Hướng dẫn số 04/2011/HD-VKSTC-V4

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

----------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          -------------------

Số: 04/HD-VKSTC- V4

          Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ

TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2011

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/2011 /CT-VKSTC ngày 01  tháng 01  năm 2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011 và Quyết định số 0 1/QĐ-VKSTC-V9 , ngày 10  tháng 12  năm 2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phân công nhiệm vụ kiểm sát thi hành án.

Trên cơ sở kết quả công tác Kiểm sát năm 2010 và công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Căn cứ đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội năm 2011 và những dự báo về tình hình vi phạm và tội phạm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao- Vụ 4- hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2011 với những nội dung công tác sau đây:

Đặc điểm tình hình: Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù năm 2010 đã góp phần phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và giáo dục cải tạo phạm nhân. Song qua hoạt động công tác kiểm sát nhận thấy năm 2010   công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự còn có những hạn chế, vi phạm trong tổ chức thực hiện như: tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam vẫn xảy ra ở một số địa phương, công tác quản lý ở một số đơn vị còn sơ hở dẫn đến việc: người tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn khỏi nơi giam, đánh nhau gây thương tích, nhiều vụ dẫn đến chết người; tàng trữ trái phép chất ma tuý; gây rối trật tư, chống phá trong trại giam. Tình trạng phạm tội mới và tự sát trong tạm giữ, tạm giam xảy ra rất nghiêm trọng. Công tác thi hành án hình sự còn vi phạm như: chậm ra quyết định thi hành án; ra quyết định sai về hình thức và nội dung bản án; quyết định chưa tổng hợp hình phạt, quyết định tạm đình chỉ và quyết định hoãn thi hành án không đủ điều kiện, có nhiều vi phạm. . .

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xi của Đảng. Tình hình kinh tế, xã hội có nhiều thuận lợi nhưng tình hình vi phạm và tội phạm vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp; đối với khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cũng là năm có nhiều biến đổi quan trọng: Đảm nhận toàn bộ việc kiểm sát thi hành án hình sự; Thực hiện Luật thi hành án hình sự, từ 117/2011 việc kiểm sát Trại giam do Bộ Công an quản lý đóng tại địa phương do Viện kiểm sát cấp tỉnh thực hiện.

Từ đặc điểm tình hình nêu trên, căn cứ vào nhiệm vụ công tác được giao, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2010 và hoàn thành tết nhiệm vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự năm 2011, Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tập trung thực hiện những nội dung cơ bản như sau:

I.Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam.

1 . Kiểm sát việc tạm giữ

- Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát việc tạm giữ theo quy định tại Điều 4 và điểm a khoản 1 Điều 7 Quyết định số 959/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKSND tối cao (sau này được viết tắt là Quy chế 959/2007) nhằm đảm bảo mọi trường hợp bị tạm giữ phải theo đúng các quy định của pháp luật, các trường hợp bị tạm giữ phải có lệnh tạm giữ đang còn hiệu lực của người và cơ quan có thẩm quyền.

- Kiểm sát việc phân loại giam, giữ nhằm chống thông cung, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới, hạn chế thấp nhất các trường hợp chết do tự sát . . . Số bị bệnh truyền nhiễm cần được giam riêng đảm bảo tránh lây lan.

- Kiểm sát chặt chặt chẽ các thủ tục, nhằm phát hiện những trường hợp kéo dài thời hạn tạm giữ, không có lệnh. Phối hợp với kiểm sát điều tra có kiến nghị xử lý kịp thời .

Chủ động gặp người bị tạm giữ để nắm tư tưởng, thu thập tài liệu khi phát hiện có dấu hiệu oan, sai. . .

- Đối với các trường hợp viện kiểm sát từ chối phê chuẩn bắt khẩn cấp, cần có sự phối hợp giải quyết kịp thời theo quy định tại khoản 4 điều 8 1 Bộ luật Quá trình kiểm sát phải kiểm tra, đối chiếu xác định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để phát hiện các trường hợp bắt tạm giữ hình sự các đối tượng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

2. Kiểm sát việc tạm giam.

Viện kiểm sát các cấp phải quản lý chặt chẽ số người bị tạm giam trong các giai đoạn tố tụng hình sự nhằm đảm bảo việc tạm giam phải theo đúng các quy định tại Điều 5 và khoản b, Điều 7 Quy chế 959/2007.

Phối hợp với các khâu nghiệp vụ trong ngành để theo dõi các trường hợp Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam, quyết định không gia hạn tạm giam, cách g hợp huỷ bỏ biện pháp tạm giam nhưng họ vẫn bị giam. Chú trọng việc chấp hành thời hạn tạm giam, thời hạn điều tra, truy tố, xét xử ở các giai đoạn tố tụng đảm bảo theo quy định; Kiểm sát việc phân loại giam giữ nhằm chống thông cung, ngăn chặn tình trạng đầu gấu, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới, việc cho người bị tạm giam ra lao động không đúng với quy định pháp luật

Xem xét các trường hợp Toà án ra lệnh tạm giam trong giai đoạn xét xử, ra lệnh tạm giam chưa đúng theo quy định tại điều 177 Bộ luật TTHS và Nghị quyết 04120041NQ-HĐTP Của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

Kiểm sát việc tạm giam trong giai đoạn xét xử (án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, chờ xét xử phúc thẩm . . . ) để kiểm tra việc đối trừ thời gian tạm giữ, tạm giam khi bị phạt tù, các trường tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

Phúc tra lại các trường hợp tạm giam quá lâu (từ năm 2009 trở về trước) do quá trình điều tra, truy tố kéo dài, hồ sơ trả lại nhiều lần theo quy định tại Điều 121 Bô luật TTHS (các địa phương tổng hợp báo cáo về VKSTC - Vụ 4). Kiểm sát đảm bảo việc thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tạm giam theo quy định của pháp luật. Gặp hỏi người bị tạm giam khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chế độ, hoặc có dấu hiệu oan, sai.

VKSND các cấp phải kiểm sát chặt chẽ những trường hợp án có hiệu lực pháp luật nhưng chưa chuyển đi trại giam để chấp hành hình phạt tù do thiếu thủ tục cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan Công an, Toà án để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan này sớm hoàn tất mọi thủ tục để chuyển số án có hiệu lực pháp luật đi trại giam theo đúng quy định. Đặc biệt lưu ý kiểm sát chặt chẽ về thủ tục, hồ sơ tài liệu đối với các trường hợp bị phạt tử hình đang tạm giam chờ thi hành án.

II Kiểm sát việc thi hành án hình sự

1. Kiểm sát việc thi hành án phạt tù.

VKSND các cấp thực hiện kiểm sát việc thi hành án phạt tù để đảm bảo phạm nhân tại các Nhà tạm giữ (theo Thông tư liên tịch số 07/2004/TTLTfBCA- VKSTC, ngày 29/4/2004), các phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam theo đúng các quy định tại Điều 6 Quy chế 959120071QĐ-VKSTC-V4, ngày 17/9/2007, Pháp lệnh thi hành án phạt tù và Quy chế trại giam.

- Từ ngày 01/7/2011  các VKSND địa phương tổ chức triển khai việc quản lý, theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án phạt tù, phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về thủ tục cũng như chế độ đối với người chấp hành án phạt tù nhằm đảm bảo việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm kỷ luật, chống phá, trốn, phạm tội mới tại các Trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn (Kế hoạch trên cần được xác định và xây dựng ngay trong Chương trình công tác đầu năm- Các đơn vị cần chủ động phối hợp với Vụ 4 để nắm bắt tình hình trại giam đóng trên địa bàn nhằm đảm bảo việc tiếp nhận công tác kiểm sát được tiến hành thuận lợi).

- Kiểm sát các trường hợp: hoãn, tạm đình chỉ, miễn, hưởng thời hiệu và không tự nguyện thi hành án. Chú ý xem xét các trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn đúng theo quy định của pháp luật (tránh các trường hợp sai sót như đã xảy ra trong đợt đặc xá năm 2010).

- Kiểm sát hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, các trường hợp VKS không nhất trí đề nghị xét giảm.

- Kiểm sát chặt chẽ số người bị kết án phạt tù có hiệu lực pháp luật và có quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành để yêu cầu cơ quan có trách nhiệm tổ chức thi hành

* Chú ý: Viện kiểm sát các cấp theo dõi chặt chẽ các trường hợp bị bắt tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù phải đảm bảo thủ tục và các tài liệu có liên quan, cần chú trọng công tác quản lý, nắm tình hình tư tưởng để phòng ngừa các trường hợp lợi dụng sơ hở trốn, tự sát, lưu giữ vật cấm, phạm tội mới. . .

2. Kiểm sát việc thi hành án hình sự khác (Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện nhiệm vụ này từ ngày 01/01/2011 ) .

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc ra quyết định thi hành án tử hình theo quy định tại Điều 35 BLHS và Điều 259 BLTTHS. Xem xét việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án tử hình; kiểm sát chặt chẽ hồ sơ của người bị thi hành án tử hình.

* Lưu ý. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp hoãn thi hành án tử hình theo quy định tại khoản 5 điều 259 Bộ luật TTHS (có lý do cụ thể từng trường họp theo danh sách. Tiên hành tiếp nhận, rà soát - Báo cáo ngay từ tháng 1/2011 về VKSNDTC- Vụ 4).

- Kiểm sát việc thi hành các hình phạt ngoài hình phạt tù, các hình phạt bổ sung, xoá án tích; xét miễn, giảm thời gian thử thách của án treo - các trường hợp trên cần kiểm tra bản án và có sổ sách theo dõi cụ thể.

- Kiểm sát các trường hợp hưởng thời hiệu thi hành bản án theo quy định tại khoản 4 Điều 55 Bộ luật hình sự.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của chính quyền xã, phường, thị trấn, cơ quan tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và người chưa thành niên phạm tội bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 2,3 Điều 257, điều 309 Bộ luật TTHS, điều 31 ,60,70,76 Bộ luật hình sự. Các trường hợp trên cần có danh sách theo dõi và đối trừ thời gian thử thách đã qua.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, theo dõi, giáo dục đối với người bị phạt quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định sau khi họ chấp hành xong hình phạt tù theo quy định tại điều 266 Bộ luật TTHS. (lập sổ theo dõi việc thực hiện của các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan).

- Kiểm sát việc thi hành hình phạt trục xuất đảm bảo đúng người, đúng thời hạn, theo dõi chặt chẽ các trường hợp lưu trú trong thời gian chờ trục xuất. - Kiểm sát việc thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

- Kiểm sát việc thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên.

- Quản lý, theo dõi, phối hợp các cơ quan hữu quan giải quyết các trường hợp thi hành án có yếu tố nước ngoài theo Hiệp định tương trợ tư pháp.

*Lưu ý: Nêu được hiệu quả của công tác kiểm sát: Ban hành được bao nhiêu yêu cầu, kiên nghị, kháng nghị với các ngành Công an, Tòa án, UBND xã phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thi hành bản án; Việc tiếp thu và kết quả thực hiện?

III. Biện pháp thực hiện.

Phương thức thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù hiện nay vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 7, Chương III, Quy chế 959/2007/QĐ-VKSTC-V4, ngày 17/9/2007 và Chương II Quy chê/ công tác kiểm sát thi hành án số 807/2007/QĐ-VKSTC ngày 25/7/2007.

Để công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật trong việc giam, giữ, thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, kiểm sát giam, giữ và thi hành án hình sự phải thực hiện một số biện pháp sau:

- Quản lý chặt chẽ tình hình ở nơi giam, giữ, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù phải mở sổ thụ lý, theo dõi đầy đủ tình hình. Các kỳ báo cáo phải rà soát, đối chiếu số liệu (cả 2 cấp Tỉnh và Huyện) với Văn phòng Tổng hợp Viện kiểm sát tỉnh trước khi báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) - nội dung biểu mẫu báo cáo công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án phạt tù thực hiện đúng quy định tại biểu 2-KSGG/2009 (Ban hành kèm theo QĐ số 758, ngày 3/12/2008 của Viện trưởng VKSNDTC), nội dung biểu mẫu báo cáo công tác kiểm sát thi hành án hình sự khác thực hiện theo phụ lục số 01 gửi kèm theo Hướng dẫn này.

 - Phối hợp chặt chẽ với khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự để phát hiện và kiến nghị các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng bắt khẩn cấp. Chú trọng kiếm sát việc chấp hành thời hạn tạm giữ, tạm giam, thời hạn quyết định trả tự do ra khỏi nơi giam, giữ, đảm bảo thực hiện chế độ đối với người giam, giữ theo quy định của pháp luật

- Chú ý năng cao chất lượng các cuộc kiểm sát thường kỳ và bất thường trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Quá trình kiểm sát cần kiểm tra đánh giá thực trạng cơ sở vật chất nơi giam, giữ để báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) tổng hợp xây dựng kiến nghị chung.; Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện biện pháp thông báo nghiệp vụ tới các Viện kiểm sát quận, huyện để rút kinh nghiệm chung.

Kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của các. cơ quan có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, và thi hành án hình sự để ban hành kiến nghị khắc phục. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ 4 với VKSND địa phương trong phạm vi, trách nhiệm của từng cấp, kịp thời báo cáo tình hình, kết quả xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, kết quả tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, đối với những vụ việc đột xuất xảy ra ở các trại tạm giam và trại giam phải có báo cáo ban đầu kịp thời để giải quyết..

- Áp dụng các biện pháp pháp luật như kháng nghị, kiến nghi nhằm loại trừ vi phạm pháp luật trong việc giam, giữ, thi hành án hình sự, coi đây là những biện pháp pháp luật có tầm quan trọng để cơ quan có vi phạm khắc phục, sửa chữa. Việc áp dụng các biện pháp pháp luật đòi hỏi tính chính xác, kịp thời và khách quan đảm bảo công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, và thi hành án hình sự

đem lại hiệu quả cao.

- Các trường hợp giam, giữ không có căn cứ và trái pháp luật cần được xem xét thận trọng và khách quan để báo cáo Viện trưởng ra quyết định trả tự do theo khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

- VKSND  Các Cấp phải kiện toàn hệ thống sổ sách, theo dõi đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo kịp thời.

- Xây dựng tết mối quan hệ với cơ quan quản lý giam, giữ, các đơn vị và các khâu thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát thi hành án đã được ghi trong Quy chế công tác của từng khâu nghiệp vụ.

- Tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 17/2007/TTLT BCA-VKSTC-TATC-BTP, Nghị Quyết 3312009fNQ-QHi2 về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4).

*Ngày 01/7/2011 Luật thi hành án ình sự có hiệu lực thi hành, nên lộ trình được thực hiện như sau:

1 . Từ ngày 01/7/2011, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trưng ương trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đối với Trại giam đóng tại địa phương đó theo qui định của Luật thi hành án tỉnh sự.

2 . Thời điểm từ 01/01/2011 đến 30/6/2011 việc kiểm sát các trại giam đóng tại địa phương do VKSND tối cao (Vụ 4) thực hiện có sự phối hợp của Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố có trại giam đóng tại địa bàn. VKSND tối cao (Vụ 4) sẽ thông báo lịch kiểm sát trại giam tới VKSND các tỉnh có trại giam đóng trên địa bàn.

IV. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

Triển khai Luật thi hành án hình sự giao VKSND cấp tỉnh kiểm sát các Trại giam đóng tại địa phương và thực hiện Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/12/2010      của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phân công nhiệm vụ kiểm sát thi hành án, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong thi hành án hình sự một cách liên tục, không bị gián đoạn. Trong khi chờ xây dựng và hoàn thiện các qui định pháp luật và sửa đổi Qui chế công tác, đề nghị VKSND tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện những việc sau:

1 . Kiện toàn, sắp xếp, bổ sung biên chế của Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù đảm bảo thực hiện tết nhiệm vụ mới được giao.

2. Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Phòng 4) Viện kiểm sát các tỉnh khi xây dựng Chương trình kế hoạch công tác năm 2011 cần đặc biệt chú trọng và có kế hoạch chi tiết về kiểm sát thi hành án hình sự.

3. Đối với các Trại giam đóng trên địa phương, mỗi năm tổ chức kiểm sát thường kỳ toàn diện Trai giam 1 lần và tiến hành kiểm sát bất thường khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Những trại giam VKSND tối cao đã kiểm sát năm 2011  thì Viện kiểm sát địa phươmg không tiến hành kiểm sát thường kỳ).

4. Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn VKND cấp huyện về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, mỗi năm phải trực tiếp kiểm tra hướng dẫn ít nhất dược 50% số quận, huyện trên địa bàn (Riêng các tỉnh, thành phố có số lượng trên 20 đơn vị quận, huyên cần thực hiện kiểm tra hướng dẫn ít nhất được 30%ltổng số đơn vị). .

5. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo qui định tại Qui chế về thông tin báo cáo quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao về nội dung báo cáo và thực hiện theo Công văn số 12/VKSTC-V4 ngày 05/01/2011 của VKSND tối cao (Vụ 4). Riêng các cuộc kiểm sát Trại giam do Bộ Công an quản lý yêu cầu gìn Quyết định, kế hoạch nội dung kiểm sát, đồng thời sao gìn hồ sơ kiểm sát về VKSND tối cao (Vụ 4).

Trong quý I/2011 Vụ 4 sẽ tiên hành kiểm tra việc xây dựng và triển khai nhiệm vụ công tác hẻm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2011 thì một số Viện kiểm sát địa phương, nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện để kịp thời có văn bản hướng dẫn bổ sung. Trong quá trình xây dựng triển khai công tác, Viện kiểm sát địa phương cần tập thời phản ánh về VKSND tối cao ( Vụ 4) những khó khăn, vướng mắc (Cách tính thời hạn trả tự do theo khoản 1 điều 28 Luật tổ chức VKSND năm 2002? Việc tiên hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam có cần ra Quyết định hay không?trường hợp nào thì phải ra Quyên định?Vấn đề tổng hợp hình phạt. . . Những vướng mắc (nếu có) cần được tổng hợp, nêu rõ quan điểm của địa phương về vấn đề trên và gửi về VKSND tối cao (Vụ 4) trước ngày 20/2/2011.

Nhận được hướng dẫn này yêu cầu các VKSND tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND cấp quận. huyện thực hiện, đồng thời xây dựng Chương trình, kế hoạch năm 2011  của địa phương và báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) trước ngày 10/02/2011  ./.

 

         Nơi nhận:

- Các VKSND tỉnh, thành phố ;

- VKSQSTW;

- Các đ/c Lãnh đạo VKSTC;

- Trường ĐTBDNVKS tại Hà Nội và Phân hiệu TPHCM;

- Cán bộ Vụ 4

- Lưu VT,Vụ 4.

TL.VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

 

 

PHẠM HUY THẬN

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác