2011 , mới có 21 VKS cấp tỉnh có Quy chế hoạt động nghiệp vụ của đơn vị Khiếu tố, đề nghị các đơn vị còn lại khẩn trương xây dựng Quy chế để công tác khiếu tố được thực hiện thuận lợi.

III CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO.

Phòng (bộ phận) Khiếu tố Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần hướng dẫn, chỉ đạo và nắm chắc hoạt động công tác khiếu tố của cấp huyện; thực hiện chế độ thông tin 2 chiều giữa VKS cấp tỉnh và VKS cấp huyện để kịp thời phát hiện vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên theo dõi kết quả hoạt động để kịp thời rút kinh nghiệm đối với cấp huyện, các văn bản về kết quả công tác khiếu tố gửi đầy đủ kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Khiếu tố) để theo dõi, tổng hợp phục vụ cho việc xây dựng báo cáo và xếp loại thi đua cuối năm.

Viện kiểm sát các cấp cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của Quy chế số 198/QĐ- VKSTC ngày 29/4/2008 và Quy chế số 59 ngày 6/2/2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đối với các báo cáo tháng, báo cáo sơ kết 6 tháng và báo cáo tổng kết năm, phòng Khiếu tố phải đánh giá đúng, đầy đủ tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố.cáo; số liệu trong báo cáo công tác phải đối chiếu thống nhất với số liệu của báo cáo thống kê cùng kỳ, bao gồm kết quả hoạt động khiếu tố của Viện kiểm sát 2 cấp ở địa phương. Không thống kê. báo cáo: số lượt người đến VKS không liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tố giác, tin báo tội phạm.

Riêng số liệu đơn và tin báo tố giác tội phạm liên quan đến tội phạm ma tuý đề nghị các đơn vị thống kê gửi đầy đủ về Vụ khiếu tố theo mẫu.

Viện kiểm sát các cấp căn cứ vào tiêu chí tại các loại biểu thống kê được ban hành kèm theo quyết định số 758/2008/QĐ/VKSTC-TKTP ngày 03/12/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thống kê số liệu cho chính xác Khi gửi báo cáo nghiệp vụ 6 tháng và báo cáo 1 năm về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Khiếu tố), đề nghị đồng gửi kèm báo cáo thống kê cùng kỳ. Để chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 02/TTLN/BCA-BQP- VKSTC-TANDTC xây dựng báo cáo sơ kết của đơn vị, đồng thời tập hợp những khó khăn vướng mắc, những kinh nghiệm và những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác khiếu tố gửi về Vụ Khiếu tố VKSNDTC (sẽ có hướng dẫn riêng).

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Đề nghị đồng chí Viện trưởng viện kiểm sát các cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ công tác năm 2011  đối với công tác khiếu tố đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, đồng thời có biện pháp chỉ đạo phòng Khiếu tố thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thầm quyền và hiệu quả phối hợp thực hiện chức năng kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp

Để công tác Khiếu tố hoạt động có hiệu quả, đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND các cấp bố trí đủ biên chế và ổn định cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo làm công tác khiếu tố. Một số VKS cấp tỉnh chưa có phòng Khiếu tố cần sớm xem xét việc thành lập phòng và báo cáo về VKSNDTC.

Trên cơ sở những nội dung công tác khiếu tố được nêu trong Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ Khiếu tố và kế hoạch công tác của Viện kiểm sát cấp tỉnh, phòng Khiếu tố xây dựng chương trình công tác của phòng và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát cấp huyện để triển khai thực hiện; chương trình, hướng dẫn công tác khiếu tố năm 2011   gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Khiếu tố) trước ngày 15/2/2011 để Vụ Khiếu tố tổng hợp, theo dõi và báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc còn vấn đề gì chưa rõ, đề nghị báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Khiếu tố).

            Điện thoại liên lạc:

            Vụ trưởng ( đ/c Hà Như Khuê): 0438255053. Di động: 0903427210

            Văn phòng tổng hợp Vụ ( đ/c Hà Thái Hùng): 0438255058- máy lẻ 305.

            Di động: 0909050071

            Hộp thư điện tử: vp_v7@vksndtc.gov.vn


 

         Nơi nhận:

- Đ/c PVT VKSTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm( b/c);

- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị trực thuộc VKSTC

- VKSQSTW;

- Lưu VT, V7.

TL.VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

 

 

HÀ NHƯ KHUÊ

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác