Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng Hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

Số: 03/2011/CT-VKSTC

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng Hành chính  trong ngành Kiểm sát nhân dân

 

Luật Tố tụng Hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010, được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 07 tháng 12  năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01  tháng 7 năm 2011. Luật Tố tụng Hành chính đã thể chế hoá các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính; là công cụ pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ án hành chính được kịp thời và đúng pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; bảo đầm pháp chế xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách tư pháp vả sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thực hiện Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội khoá XII "Về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính" và để kịp thời triển khai thi hành Luật này trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tiến hành các công việc sau đây:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể Kiểm sát viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đầy đủ tinh thần và nội dung của Luật Tố tụng Hành chính; nhất là quán triệt sâc sắc những quy định liên quan đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và những hoạt động cụ thể của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính trước khi Luật có hiệu lực thi hành.

Quá trình quán triệt triển khai thi hành Luật Tố tụng Hành chính cần kết hợp với việc tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính trong thời gian qua, xác định rõ những việc làm được, chưa làm được trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính ở đơn vị, địa phương mình. Trên cơ sở đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Kiểm sát viên, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tố tụng hành chính.

2. Viện khoa học kiểm sát chủ trì, phối hợp với Vụ 12 và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát lại các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tố tụng hành chính để đề xuất với Lãnh dạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan có thẩm quyền những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc cần ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Tố tụng Hành chính; khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng Hành chính về sự tham gia của Viện kiểm sát và mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân với Toà án nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án hành chính; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong việc xây dựng các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

3. Vụ Tổ chức, cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 12, Vụ 7, Vụ 10, các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm) tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao những biện pháp củng cố, tăng cường cán bộ có kính nghiệm cho bộ phận làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương củng cố tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp Kiểm sát viên, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân ở hai cấp để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

4. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 12, Vụ 7, Vụ 10 các Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm và Cục Thống kê tội phạm) phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế nghiệp vụ, chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê, bảo đảm phù hợp với Luật Tố tụng Hành chính.

5. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Hà Nội và Phân hiệu Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu giảng dạy về tố tụng hành chính và công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính cho phù hợp với Luật Tố tụng Hành chính.

6. Tạp chí kiểm sát, Báo Báo vệ pháp luật và trang tin điện tử của Ngành phối hợp với Viện khoa học kiểm sát tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và nhân dân nội dung Luật Tố tụng Hành chính, nhất là nội dung về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính; đăng tải kịp thời những văn bản mới hướng dẫn thi hành và những giải đáp vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Tố tụng Hành chính.

7. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có kế hoạch bảo đảm kinh phí cần thiết cho việc tổ chức quán triệt, rà soát văn bản để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới và các việc khác liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tố tụng Hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân.

8. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc để việc triển khai thi hành Luật Tố tụng Hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân đạt hiệu quả tốt.

Vụ 12 chủ trì phối hợp với Văn phòng giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc thì các đơn vị báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có giải thích, hướng dẫn kịp thời./.

                                                             VIỆN TRƯỞNG VKSNDTC

Đã ký

Trần Quốc Vượng

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác