Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự năm 2012

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/HD-VKSTC-V4

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM

VÀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2003

Kính gửi:        - Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Viện kiểm sát quan sự Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-VKSTC ngày 01 tháng 01 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012.

Năm 2012, ngành Kiểm sát xác định là năm hoạt động: "Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở; trên cơ sở kết quả công tác của ngành Kiểm sát và công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự, căn cứ đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội năm 2011, những dự báo về tình hình vi phạm và tội phạm, căn cứ vào nhiệm vụ công tác được giao, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót để hoàn thành tết nhiệm vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) hương dẫn nội dung cơ bản của công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự như sau:

I. MỤC TIÊU

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự; nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các trường hợp vi pháp pháp luật, những trường hợp có dấu hiệu oan, sai trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; phối hợp với các đơn vị và cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời và quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân quận huyện, thị xã thành phô thuộc tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy định, quy chế nghiệp vụ; quan hệ phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm, đảm bảo việc giam, giữ đúng người, đúng pháp luật; các quyền, chế độ của người bị giam, giữ được tôn trọng và đảm bảo.

Theo dõi và nắm chắc việc tiếp thu kháng nghị, kiến nghị khắc phục các vi phạm, thiếu sót của các cơ quan quản lý giam, giữ, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Tổng hợp báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để hướng dẫn, chỉ đạo.

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Phối hợp chặt chẽ theo chức năng với Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam để thông báo kịp thời các trường hợp sắp hết hạn tạm giữ, tạm giam; Phối hợp với các Phòng thực hành quyền công tố và kiêm sát điều tra thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đảm bảo không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá hạn thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát;

2. Khi có người bắt tạm giữ, tạm giam thì phải thực hiên công tác kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam. Đối với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp hàng quý phải tổ chức kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam và có kết luận bằng văn bản;

3. Đối với các trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa phương, mỗi năm tổ chức trực tiếp kiểm sát định kỳ một lần và tiến hành kiểm sát đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

Đối với các cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp huyện một năm kiểm sát một lần, có kết luận bằng văn bản;

Kiểm sát ít nhất 20% ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 18 Luật thi hành án hình sự để nắm bắt, quản lý tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn;

4. Kiểm sát 100% hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; hồ.sơ các trường hợp miễn, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án; báo cáo đầy đủ về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) các trường hợp Viện kiểm sát nhân dân không nhất trí đề nghị xét giảm hoặc Tòa án không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; những vấn đề quan điểm của Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân có ý kiến khác nhau;

5. Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn VKSND cấp huyện về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, mỗi năm phải trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn ít nhất được 40% số quận, huyện trên địa bàn (riêng các tỉnh thành phố có số lượng trên 20 đơn vị quận, huyện cần thực hiện kiểm tra hướng dẫn ít nhất được 30%/tổng số đơn vị);

Định kỳ hàng Quý có Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ với Viện kiểm sát cấp dưới;

6. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân theo qui định tại Qui chế về thông tin báo. cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chú trọng nâng cao chất lượng và nội dung báo cáo.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KIỂM SÁT

1. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam

1.1. Kiểm sát tạm giữ

Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát việc tạm giữ theo quy định tại Điều 4 và điểm a khoản 1 Điều 7 Quyết định số 959/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (sau đây viết tắt là Quy chế 959) nhằm đảm bảo mọi trường hợp bị tạm giữ theo đúng các quy định của pháp luật, các trường hợp bị tạm giữ có lệnh tạm giữ đang còn hiệu lực của người và cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm sát việc phân loại giam, giữ nhằm chống thông cung, trốn, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới, hạn chế thấp nhất các trường hợp chết do tự sát...

Kiểm sát chặt chặt chẽ việc thực hiện quy định tại Điều 86, Điều 87 Bộ luật Tử HS, những trường hợp quá thời hạn tạm giữ; tạm giữ không có quyết định tạm giữ. Phải làm rõ trách nhiệm và kiến nghị xử lý kịp thời.

Đối với các trường hợp Viện kiểm sát hủy quyết định tạm giữ theo khoản 3 ĐIỀU 86 Bộ luật TTHS, từ chối phê chuẩn bắt khẩn cấp, cần có sự phối hợp giải quyết kịp thời theo quy định tại khoản 4 điều 81 Bộ luật TTHS.

Kiểm sát chặt chẽ công tác quản lý và việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ theo quy định của pháp luật.

1.2. Kiểm sát tạm giam.

Viện kiểm sát các cấp nắm và quản lý chặt chẽ số người bị tạm giam trong các giai đoạn tố tụng hình sự nhằm đảm bảo việc tạm giam phải theo đúng các quy định của pháp luật; công tác kiểm sát tạm giam thực hiện theo quy định tại Điều 5 và khoản b, Điều 7 Quy chế 959.

Phối hợp với các khâu nghiệp vụ trong ngành để theo dõi các trường hợp Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam, quyết định không gia hạn tạm giam, các trường hợp huỷ bỏ biện pháp tạm giam nhưng họ vẫn bị giam. Chú trọng việc chấp hành thời hạn tam giam, quản lý đầy đủ số quá hạn tạm giam trong các gian đoạn điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo theo quy định của pháp luật; Kiểm sát chặt chẽ những trường hợp tạm giam kéo dài (lập danh sách và báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) kèm theo báo cáo tháng); Kiểm sát việc phân loại giam giữ nhằm chống thông cung, ngăn chặn tình trạng đầu gấu, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới, việc cho người bị tạm giam ra lao động không đúng với quy định pháp luật

Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Toà án ra lệnh tạm giam trong giai đoạn xét xử ra lệnh tạm giam chưa đúng quy định tại Điều 177, Điều 228 Bộ luật TTHS và Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

Kiểm sát đảm bảo việc thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tạm giam theo quy định của pháp luật. Gặp hỏi người bị tạm giam khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chế độ, hoặc có dấu hiệu oan, sai.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp chú trọng kiểm sát chặt chẽ những trường hợp án có hiệu lực pháp luật nhưng chưa chuyển đi trại giam để chấp hành hình phạt tù do thiếu thủ tục, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan Công an, Toà án để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan này sớm hoàn tất mọi thủ tục để chuyển số án có hiệu lực pháp luật đi trại giam theo đúng quy định. Đặc biệt lưu ý kiểm sát chặt chẽ về thủ tục, chế độ đối với các trường hợp bị phạt tử hình đang tạm giam chờ thi hành án.

2. Kiểm sát thi hành án hình sự

Kiểm sát chặt chẽ việc ra và gìn các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đã xét xử sơ thẩm; ban hành văn bản yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị khi Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra và gửi bản án, quyết định thi hành án hình sự chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2.1. Kiểm sát việc thi hành án phạt tù

Viện kiểm sát nhân dân các cấp quản lý, theo dõi kịp thời, đầy đủ tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án phạt tù, phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về thủ tục thi hành án, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục cũng như các chế độ: ăn, ở, mặc, y tế. . . đối với phạm nhân nhằm đảm bảo việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự và các quy định hiện hành; phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm kỷ luật, chống phá, trốn, phạm tội mới, tự sát tại nơi chấp hành án.

- Kiểm sát đảm bảo việc thi hành quyết định của Tòa án về thi hành án phạt tù như: hoãn, tạm đình chỉ, miễn, hưởng thời hiệu thi hành án. Theo dõi chặt chẽ, đảm bảo các trường hợp miễn, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù phải đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù: nghiên cứu hồ sơ, đề nghị và tham gia hội đồng xét giảm, đảm bảo mọi trường hợp có đủ điều kiện đều được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

2.2. Kiểm sát thi hành các hình phạt hình sự khác ngoài hình phạt tù

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc ra quyết định thi hành án tử hình và quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình; chú trọng về trình tự, thủ tục thi hành án và hoãn thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật; kiểm sát chặt chẽ hồ sơ của người bị thi hành án tử hình. Hàng quý, Liên ngành địa phương rà soát lập danh sách người bị kết án tử hình báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện như quy định tại kế hoạch kiểm tra Liên ngành số 17/KH-LN-2002 ngày 26/9/2002 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an về việc tổng rà soát người bị kết án tử hình đang bị tạm giam tại các trại tạm giam trên toàn quốc.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự ngoài hình phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và việc xoá án tích của Tòa án; việc tuân theo pháp luật của chính quyền xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị (các đơn vị quân đội-đối với Viện kiểm sát quân sự) nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người bị quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của Luật thi hành án hình sự và pháp luật hiện hành; xem xét, đề nghị và kiểm sát việc miễn, giảm, rút ngắn thời gian thử thách của án treo-các trường hợp trên cần kiểm tra bản án và có sổ sách theo dõi cụ thể từng trường hợp (chú trọng kiểm sát việc chấp hành các bản án, công tác giám sát, giáo dục người chưa thành niên phạm tội tại xã, phường, thị trấn).

- Kiểm sát việc thi hành hình phạt trục xuất đảm bảo đúng người, đúng thời hạn, theo dõi chặt chẽ các trường hợp lưu trú trong thời gian chờ trục xuất.

Kiểm sát việc thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh và đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật

- Kiểm sát các trường hợp hưởng thời hiệu thi hành bản án theo quy định tại Điều 55 Bộ luật hình sự.

IV. QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, VKSNDTC (Vụ 4) lưu ý các đơn vị trong công tác tập trung thực hiện một số biện pháp sau:

Viện kiểm sát nhân dân địa phương bám sát các nhiệm vụ công tác, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) và tình hình chính trị chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2012 phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, thể hiện tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác.

Về phương thức thực hiện công tác kiểm sát: trong khi chờ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy chế nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự mới, trước mắt, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các địa phương thực hiện các quy định tại quy chế 959/QĐ-VKSTC-V4 ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Về công tác kiểm sát các trại giam thuộc Bộ Công an, kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự: đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các địa phương chuẩn bị đầy đủ nội dung, kế hoạch, quyết định trực tiếp kiểm sát và lập hồ sơ kiểm sát đấy đủ theo quy định của quy chế nghiệp vụ.

Chú trọng theo dõi và tổng hợp vi phạm của cơ quan quản lý giam giữ và cơ quan đơn vị có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để ban hành kháng nghị, kiến nghị.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đảm bảo tăng cường kiểm tra nắm bắt kịp thời tiến độ triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng, triển khai kế hoạch công tác, Viện kiểm sát địa phương cần kịp thời phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, giải quyết.

Bản hướng dẫn này đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho ý kiến chỉ đạo.

Nhận được chỉ hướng dẫn này yêu cầu các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân cấp quận. huyện thực hiện, đồng thời xây dựng Chương trình, kế hoạch năm 2012 của địa phương và báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) trước ngày 10/02/2012./.

Nơi nhận:

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

- Như trên (đê thực hiện);

- Các đ.c Lãnh đạo VKSTC (để b/c);

- Phòng TH-VP VKSTC;

-Trường ĐTBDNVKS tại HN & Phân hiệu TPHCM;

- Lưu VT, Vụ 4;

 

 

 

 

Phạm Huy Thận

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác