Ban hành Quy chế về quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân trong việc đón Đoàn vào, tổ chức Đoàn ra và tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân trong việc đón Đoàn vào, tổ chức Đoàn ra và tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân trong việc đón Đoàn vào, tổ chức Đoàn ra và tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quyết định này thi hành ./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSTC;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Vụ HTQT.

-105b-

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

  (đã ký)

 

 

Trần Công Phàn

 


QUY CHẾ

VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH

KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG VIỆC ĐÓN ĐOÀN VÀO, TỔ CHỨC ĐOÀN RA

VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

(Ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-VKSTC ngày 01/02/2012

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về nhiệm vụ, nội dung, trình tự, quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân trong việc đón tiếp Đoàn đại biểu của Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước, cơ quan và các tổ chức quốc tế hoặc chuyên gia nước ngoài đến thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam (sau đây viết tắt là Đoàn vào); tổ chức Đoàn đại biểu của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam đi thăm, làm việc, nghiên cứu ở nước ngoài (sau đây viết tắt là Đoàn ra) và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao được cử đi đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này.

Điều 2: Đoàn vào

Đoàn vào gồm:

1. Đoàn cấp cao do Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoặc cấp tương đương làm Trưởng đoàn.

2. Đoàn cấp Vụ do Lãnh đạo cấp Vụ hoặc cấp tương đương làm Trưởng đoàn

3. Đoàn cấp tỉnh do Lãnh đạo cấp tỉnh hoặc cấp tương đương làm Trưởng đoàn.

4. Đoàn của các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc chuyên gia nước ngoài đến thăm, làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo chương trình, kế hoạch của các Dự án quốc tế mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia.

5. Đoàn của các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc chuyên gia nước ngoài đến thăm, làm việc với các cơ quan khác của Việt Nam, kết hợp đến thăm, làm việc và chào xã giao Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 3: Đoàn ra

Đoàn ra gồm:

1. Đoàn cán bộ cấp cao do Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn.

2. Đoàn cán bộ do Lãnh đạo cấp Vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn.

3 . Đoàn cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng đoàn

4. Đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đi thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc nghiên cứu ở nước ngoài do Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc các cơ quan khác chủ trì trong đó có cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tham gia là thành viên.

Điều 4: Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Hội nghị, Hội thảo quốc tế là các Hội nghị, Hội thảo do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Việt Nam, có sự tham gia của các Viện kiểm sát, Viện Công tố, cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc chuyên gia nước ngoài, gồm:

1. Hội nghị, Hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cấp tương đương, tổ chức theo hình thức luân phiên giữa các nước, do Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng cai chủ trì, tổ chức tại Việt Nam bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

2. Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phía nước ngoài phối hợp tổ chức, bằng nguồn kinh phí đóng góp của cả hai bên.

3. Hội nghị, Hội thảo quốc tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt bằng nguồn kinh phÍ của các Dự án quốc tế.

4. Hội nghị, Hội thảo do các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân phối hợp với Dự án quốc tế tổ chức, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của các Dự án quốc tế

Điều 5: Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp đón tiếp Đoàn vào, tổ chức Đoàn ra và tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau:

1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuân thủ các quy định pháp luật; tôn trọng các cam kết quốc tế có liên quan.

2. Đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại và tuân thủ sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nghi lễ, chế độ và tiêu chuẩn do Nhà nước quy định, đảm bảo sự phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Ngành; đảm bảo nguyên tắc có đi có lại trong hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm sự trang trọng, lịch sự.

4. Thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Các hoạt động phối hợp phải có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí.

 

Chương II

QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP ĐOÀN VÀO

 

Điều 6: Trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức đồn tiếp Đoàn vào

1. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

Xây dựng Quyết định đón Đoàn trình Lãnh đạo Viện duyệt, ký.

Xây dựng Kế hoạch đón Đoàn trình Lãnh đạo Viện duyệt, ký. Kế hoạch đón tiếp Đoàn phải có đấy đủ các thông tin sau:

+ Thành phần Đoàn/cấp Đoàn;

+ Thời gian thăm và làm việc;

+ Mục đích chuyến thăm và làm việc;

+ Chương trình làm việc;

+ Những vấn đề cần lưu ý khi đón tiếp và làm việc với Đoàn;

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân có liên quan;

Triển khai thực thiện Kế hoạch đón tiếp Đoàn đã được Lãnh đạo Viện phê duyệt.

+ Chuẩn bị văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi các cơ quan có liên quan thông báo về việc Đoàn vào và đề nghị hỗ trợ, phối hợp trong thời gian Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam;

+ Liên hệ với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Kiểm sát nhân dân để Đoàn đến thăm và làm việc theo Kế hoạch;

+ Thông báo cho các cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân nơi có Đoàn đến thăm và làm việc về chương trình làm việc của Đoàn nhằm phối hợp tổ chức việc đón tiếp Đoàn theo Kế hoạch;

+ Liên hệ hoặc bố trí phiên dịch phục vụ Đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam;

+ Phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập dự toán kinh phí chi cho việc đón Đoàn vào;

+ Xây dựng báo cáo về kết quả hoạt động của Đoàn tại Việt Nam gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; tập hợp tài liệu và hồ sơ đón Đoàn vào để lưu trữ theo quy định.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Bảo đảm đủ kinh phí cho việc đón tiếp Đoàn; sử dụng các khoản kinh phí theo đúng nội dung, định mức, chế độ và theo quyết định của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện Kế hoạch đón tiếp Đoàn vào được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

- Thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí chi cho đón tiếp Đoàn và lưu trữ hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định.

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan có trách nhiệm phối hợp đón tiếp và làm việc với Đoàn theo Kế hoạch được phân công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đoàn có trách nhiệm cử người chụp ảnh, làm tư liệu; tổ chức việc tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của Đoàn trên các báo, tạp chí của Ngành và các cơ quan báo chí khác theo Kế hoạch đón tiếp Đoàn được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

Điều 7: Tổ chức đón tiếp Đoàn cấp cao do Viện trưởng hoặc cấp tương đương làm Trưởng đoàn

Ngoài các nhiệm vụ chung được quy định tại Điều 6 của Quy chế này, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm thông báo cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài ở Việt Nam có liên quan biết và đề nghị hỗ trợ, phối hợp đón tiếp và bảo đảm an ninh, an toàn cho Đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam; liên hệ với Cơ quan Công an bố trí xe dẫn đường cho Đoàn theo quy định hiện hành.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức, thực hiện các công việc về khánh tiết, lễ tân và các điều kiện cần thiết về vật chất khác phục vụ các buổi tiếp, hội đàm, làm việc và các buổi chiêu đãi Đoàn của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại trụ sở cơ quan cũng như ngoài trụ sở cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 8: Tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu của các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc chuyên gia nước ngoài đến thăm, làm việc tại Việt Nam theo chương trình, kế hoạch của các Dự án quốc tế mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia

1. Trách nhiệm của Ban quản lý Dự án quốc tế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án quốc tế chủ trì đón tiếp Đoàn vào

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch đón tiếp Đoàn báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lập dự toán kinh phí chi cho việc đón Đoàn; tổ chức, thực hiện việc đón tiếp và làm việc của Đoàn tại Việt Nam.

- Liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để Đoàn đến thăm và làm việc theo Kế hoạch được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

- Chủ động bố trí hoặc liên hệ thuê phiên dịch; liên hệ nơi ăn, nghỉ và các điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ Đoàn trong thời gian Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí đủ xe ô tô phục vụ Đoàn; chuẩn bị phòng tiếp và làm việc với Đoàn, chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ các buổi tiếp, hội đàm, làm việc với Đoàn.

- Cử người tháp tùng, tham gia các hoạt động của Đoàn và phục vụ Đoàn theo Kế hoạch.

- Tổ chức đón, tiễn và làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho Đoàn tại sân bay.

- Thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí chi cho việc đón tiếp Đoàn vào theo quy định.

- Khi Đoàn kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chậm nhất sau 10 ngày làm việc có báo cáo về kết quả hoạt động của Đoàn gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định, đồng gửi cho Vụ Hợp tác quốc tế để theo dõi, quản lý.

2. Các đơn vị Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Ban quản lý Dự án quốc tế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án quốc tế thực hiện Kế hoạch đón tiếp Đoàn vào theo đề nghị của Ban quản lý Dự án quốc tế, được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phê duyệt.

Điều 9: Đón tiếp Đoàn đại biểu của các cơ quan, tổ chức hoặc chuyên gia nước ngoài đến thăm, làm tiệc với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Việt Nam kết hợp đến thăm, làm việc và chào xã giao Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tiếp nhận văn bản đề nghị đón tiếp Đoàn vào, nghiên cứu, thẩm định báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi được các cơ quan bộ, ngành, tổ chức của Việt Nam và các cơ quan, tổ chức nước ngoài thông báo có Đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại Việt Nam có nguyện vọng đến thăm, làm việc và chào xã giao Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Vụ Hợp tác quốc tế để nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Khi có chủ trương tiếp Đoàn của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Hợp tác quốc tế trả lời cho cơ quan đề nghị biết, đồng thời thông báo cho các đơn vị có liên quan cử người tham gia đón tiếp Đoàn theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện; thông báo cho Văn phòng Viên kiểm sát nhân dân tối cao về thời gian, thành phần, địa điểm tiếp khách và các vấn đề cần thiết khác về lễ tân ngoại giao; chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo Viện; liên hệ hoặc bố trí phiên dịch phục vụ Lãnh đạo Viện tiếp Đoàn.

2. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm chuẩn bị phòng họp, phòng tiếp khách và các điều kiện vật chất khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Các đơn vị liên quan khác có trách nhiệm cử đại diện tham gia tiếp khách cùng Lãnh đạo Viện, chuẩn bị các nội dung làm việc cần thiết theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 10: Tổ chức đón tiếp Đoàn vào của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Việc tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu cấp tỉnh do Lãnh đạo cấp tỉnh hoặc cấp tương đương làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo các quy định tại Điều 13 Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các quy định dưới đây:

1. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì đón tiếp Đoàn vào

- Báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng văn bản thông qua Vụ Hợp tác quốc tế để nghiên cứu, thẩm định, báo cáo trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định. Nội dung báo cáo cần đề cập rõ thành phần Đoàn, mục đích chuyến thăm, nội dung làm việc và kinh phí đón tiếp Đoàn

- Khi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt chủ trương đón Đoàn vào, các đơn vị được giao chủ trì đón tiếp phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn; xây dựng chương trình làm việc và kế hoạch đón tiếp Đoàn; tổ chức, thực hiện việc đón Đoàn chu đáo, lịch sự và tiết kiệm; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và của Ngành về tiếp xúc, làm việc với khách nước ngoài vào Việt Nam.

Khi Đoàn kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chậm nhất sau 10 ngày làm việc, Thủ trưởng đơn vị được giao đón tiếp Đoàn có báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động của Đoàn gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời gửi cho Vụ Hợp tác quốc tế để theo dõi, quản lý.

2. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

- Tiếp nhận hồ sơ xin phép đón Đoàn của đơn vị chủ trì, nghiên cứu, thẩm định, báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

- Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Hợp tác quốc tế thông báo bằng văn bản hoặc Quyết định giao đón Đoàn của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho đơn vị chủ trì biết để thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị được giao chủ trì trong việc xây dựng Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn; hướng dẫn việc thực hiện các quy định lễ tân về đón tiếp khách nước ngoài vào Việt Nam.

- Phối hợp với đơn vì chủ trì trong việc đón tiếp Đoàn tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi Đoàn có kế hoạch đến thăm và chào xã giao Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3 . Trách nhiệm của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và đơn vị chủ trì đón Đoàn trong việc chuẩn bị phòng tiếp khách, phòng làm việc, các hoạt động lễ tân phục vụ cho việc đón tiếp Đoàn theo chương trình làm việc của Đoàn tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm cử đại diện tham gia vào chương trình làm việc của Đoàn, chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn khi có yêu cầu theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Chương III

QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐOÀN RA

 

Điều 11: Trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức Đoàn ra

1. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tiếp nhận thư mời và đề nghị tổ chức Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đi thăm, làm việc và tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc nghiên cứu ở nước ngoài của các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc các bộ, ban, ngành của Việt Nam gìn đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trường hợp thư mời được gửi trực tiếp đến các đơn vị khác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc cá nhân, thì đơn vị hoặc cá nhân được mời phải có văn bản gửi Vụ Hợp tác quốc tế đề nghị nghiên cứu, thẩm định trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

- Khi có thư mời của cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc có chủ trương của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Đoàn ra, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm nghiên cứu, chủ động liên hệ với cơ quan, tổ chức của nước ngoài để làm rõ các thông tin chi tiết về chuyến đi, khẳng định thời gian, thành phần, nội dung chương trình thăm làm việc, kinh phí cho chuyến đi của Đoàn.

- Thông báo cho cơ quan, tổ chức nước ngoài mời về thành phần, thời gian Đoàn ra sau khi có Quyết định cử Đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Liên hệ hoặc phối hợp, hướng dẫn việc liên hệ với cơ quan, tổ chức nước ngoài mời để xác định nội dung, thành phần làm việc với Đoàn và chương trình làm việc của Đoàn ở nước ngoài; liên hệ hoặc bố trí phiên dịch cho Đoàn.

- Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị có liên quan và các thành viên trong Đoàn làm các thủ tục xuất cảnh; cung cấp các thông tin có liên quan đến chuyến đi cho các thành viên của Đoàn trước khi Đoàn rời Việt Nam.

- Tập hợp và thực hiện việc lưu trữ tư liệu của Đoàn ra theo quy định.

2. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

- Thẩm định hồ sơ; chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan đề xuất thành phần Đoàn ra và các trường hợp thư mời đối với các đơn vị, cá nhân đi nước ngoài trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

- Sau khi được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt danh sách Đoàn ra, Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo Quyết định cử Đoàn đi công tác nước ngoài trình Lãnh đạo Viện duyệt, ký. Trừ trường hợp ngoại lệ, để kịp làm các thủ tục xuất cảnh cho Đoàn trong thời hạn 20 ngày trước khi Đoàn khởi hành đi công tác nước ngoài đối với các nước không phải xin thị thực nhập cảnh và 30 ngày đối với các nước phải xin thị thực nhập cảnh phải có Quyết định thành lập Đoàn đi công tác nước ngoài.

- Quyết định cử Đoàn đi công tác nước ngoài gửi cho Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị có liên quan và cá nhân cán bộ được cử đi công tác nước ngoài nêu trong Quyết định để thực hiện các thủ tục cần thiết cho chuyến đi.

Thông báo cho Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Bộ Công an về thời gian, thành phần Đoàn ra nêu trong Quyết định.

3 . Trách nhiệm của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán và kinh phí chi cho Đoàn ra theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước;

- Ngay sau khi nhận được Quyết định cử Đoàn đi công tác nước ngoài và yêu cầu đề nghị đặt mua vé máy bay hoặc các phương tiện đi lại khác, Văn phòng mua vé máy bay hoặc các phương tiện phù hợp khác cho các thành viên của Đoàn theo đúng chế độ và hành trình thuận tiện nhất cho chuyến đi.

Tập hợp chứng từ thanh, quyết toán kinh phí cho việc tổ chức Đoàn ra theo quy định.

4. Trách nhiệm của Đoàn đi công tác nước ngoài

Trưởng đoàn chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức và các hoạt động của Đoàn tại nước ngoài trong khuôn khổ phạm vi, nội dung chuyến đi, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý Đoàn ra; chuẩn bị nội dung làm việc của Đoàn ở nước ngoài trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt; chuẩn bị quà tặng cho các đối tác nước ngoài nơi Đoàn đến thăm và làm việc.

Sau khi đoàn kết thúc chuyến công tác nước ngoài, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyến đi công tác nước ngoài gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng gửi Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan để theo dõi, quản lý theo quy định; tập hợp đủ các chứng từ liên quan đến chuyến đi gửi Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để làm thủ tục quyết toán Đoàn ra.

Điều 12. Tổ chức Đoàn ra do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân trú cao làm Trưởng đoàn.

Việc tổ chức Đoàn ra do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn được thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này và các quy định sau:

1. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

- Dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao duyệt, ký gửi Chủ tịch nước xin phép tổ chức Đoàn ra trong trường hợp Đoàn ra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nằm ngoài Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã được Chủ tịch nước phê duyệt.

- Thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài ở Việt Nam phối hợp trong việc tổ chức tiễn, đón và tham gia các hoạt động chính thức của Đoàn ở nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan và thành viên trong Đoàn được Trưởng đoàn phân công chuẩn bị nội đung phát biểu của Viện trưởng trong trường hợp Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tham gia hội đàm với Đoàn đại biểu của cơ quan, tổ chức nước Đoàn đến hoặc đi đủ các hội nghị, hội thảo quốc tế, chuẩn bị nội dung dự thảo bản Thoả thuận hợp tác trong trường hợp Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đi đàm phán, ký kết Thoả thuận hợp tác với cơ quan, tổ chức của nước Đoàn đến thăm và làm việc.

- Căn cứ vào Chương trình làm việc của Đoàn ở nước ngoài, phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các thành viên trong Đoàn chuẩn bị quà tặng cho chuyến đi của Đoàn đảm bảo trang trọng, lịch sự.

- Làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, thị thực nhập cảnh cho Đoàn.

- Phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tiễn và đón Đoàn.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức tiễn và đón Đoàn.

3. Sau khi Đoàn về nước, trong thời hạn 10 ngày làm việc, thành viên được Trưởng đoàn phân công phải hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả chuyến đi, trình Trưởng đoàn duyệt, ký gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; đồng thời gửi cho Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để theo dõi, quản lý theo quy định.

Điều 13. Tổ chức Đoàn liên ngành của Việt Nam đi thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc nghiên cứu, học tập ở nước ngoài do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì; hoặc các cơ quan khác chủ trì trong đó có cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia là thành viên.

1. Việc tổ chức Đoàn liên ngành của Việt Nam đi thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc nghiên cứu ở nước ngoài do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì được thực hiện theo các quy định có liên quan tại điều 11 và điều 12 của Quy chế này.

2. Việc tổ chức Đoàn liên ngành của Việt Nam đi thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc nghiên cứu, học tập ở nước ngoài trong đó có cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia là thành viên theo lời mời của các Bộ, ban, ngành của Việt Nam được thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2009 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các quy định có liên quan tại Điều 11 của Quy chế này.

3. Đối với các trường hợp cá nhân cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao được cử tham gia Đoàn công tác nước ngoài do các cơ quan, tổ chức nước ngoài mời hoặc các Bộ, ban, ngành của Việt Nam mời có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị mời Quyết định của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cử tham gia Đoàn; chủ động liên hệ với các cơ quan hữu quan trong nước, nước ngoài và các đơn vị có liên quan để làm các thủ tục liên quan đến chuyến đi; chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả chuyến công tác ở nước ngoài; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng và Nhà nước về đi công tác nước ngoài. Sau khi kết thúc chuyến công tác, trong thời hạn 10 ngày làm việc, có báo cáo kết quả chuyến công tác nước ngoài gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời gửi Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị có liên quan để theo dõi, quản lý theo quy định.

Điều 14. Tổ chức Đoàn ra do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng đoàn.

Việc tổ chức Đoàn đại biểu của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi thăm, làm việc, dự hội nghị quốc tế hoặc nghiên cứu học tập ở nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2009 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Chương IV

QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

 

Điều 15. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cấp tương đương, tổ chức theo hình thức luân phiên giữa các nước, do Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng cai chủ trì, tổ chức tại Việt Nam bằng nguồn ngân sách Nhà nước

Việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cấp tương đương, tổ chức theo hình thức luân phiên giữa các nước, do Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng cai chủ trì, tổ chức tại Việt Nam được tổ chức theo các quy định hiện hành của Nhà nước về việc tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và các quy định sau:

1. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức quốc tế để nắm thông tin, yêu cầu hoặc đề nghị về việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì.

- Dự thảo văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao lấy ý kiến về việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam trình Lãnh đạo Viện duyệt, ký gửi Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan.

Dự thảo tờ trình (kèm theo đề án tổ chức) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Lãnh đạo Viện duyệt, ký, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề án tổ chức cần nêu rõ :

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của Hội nghị, Hội thảo;

 + Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị, Hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp tổ chức Hội nghị, Hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề Hội nghị, Hội thảo;

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

+ Nguồn kinh phí;

+ Ý hến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan.

- Sau khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt, vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động để tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sau khi kết thúc Hội nghị, Hội thảo quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế trình Lãnh đạo Viện duyệt, ký gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị được giao tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, lập dự toán kinh phí; tổ chức sử dụng kinh phí phục vụ Hội nghị, Hội thảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của Lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Liên hệ địa điểm tổ chức hội nghị, nơi ăn, ở, phương tiện đi lại và các điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ các Đoàn khách quốc tế trong thời gian đến dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế ở Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan chuẩn bị quà tặng Đoàn, chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ các buổi tiếp, hội đàm, làm việc của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao với các Đoàn khách quốc tế đến dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

3. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan để thẩm định dự toán kinh phí của Hội nghị, Hội thảo quốc tế, xây dựng văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tôi cao gửi Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền đề nghị cấp kinh phí cho Hội nghị, Hội thảo.

- Hướng dẫn Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo theo kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

4. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì Hội nghị, Hội thảo triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến đơn vị mình được nêu trong Kế hoạch tổ chức Hội nghỉ, Hội thảo đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

- Cử đại biểu đi dự các Hội nghị, Hội thảo đầy đủ theo đúng thành phần và Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

Điều 16: Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế theo chương trình, kế hoạch của các Dử án quốc tế có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức hoặc chuyên gia nước ngoài

1. Trách nhiệm các Ban quản lý Dự án quốc tế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Dự án quốc tế

- Báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam theo chương trình, kế hoạch của Dự án đã được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế (chương trình, kế hoạch, nội dung, chuyên gia, kinh phí và các vấn đề về hậu cần...) và thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2009 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với các Ban quản lý Dự án quốc tế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Dự án quốc tế tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan được nêu trong Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Dự án quốc tế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Dự án quốc tế tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan được nêu trong Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; cử và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức của đơn vị tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế khi được mời tham gia Hội nghị, Hội thảo đầy đủ, đúng thành phần.

Điều 17: Hội nghị, Hội thảo do các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức, được sự phê duyệt của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được hỗ trợ kinh phí của các Dự án quốc tế

1. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo bằng kinh phí của các Dự án quốc tế

- Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo bằng kinh phí của các Dự án quốc tế phải báo cáo và được sự nhất trí của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chủ trương và nội dung của Hội nghị, Hội thảo. Sau khi được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí, đơn vị đề xuất có công văn gửi Ban quản lý dự án quốc tế. Công văn đề nghị Ban quản lý Dự án hỗ trợ tổ chức Hội nghị, Hội thảo bằng kinh phí của các Dự án quốc tế được gửi vào tháng 11 hàng năm để Ban quản lý Dự án nghiên cứu tổng hợp, xây dựng kế hoạch năm tiếp theo của Dự án trình Ban Chỉ đạo Dự án phê duyệt.

- Sau khi được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo dự án, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu của Hội nghị, Hội thảo để trình bày tại Hội nghị, Hội thảo và phát cho các đại biểu tham dự; chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu báo cáo, tham luận, các tu liệu, số liệu công bố tại Hội nghị, Hội thảo.

- Phối hợp với các Ban quản lý Dự án xác định thành phần, số lượng đại biểu dự Hội nghị, Hội thảo; mời khách mời tham dự và thuyết trình tại Hội nghị, Hội thảo; gửi giấy mời, đôn đốc và tiếp nhận việc đăng ký đại biểu.

- Sau khi kết thúc Hội nghị, Hội thảo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc xây dựng báo cáo kết quả Hội nghị, Hội thảo trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng gửi Ban quản lý Dự án theo dõi, quản lý theo quy định.

2. Trách nhiệm của các Ban quản lý Dự án quốc tế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Dự án quốc tế

- Nghiên cứu đề nghị của các đơn vị đề xuất tổ chức Hội nghị, Hội thảo, để báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Chỉ đạo Dự án xem xét, quyết định.

- Khi được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Chỉ đạo Dự án phê duyệt, phối hợp với đơn vị chủ trì tổ chức Hội nghị, Hội thảo để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu, xác định thời gian, thành phần và số lượng đại biểu của Hội nghị, Hội thảo.

- Bố trí kinh phí trong phạm vi kế hoạch được duyệt, phù hợp với quy định của nhà tài trợ và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Phối hợp với đơn vị chủ trì tổ chức chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị, Hội thảo và cử cán bộ Dự án theo dõi tiến trình và kết quả tổ chức Hội nghị. Hội thảo; tiếp nhận, quản lý các tài liệu, báo cáo của Hội nghị, Hội thảo theo quy định của Dự án.

3. Vụ Hợp tác quốc tế, Viện khoa học kiểm sát và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các Ban quản lý Dự án quốc tế và đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo bằng kinh phí của các Dự án quốc tế để tổ chức Hội nghị, Hội thảo thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 18: Tổng kết, rút kinh nghiệm phối hợp

Định kỳ hàng năm, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì và phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban quản lý Dự án quốc tế và các đơn vị có liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp trong việc đón Đoàn vào, tổ chức Đoàn ra, tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam để báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 19: Khen thưởng thành tích và xử lý vi phạm

Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp đón Đoàn vào, tổ chức Đoàn ra và tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các hành vi vi phạm quy định của Quy chế này bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 20: Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phản ánh về Vụ Hợp tác quốc tế để tập hợp trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

                                                                               KT. VIỆN TRƯỞNG

                                                                               PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                               (đã ký) 

 

                                                                                   Trần Công Phàn

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác