Hướng dẫn số 02/2010/HD-VKSTC-V4
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 TỐI CAO

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            -------------------

Số: 02/HD-VKSTC- V4

       Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ

VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ NĂM 2010.

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/2010/CT-VKSTC ngày 15  tháng 01  năm 2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2010 .

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù năm 2010 cần tập trung thực hiện những nội đung cụ thể như sau:

            1-về kiểm sát việc tạm giữ

Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải tiếp tục duy trì có nề nếp hoạt động kiểm sát việc tạm giữ để đảm bảo mọi trường hợp bị tạm giữ phải theo đúng các quy định của pháp luật.

Kiểm sát thường kỳ và bất thường nhà tạm giữ theo quy định tại điều 4 và điểm a khoản 1 điều 7 Quy chế 95912007/QĐ-VKSTC-V4 , ngày 1 7/9~O07 , nắm chắc số người bị tạm giữ và kết quả xử lý đối với họ như khởi tố bị can chuyển tạm giam, khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, không khởi tố trả tự do dân ý các trường hợp bắt khẩn cấp trả tự do). Các trường hợp bị tạm giữ phải có lệnh tạm giữ đang còn hiệu lực của người và cơ quan có thẩm quyền. Tăng cường kiểm sát việc phân loại giam giữ nhằm chống thông cung, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới. Số bị bệnh truyền nhiễm cần được giam riêng đảm bảo tránh lây lan.

Các trường hợp bị tạm giữ không có căn cứ và trái pháp luật cần được xem xét thận trọng và khách quan để báo cáo Viện trưởng ra quyết định trả tụ do theo khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002. Phối hợp chặt chẽ với khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự để phát hiện và kiến nghị các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng bắt khẩn cấp. Tăng cường kiểm sát việc chấp hành thời hạn tạm giữ, thời hạn quyết đấu- trả tự do ra khỏi nhà tạm giữ thực hiện chế độ ăn, ở, thăm gặp trong tạm giữ theo quy định của pháp luật.

            2-Về kiểm sát việc tạm giam.

Viện kiểm sát các cấp phải quản lý chặt chẽ số người bị tạm giam trong các giai đoạn tố tụng hình sự nhằm đảm bảo việc tạm giam phải theo đúng các quy định của pháp luật.

Phối hợp với các khâu nghiệp vụ trong ngành để theo dõi các trường hợp Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam, quyết định không gia hạn tạm giam, các trường hợp huỷ bỏ biện pháp tạm giam nhưng họ vẫn bị giam để tham mưu cho Viện trưởng ra quyết định trả tự do theo khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002. Năm và quản 1ý về tính có căn cứ trong việc phê chuẩn bắt tạm giam, gia hạn tạm giam, thời hạn quyết định trả tự do ra khỏi trại tạm giam.

Tăng cường kiểm sát việc chấp hành thời hạn tạm giam, thời hạn điều tra, truy tố, xét xử ở các giai đoạn tố tụng đảm bảo theo quy định, việc phân loại giam giữ nhằm chống thông cung, ngăn chặn tình trạng đầu gáu, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới. Chấm dứt việc cho người bị tạm giam ra lao động không đúng với quy định pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải kiểm sát chặt chẽ những trường hợp án có hiệu lực pháp luật nhưng chưa chuyển đi trại giam để chấp hành hình phạt tù do thiếu thủ tục, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan Công an, Toà án để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan này sớm hoàn tất mọi thủ tục để chuyển số án có hiệu lực pháp luật đi trại giam theo đúng các quy định của pháp luật.

3- Về kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại các nhà tạm giữ, phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam, trại giam

Tăng cường công tác kiểm sát việc quản lý phạm nhân tại các nhà tạm giữ theo Thông tư liên tịch số 07, các phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam để đảm bảo theo đúng Pháp lệnh thi hành án phạt tù và Quy chế trại giam.

Kiểm sát chặt chẽ việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 100% hồ sơ do cơ quan quản lý giam giữ đề nghị, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện. Đối với những trường hợp Viện kiểm sát không nhất trí giảm thời hạn CHHPT, tạm đình chỉ CHHPT phải nêu rõ lý do và có danh sách trích ngang của từng trường hợp gửi về VKSTC (Vụ 4).

Trọng tâm công tác năm 2010 tiếp tục kiểm sát việc thực hiện đảm bảo các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù gồm:

             + Phân loại giam giữ, tổ chức giam giữ theo loại.

            + Chế độ ăn, mặc, khám chữa bệnh.

+ Chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ lao động của phạm nhân, xếp loại thi đua, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

+ Chế độ thăm gặp, nhận quà, gửi thư, mua bán căng tin. Để tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục.

Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết 33/NQ-QH12/2009 tại các trại tạm giam Công an tỉnh và trại giam do Bộ Công an quản lý đóng tại địa phương theo nội dung công văn số 2425/VKSTC-V4, ngày 11/8/2009 .

            4- Biện pháp thực hiện

Để công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật trong việc giam giữ được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, kiểm sát giam giữ phải thực hiện một số biện pháp sau:

- Quản lý chặt chẽ tình hình ở nơi giam giữ, đây vừa là nội dung đồng thời cũng vừa là phương pháp hoạt động của kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù phải rà soát, đối chiếu số liệu (cả 2 cấp Tỉnh và Huyện) với Văn phòng Tổng hợp Viện kiểm sát tỉnh trước khi báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) - nội dung biểu mẫu báo cáo thực hiện đúng quy định tại biểu 2-KSGG/2009 (Ban hành kèm theo QĐ số 758, ngày 3/12/2008 của Viện trưởng VKSNDTC).

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù thường kỳ và bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ban hành kèm theo quyết định 959/2007/QĐ-VKSTC-V4 ngày 17/9/2007, nhằm đảm bảo việc giam giữ và chấp hành hình phạt tù phải theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất người bị giam giữ vi phạm kỷ luật, phạm tội mới, bảo đảm để các chế độ về giam giữ được chấp hành nghiêm chỉnh; tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm và các quyền của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng. Hạn chế thấp nhất việc để quá hạn tạm giữ, tạm giam, phân tích cụ thể thuộc trách nhiệm của từng cơ quan trong các giai đoạn tố tụng (địa phương có quá hạn tạm giữ, tạm giam lập danh sách trích ngang từng trường hợp gửi theo báo cáo tháng về Vụ 4). Kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của các cơ quan có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù để ban hành kiến nghị khắc phục sơ hở trong quản lý, đồng thời xử lý đối với cán bộ để người bị giam, giữ trốn, tự sát, vi phạm kỷ luật, phạm tội mới. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ 4 với các Viện kiểm sát nhân dân địa phương trong phạm vi, trách nhiệm của từng cấp như kịp thời thông báo tình hình, kết quả xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho số phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, kết quả tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù và những vụ việc đột xuất xảy ra ở các trại tạm giam và trại giam mà Viện kiểm sát địa phương đã quản lý được

- Áp dụng các biện pháp pháp luật nhằm loại trừ vi phạm pháp luật ở nơi giam giữ như kháng nghị, kiến nghị, trả tự do cho người bị giam giữ không có căn cứ và trái pháp luật, coi đây là những biện pháp pháp luật có tầm quan trọng để cơ quan hữu quan có vi phạm khắc phục, sửa chữa, việc áp dụng các biện pháp pháp luật đòi hỏi tính chính xác, kịp thời và khách quan đảm bảo công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù đem lại hiệu quả cao.

- Xây dựng tốt mối quan hệ với cơ quan quản lý giam giữ, các khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát thi hành án đã được ghi trong Quy chế công tác của từng khâu nghiệp vụ và Chỉ thị số 03/CT/2004- VKSTC-VI0, ngày 15/4/2004 về tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả của các khâu công tác kiểm sát hình sự.

*Lưu ý: Các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế về thông tin, báo cáo quản lý công tác trong ngành Kiểm sát và theo quy định tại Điều 24, 25 Quy chế công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ban hành kèm theo Quyết định số 959/2007/QĐ- VKSTC-V4, ngày 17/9/2007. Đồng thời bổ sung biên chế theo phân bổ của VKSNDTC cho khâu công tác này, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ khi được phân cấp kiểm sát các trại giam do Bộ Công an quản lý đóng trên địa bàn theo quyết định và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhận được hướng dẫn này, các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp quận, huyện thực hiện đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch năm 2010 của địa phương và báo cáo về Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 05/02/2010 ./.

 

         Nơi nhận:

- Các VKSND tỉnh, thành phố;

- VKSQSTW;

- Các đ/c Lãnh đạo VTC;

- VPTH VTC;

- Trường ĐTBDNVKS tại HN & Phân hiệu TPHCM;

- Cán bộ Vụ 4:

- Lưu VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

 

 

BÙI ĐỨC LONG

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác