Thông báo kết luận của Lãnh đạo VKSNDTC tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật tương trợ tư pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3783/TB-VKSTC-HTQT

V/v: Thông báo kết luận của Lãnh đạo VKSNDTC tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật tương trợ tư pháp

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 9, vụ 11, Viện khoa học kiểm sát, Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và Văn phòng VKSNDTC

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong các ngày 15-16 và 21-22 tháng 9 năm 2011, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Dự án "Chương trình đối tác tư pháp" tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Luật tương trợ tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp chủ trì Hội nghị và đã có kết luận như sau:

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh cần nhận thức thống nhất và đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tương trợ tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài nói riêng và việc đấu tranh chống tội phạm nói chung. Từ đó, tiếp tục tập trung làm tốt công tác tương trợ tư pháp về hình sự trên cơ sở quy trình đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt. Vụ Hợp tác quốc tế - VKSNĐTC là đơn vị đầu mối trong tương trợ tư pháp về hình sự của ngành Kiểm sát nhân dân cần nghiên cửu xây dựng các mẫu giấy tờ ủy thác thống nhất; tập hợp, hệ thống các văn bản liên quan đến tương trợ tư pháp về hình sự; đôn đốc thực hiện, theo dõi tiến độ, phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là đối với những yêu cầu tương trợ tư pháp nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm. Quan tâm làm tốt công tác hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự, trước mắt là hướng dẫn việc thực hiện tương trợ tư pháp không chính thức giữa các địa phương vùng biên giới theo quy đình của Luật tương trợ tư pháp và một số Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự nước ta đã ký kết với các nước. Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan trong việc thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự.

2. Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh cần quan tâm làm tốt công tác tương trợ tư pháp về hình sự thuộc thẩm quyền, coi đó là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài; đảm bảo việc xử lý vụ án được toàn diện, đúng pháp luật. Khi có khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, các đơn vị cần chủ động liên hệ với đơn vị đầu mối là Vụ Hợp tác quốc tế - VKSNDTC và các Vụ nghiệp vụ có liên quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được hướng dẫn kịp thời.

3. Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Viện khoa học kiểm sát và các đơn vị hữu quan nghiên cứu đề xuất việc xây dựng các văn bản hướng dẫn trong Ngành về hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; xây dựng kế hoạch dài hạn đàm phán các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước, trọng tâm là các nước có nhiều người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập, các nước trong khu vực. Việc đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự phải đảm bảo đồng bộ với việc ký kết các Hiệp định khác trong lĩnh vực hình sự.

Nghiên cứu đề xuất việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự.

4. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh cần quan tâm tăng cường tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất để thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự; nghiên cứu việc thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự theo hướng có thể trực tiếp thực hiện một số hoạt động tương trợ tư pháp như xác minh lý lịch, tống đạt giấy tờ… Trước mắt lãnh đạo Viện kiểm sát các địa phương cần quan tâm, bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực này; các đơn vị nghiệp vụ phân công cán bộ theo dõi thường xuyên. Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Viện khoa học kiểm sát, Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và các đơn vị hữu quan nghiên cứu đề xuất việc tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, quy trình cho những cán bộ trực tiếp làm công tác tương trợ tư pháp; tập huấn kỹ năng đàm phán cho cán bộ trực tiếp tiến hành đàm phán Hiệp định.

5. Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thiện Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Luật tương trợ tư pháp gửi cho Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh và các đơn vị, cơ quan hữu quan; rà soát, hoàn thiện quy trình chính thức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để hướng dẫn cho địa phương; hoàn thành việc ký Quy chế phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong việc tiếp nhận, giải quyết các yêu câu tương trợ tư pháp về hình sự. Viện khoa học kiểm sát tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, phối hợp với các đơn vị, Bộ, ngành hữu quan sớm hoàn thành việc xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn Điều 28 Khoản 2 Luật tương trợ tư pháp quy định về việc tiếp nhận chuyển giao hồ sơ, vật Chứng của vụ án ra cho nước ngoài. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị này tại đơn vị, địa phương mình.

Trên đây là kết luận Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật tương trợ tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vụ Hợp tác quốc tế - VKSNDTC xin trân trọng thông báo tới các đơn vị để biết, thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          Lãnh đạo VKSNDTC (để báo cáo);

-          Lãnh đạo Vụ HTQT;

-          Lưu VT, Vụ HTQT.

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

 

 

Lê Tiến

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác