Quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tư do – Hạnh phúc

 

SỐ: 14/HD-VKSTC- HTQT

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

 

 

HƯỚNG DẪN

Quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

Căn cứ vào quy định của Luật tương trợ tư pháp năm 2007 về thẩm quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Công văn số 528/CSĐT(C44) ngày 23/7/2010 thông báo chức năng thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hĩnh sự và đề xuất của Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 29/9/2010, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành văn bản số 2917/VKSTC-HTQT quy định quy trình tiếp nhận, xử lý các ủy thác tư pháp về hình sự trong Ngành kiểm sát nhân dân từ ngày 01/10/2010.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trên cơ sở thống nhất với các cơ quan, đơn vị hữu quan, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Hợp tác quốc tế) hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý các ủy thác tư pháp về hình sự trong Ngành kiểm sát nhân dân như sau:

1. Đối với việc tiếp nhận, xử lý ủy thác tư pháp về hình sự của nước ngoài

Khi nhận được ủy thác tư pháp về hình sự của các nước gửi đến, Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức dịch, nghiên cứu, phân loại và giải quyết như sau:

- Nếu thuộc thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thì Vụ Hợp tác quốc tế chuyển yêu cầu tương trợ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để thực hiện; đồng thời gửi Vụ nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có liên quan để theo dõi và thực hiện chức năng kiểm sát điều tra theo thẩm quyền (nếu có). Khi tiếp nhận yêu cầu tương trợ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao biết đã nhận được yêu cầu tương trợ và hiện đơn vị nào thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh thực hiện.

- Nếu thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thì Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để thực hiện yêu cầu tương trợ; đồng thời gửi Vụ nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có liên quan đế theo dõi và thực hiện chức năng kiểm sát điều tra theo thẩm quyền (nếu có).

- Nếu thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị hữu quan khác thì Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến các cơ quan, đơn vị hữu quan để giải quyết theo thẩm quyền.

- Nếu thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (ví dụ như trong trường hợp quy định tại Điều 29 Luật tương trợ tư pháp) thì Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi công dân Việt Nam cư trú cuối cùng trước khi ra nước ngoài để thực hiện yêu cầu tương trợ.

- Trường hơp ủy thác tư pháp không thực hiện được hoặc quá thời hạn mà nước ngoài yêu cầu hoặc cần bổ sung thông tin, tài liệu liên quan thì các cơ quan tiến hành tổ tụng có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu.

- Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp của các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị hữu quan đều gửi trực tiếp đến Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao để làm thủ tục chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, đồng thời thông báo cho đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có liên quan để biết, theo dõi, phối hợp.

2. Đối với việc tiếp nhận, xử lý ủy thác tư pháp về hình sự cho nước ngoài

Ủy thác tư pháp về hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định của Luật tương trợ tư pháp và quy trình sau:

- Các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam khi có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự với nước ngoài thì lập và gửi hồ sơ ủy thác tư pháp đến Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm tra tính hợp lệ và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện. Hồ sơ ủy thác tư pháp được lập theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Luật tương trợ tư pháp.

- Trường hợp hồ sơ ủy thác tư pháp không hợp lệ thì Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lại cho cơ quan đã lập hồ sơ và nêu rõ lý do, đồng thời hướng dẫn việc lập lại hồ sơ.

- Khi nhận được kết quả ủy thác tư pháp của phía nước ngoài, Vụ Hợp tác quốc tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ chuyển cho cơ quan đã gửi hồ sơ ủy thác tư pháp, đồng thời thông báo cho đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao để biết, theo dõi.

Trên đây là hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân, đề nghị các đơn vị khối hình sự trực thuộc VKSNDTC, Viện kiểm sát các địa phương tổ chức phổ biến trong đơn vị, địa phương mình để thực hiện thống nhẩt nhằm nâng cao chất lượng công tác tương trợ tư pháp về hình sự.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Hợp tác quốc tế) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                                                            TL. VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo VKSNDTC (để b/cáo);                                                           VỤ TRƯỞNG

- Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố;

- Các đơn vị khối hình sự thuộc VKSNDTC;

- LưuVT, Vụ HTQT.                                                                                      Lê Tiến

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác