Thực hiện thông tư số 141/2011/TT-BTC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145/VKSTC-V11

V/v: Thực hiện Thông tư

số 141/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:          - VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Viện THQCT & KSXX phúc thẩm tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh;

- Trường ĐT, BD nghiệp vụ kiểm sát và Phân hiệu Trường ĐT, BD nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh;

- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Viện Khoa học kiểm sát;

- Cục Điều tra;

- Báo Bảo vệ pháp luật;

- Tạp chí Kiểm sát;

Ngày 20/12-2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 141/2011/TT-BTC “ Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, thay thế Thông tư số 108 TC/HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho cán bộ, công nhân viên nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu Thông tư số 141/2011/TT-BTC để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao ( Vụ Kế hoạch – Tài chính ) để được giải đáp./.

Nơi nhận:

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ 11 (VTh, LĐ vụ, các phòng: CSTC, THKH, TCKT).

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Thắng

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác