Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2011 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 
 
 

Số: 01 /CT - VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -  Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày  01  tháng  01 năm 2011

                  

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2011

 

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; là năm ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, triển khai thực hiện Chỉ thi số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội chung của đất nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình vi phạm, tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp; tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính có xu hướng tăng về số lượng và  phức tạp về tính chất. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ quan chức năng, trong đó có Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước năm 2011, toàn Ngành nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát đối với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng xét hỏi và tranh luận tại phiên toà; đổi mới công tác điều tra của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát; thực hiện tốt quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính; công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật; kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ Viện kiểm sát các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Tập trung thực hiện các Đề án về cải cách tư pháp, đảm bảo các điều kiện về trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác.

Trên cơ sở định hướng trên, Viện kiểm sát các cấp quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 I. Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát

1. Viện kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội về tội phạm của Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra, bảo đảm việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có căn cứ, đúng pháp luật; phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm; hạn chế việc làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm.

Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can; việc áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo việc phê chuẩn, ban hành các quyết định tố tụng kịp thời, đúng pháp luật. Chú trọng kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ và các hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra; chủ động đề ra các yêu cầu điều tra trong suốt quá trình điều tra. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ xử lý hình sự sau bắt, tạm giữ; Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch về trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; hạn chế tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Kiểm sát chặt chẽ việc khi áp dụng pháp luật tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ và đình chỉ vụ án; không để xảy ra việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do không có hành vi phạm tội; trường hợp  bị truy tố nhưng Toà án xét xử tuyên không phạm tội.     

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm, các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; các vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần hoặc có khiếu kiện gay gắt, kéo dài.

Phối hợp với Tòa án tổ chức tốt các phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm để thường xuyên rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên toà. Cử Kiểm sát viên có năng lực, bản lĩnh để thực hành quyền công tố tại phiên toà xét xử những vụ án phức tạp.

Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Toà án, phát hiện vi phạm để kịp thời kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm.    

Tổng hợp vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử, trong hoạt động giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý để kiến nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục. Thông qua việc giải quyết án, chú trọng phát hiện, tổng hợp các nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm để tham mưu cho lãnh đạo Viện kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp khắc phục.

Các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường chỉ đạo đối với các VKS địa phương; nghiên cứu chuyên đề để rút kinh nghiệm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ; trọng tâm là các chuyên đề sau:

Vụ THQCT&KSĐT án kinh tế chức vụ (Vụ 1) chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát các cấp vận dụng các quy định về miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS;

Vụ THQCT&KSĐT án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 1A) chủ trì xây dựng chuyên đề: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp”.

Vụ THQCT&KSĐT án tham nhũng (Vụ 1B) chủ trì nghiên cứu, rút kinh nghiệm, hướng dẫn toàn ngành về thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với những vụ án do Viện kiểm sát cấp trên ủy quyền cho cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm. 

Vụ THQCT&KSĐT án ma tuý (Vụ 1C) chủ trì xây dựng Kế hoạch tổng thể ngành Kiểm sát nhân dân tham gia phòng chống ma tuý giai đoạn 2011-2015; Tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 17/TTLT ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII: “các tội phạm về ma túy” của BLHS năm 1999. 

Vụ THQCT&KSĐT án an ninh (Vụ 2) chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu thực tiễn, xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc áp dụng một số tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia còn có nhận thức khác nhau trong quá trình xử lý vụ án.

Vụ THQCT&KSXX hình sự (Vụ 3) chủ trì rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm.

Cục Điều tra (Cục 6) chủ trì phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Điều 110 BLTTHS về thẩm quyền điều tra.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án và tổ chức đưa người bị kết án phạt tù đi chấp hành án; việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm đối với những bị án có mức án dưới 5 năm tù, nhưng trốn chưa thi hành án từ 31/12/1996 trở về trước. Chú trọng kiểm sát việc bảo đảm chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù; khắc phục tình trạng giam giữ không đảm bảo về thủ tục, để quá hạn tạm giữ, tạm giam. Thực hiện tốt công tác kiểm sát việc xét đặc xá, việc thi hành án treo và cải tạo không giam giữ theo qui định của pháp luật.

Chú trọng phát hiện, tổng hợp những vi phạm trong công tác thi hành án hình sự, trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù và thi hành án treo, cải tạo không giam giữ để kháng nghị, kiến nghị khắc phục.

Vụ 4, các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/2010/CT-VKSTC  ngày 16/12/2010 của Viện trưởng VKSNDTC về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự trong ngành KSND; tổ chức tập huấn thực hiện Luật Thi hành án hình sự; trong đó chú trọng hướng dẫn quy trình, kỹ năng kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại các trại giam.

Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự, trong đó chú trọng kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án, việc xác minh, phân loại các vụ việc thi hành án dân sự có hoặc không có điều kiện thi hành. Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, việc miễn, giảm thi hành án.

Vụ kiểm sát thi hành án (Vụ 10) tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc thi hành những vụ việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành.

3. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương; tập trung làm tốt việc tiếp nhận, thu thập, quản lý, xác minh tin báo, tố giác về tội phạm; nâng cao số lượng các vụ án được khởi tố và chất lượng điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền. 

II. Đẩy mạnh công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, án hành chính; công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp   

1. Viện kiểm sát các cấp chủ động kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính của Toà án, phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp. Phối hợp với Toà án giải quyết các vụ án phức tạp, có nhiều vướng mắc, nhất là các vụ, việc do Viện kiểm sát kháng nghị.

Tổ chức tập huấn và chuẩn bị các điều kiện để toàn ngành triển khai thực hiện Luật tố tụng hành chính. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính của Toà án.

Chú trọng tổng hợp các vi phạm của Toà án trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính; nhất là vi phạm trong việc gửi bản án, quyết định và cung cấp hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát, trong việc áp dụng pháp luật để kiến nghị khắc phục. Chú trọng tổng hợp vi phạm và phát hiện những tồn tại, hạn chế sơ hở trong quản lý nhà nước để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục vi phạm, hoàn thiện pháp luật.

Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5) chủ trì nghiên cứu, rút kinh nghiệm về kỹ năng kiểm sát phát hiện vi phạm đối với các bản án, quyết định của Toà án, nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm.

Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại… (Vụ 12) triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính; tổng hợp, rút kinh nghiệm kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính có liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai.

2.  Tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm về dân sự.

Vụ khiếu tố (Vụ 7) tăng cường quản lý, giám sát, đôn đốc, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trong toàn ngành, nhất là đối với các đơn vị trực thuộc VKSNDTC. Tiến hành nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

III. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, chú trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp; rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh

1. Viện trưởng VKSND các cấp tổ chức quán triệt văn kiện Đại hội; xây dựng Chương trình hoạt động của ngành để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra. Tiến hành tổng kết nhiệm kỳ công tác của Viện trưởng VKSNDTC và Viện trưởng VKSND các địa phương để báo cáo cơ quan dân cử.

2. Thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ cải cách tư pháp; trọng tâm là nghiên cứu, thực hiện  các Đề án: “Đề án mô hình tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp”; “Đề án mô hình tố tụng hình sự Việt Nam”; “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp”; Dự án Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), Bộ luật TTHS (sửa đổi). Hoàn thành Báo cáo tổng kết 50 năm VKSND. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng các dự án luật theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2011, nhất là Bộ luật TTDS, Luật giám định tư pháp và những đạo luật có liên quan đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND. Chú trọng đầu tư nghiên cứu khoa học nghiệp vụ kiểm sát.Thành lập Hội đồng khoa học ngành KSND để tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác nghiên cứu khoa học. Khẩn trương nghiên cứu, thành lập Trung tâm tội phạm học của ngành KSND để tham mưu cho lãnh đạo Viện trong công tác phân tích đánh giá và dự báo tình hình tội phạm để xây dựng chương trình kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho giai đoạn 2011-2016; bổ sung, hoàn thiện cán bộ lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp. Chuẩn bị tốt nhân sự giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp. Kiện toàn bộ máy, tổ chức VKS các cấp theo định hướng nêu trong Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Phấn đấu  hoàn thành chỉ tiêu biên chế và bổ nhiệm số lượng Kiểm sát viên theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát thực hiện trong 2 năm 2010-2011; thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ theo quy định.

Triển khai thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên sau khi được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức trong toàn ngành. Xây dựng Đề án về trao đổi, đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên với một số nước nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức tư pháp của cán bộ ngành Kiểm sát. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên, nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng của hai trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát. Rà soát và xây dựng lại nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, chuyên sâu nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện 5 đức tính người cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; thực hiện thường xuyên phong trào xây dựng, tuyển chọn KSV giỏi, KSV tiêu biểu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc Qui chế dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

4. Tăng cường quan hệ hợp tác với Viện kiểm sát, Viện công tố, các tổ chức, cơ quan tư pháp các nước; làm tốt công tác đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp; thực hiện có hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Văn phòng, Vụ hợp tác quốc tế và các đơn vị nghiệp vụ VKSNDTC phối hợp với Viện KSTC nước CHDCND Lào tổ chức thành công Hội nghị Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào trong quí II/2011.

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chính sách, chế độ đối với cán bộ ngành Kiểm sát; triển khai thực hiện Đề án đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành KSND giai đoạn 2010-2015.

Vụ kế hoạch- Tài chính (Vụ 11) tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán, Viện kiểm sát cấp dưới trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản được giao; bảo đảm các nhiệm vụ chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

6. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Viện kiểm sát các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các qui chế phối hợp, qui định của ngành. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo, nghiên cứu, sơ kết, tổng kết chuyên đề, tập huấn công tác. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Tiếp tục kiện toàn hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra nghiệp vụ.

Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng tổng kết những vướng mắc về nghiệp vụ ở địa phương để hướng dẫn chỉ đạo  Viện kiểm sát cấp dưới.

Cục Thống kê tội phạm nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển thống kê ngành KSND giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020…; hoàn thiện các chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê nghiệp vụ kiểm sát theo hướng thiết thực, dễ làm, phục vụ tốt công tác chỉ đạo của Lãnh đạo và công tác nghiên cứu. Phối hợp với Văn phòng rà soát, sửa đổi các qui định về thông tin, báo cáo để phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện; xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý án hình sự và quản lý công tác nghiệp vụ.

Có biện pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng VKSNDTC và Văn phòng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

7. Hoàn thành có chất lượng các Đề án phát triển Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát; củng cố trang Web của ngành; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương công tác của Lãnh đạo Viện; tăng cường trao đổi về nghiệp vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp và những vấn đề phát sinh trong tổ chức và hoạt động của ngành; phát hiện gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, Kiểm sát viên tiêu biểu.

IV- Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác quy định cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách và biện pháp triển khai thực hiện ở đơn vị; định kỳ kiểm điểm việc thực hiện và báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định. 

Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2011 của các đơn vị gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 30/ 01/2011.

 Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. 

 

       Nơi nhận:

- Chủ tịch nước (để báo cáo);

- Uỷ ban Thường vụ QH (để báo cáo);

- Uỷ ban Tư pháp QH (để báo cáo);

- Các đc Lãnh đạo Viện;

- Các đơn vị trực thuộc VKSTC;

- Các VKSND tỉnh, thành phố thuộc TW;

- Viện KSQSTW;

- Lưu VT, TH.

Viện trưởng

Trần Quốc Vượng

(Đã ký)

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác