Quán triệt thực hiện chỉ đạo và Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

_________

Số: 262/VKSTC-VP

V/v: Quán triệt thực hiện chỉ đạo và

Kết luận tại Hội nghị triển khai

công tác năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

     

       Kính gửi:       - Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;

                              - Các đồng chí Viện trưởng VKSND các tỉnh, Tp.trực thuộc Trung ương;

                              - Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi đến các đồng chí Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kết luận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành Kiểm sát nhân dân, để các đồng chí nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện trong công tác năm 2012.

 

Nơi nhận:

-          Như trên ( để thực hiện)                              

-          Lãnh đạo VKSNDTC ( để chỉ đạo);

-          Lưu: VT, VP

TL. VIÊN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng

                                                         

 

PHÁT BIỂU CỦA ĐÔNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG – UỶ VIÊN

BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Ngành Kiểm sát nhân dân

( Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2012)

Thưa các đồng chí!

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị triển khai công tác năm 2012  của ngành Kiểm sát nhân dân. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị; qua các đong chí, gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành trong toàn Ngành, cùng toàn the cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiếm sát nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí !

Năm 2011  là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, thành lập các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhũng diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, cũng nhu những hạn chế, yếu kém trên nhiều lĩnh vực của đất nước; song với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được củng cố, hội nhập quốc tế được tăng cường, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta không ngừng được nâng cao.

Năm qua, trong tình hình tội phạm gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, đối tượng, lĩnh vực phạm tội rất đa dạng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt những kết quả rất tích cực. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng các hoạt động này; đã góp phần thúc đẩy giải quyết một số vụ án lớn phức tạp, trong đó có các vụ án tham nhũng lớn, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp để phê chuẩn việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam được tiến hành chặt chẽ đúng pháp luật, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan sai người vô tội; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng hồ sơ các vụ án và để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng thực hành quyền công tố của kiềm sát viên tại các phiên toà, bảo đảm tranh tụng dân chủ, công khai, tạo cơ sở cho Toà án ra các bản án, quyết định có căn cứ và đúng pháp luật. Đồng thời, Ngành kiểm sát nhân dân cũng đã đề cao trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Qua kiểm sát, đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, bảo đảm các hoạt động này tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong năm qua, ngành kiểm sát đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng ngành theo Kết luận số 79-KL/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp.

Với những kết quả đó, Viện kiểm sát đã góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tụ an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, vào thành tựu chung của đất nước đạt được trong năm 2011. Một lần nữa thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Kiểm sát đã đạt được trong năm qua.

Thưa tất cả các đồng chí !

Mặc dù có nhiều cố gắng, song đối chiếu với yêu cầu cải cách tư pháp thì kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn. Hoạt động của Viện kiểm sát các cấp vẫn còn có mặt hạn chế, yếu kém. Một sồ đơn vị trong Ngành còn chưa chủ động thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo, phát hiện tội phạm, nhất là phát hiện tội phạm tham nhũng, để “ nham nhũng còn nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội"; còn đề xảy ra trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố oan, sai; số người bị bắt, tạm giữ về hình sự sau phải xử lý hành chính hoặc trả tự do còn chiếm tỷ lệ cao; còn nhiều bị can phải đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không phạm tội; một số trường hợp Viện kiểm sát truy tố thiếu căn cứ, toà án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Chất lượng tranh tụng của một số kiểm sát viên tại phiên toà có mặt còn chưa đáp úng yêu cầu cải cách tư pháp; việc buộc tội tranh luận có trường hợp còn chưa thật thuyết phục. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp chưa thật sự có chuyển biến mạnh mẽ. Vi phạm của các cơ quan trong hoạt động tư pháp còn nhiều nhưng chưa được phát hiện đầy đủ, kịp thời đe kiến nghị, yêu cầu xử lý nghiêm túc. Trong kiểm sát bản án hình sự, quyết định giải quyết các vụ, việc hành chính, kinh doanh thương mại của toà án, số lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với số vụ án bị cấp phúc thẩm sửa, huỷ. Công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân cũng còn những bất cập Việc tổng hợp những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ để thông báo rút kinh nghiệm, việc hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết án của Viện kiểm sát cấp trên với Viện kiểm sát cấp dưới còn chậm. Đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng và chậm được tăng cường về chất lượng. Một số cán bộ kiểm sát còn thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nên tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỳ luật, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đây là những vấn đề mà ngành kiểm sát nhân dân cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có các biện pháp tích cực để khắc phục từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới.

Thưa tất cả các đồng chí !

Năm 2012 là năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triền khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản do những thành tựu đất nước đạt được sau hơn 25 năm đổi mới; song cũng có nhiều khó khăn, thách thức lớn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, sự chống phá của các thế lực thù địch, những khó khăn của bản thân nền kinh tế trong nước, sự gia tăng của các loại tội phạm. . . Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp, tôi đề nghị năm 2012 các đồng chí ngành Kiểm sát nhân dân chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa về mọi mặt, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Vấn đề thứ nhất: Ngành kiểm sát cần phải tập trung làm tốt công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra, bảo đảm việc khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, việc điều tra xử lý của các cơ quan điều tra có căn cứ, đúng pháp luật; kiểm sát chặt chẽ việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án và bị can để đảm bảo mọi hành vi phạm tội và người phạm tội được phát hiện kịp thời, và xử lý nghiêm minh, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; trong đó, hết sức quan tâm tới việc phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với những tội phạm tham nhũng để ngăn chặn, đầy lùi loại tội phạm này. Đẩy nhanh việc giải quyết các vụ án trọng điểm, các vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Phát huy trách nhiệm và nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên toà. Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của toà án để phát hiện sai phạm, kịp thời kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, nâng cao chất lượng các kháng nghị. Thực hiện tốt công tác kiếm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án, việc xem xét đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. . .

Viện kiểm sát các cấp cần nhận thức đẩy đủ và sâu sắc về tính nhân dân trong hoạt động kiểm sát. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp phải dựa vào nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, tích cực đấu tranh với những vi phạm dân chủ hoặc dân chủ cực đoan, đi đôi với giữ gìn kỷ cương phép nước. Viện kiểm sát các cấp phải lắng nghe ý kiến và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, tổ chức và các đoàn thể quần chúng.

Vấn đề thứ hai: Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân theo Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, bảo đảm phù hợp với hệ thống tổ chức của Toà án, đồng thời để thực hiện tốt yêu cầu tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về chính trị, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ; đồng thời, chăm lo giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cho cán bộ kiểm sát, thực hiện có kết quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh" gắn liền với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu là "cán bộ kiềm sát phải: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiếm tốn”. Cán bộ kiểm sát phải thực sự là những cán bộ vừa "hồng’ vừa "chuyên” là tấm gương về tuân thủ đường lối, chính sách của Đàng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Vấn đề thứ ba: Khẩn trương tiến hành tồng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, tập trung vào tổng kết, đánh giá các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Từ kết quả tổng kết, đề xuất cụ thể với Đảng và Nhà nước các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, xác định rõ hơn vị trí của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát phù hợp với các định hướng, nội dung của Cương lĩnh và các Văn kiện của Đại hội XI, đáp ứng yêu cau đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm công lý, quyền con người, quyền công dân trong tình hình mới. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và các luật về lĩnh vực tư pháp theo sự phân công của Quốc hội.

Vấn đề thứ tư: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn ngành kiểm sát theo Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, làm hạt nhân lãnh đạo mọi mặt hoạt động của toàn Ngành. Cùng với làm tốt công tác xây dựng Đảng trong Ngành, ngành Kiểm sát cần tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước ở các cấp, các ngành, các địa phương; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu cao. Tại Hội nghị hôm nay, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh, Thành uỷ trực thuộc Trung ương, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đảng các cơ quan Viện kiểm sát trên địa bàn làm tốt công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, các ngành có liên quan ở địa phương tăng cường cán bộ cho cơ quan kiểm sát, cơ cấu Lãnh đạo Viện kiểm sát tham gia cấp uỷ tại địa phương, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, giúp cho các Viện kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Thưa tất cả các đồng chí !

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những nhiệm vụ hết sức to lớn. Tôi tin tường chắc chắn rằng, với truyền thống rất đáng tự hào trên 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp năm mới 2012 và chuẩn bị đón xuân Nhâm thìn, một lần nữa thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chúc các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí cán bộ lão thành, các đại biểu và toàn thể cán bộ, công chưa viên chức ngành Kiểm sát nhân dân mạnh khoẻ, hạnh phúc, năm mới tiến bộ mới, giành nhiều thắng lợi mới, xứng đáng với niềm tin của Đàng, Nhà nước và nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí !

 

KẾT LUẬN

CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HÒA BÌNH, UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIÊM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA NGÀNH KIỂM SÁT

(ngày 08 và 09/01/2012 tại Hà Nội)

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao !

Thưa toàn thể các đồng chí !

Sau hơn một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành Kiểm sát đã thành công tốt đẹp. Chúng ta được đón tiếp và nghe chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và cũng lần đầu tiên được vinh dự đón tiếp các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND, HĐND đại diện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những nội dung đã được trình bày và thảo luận bao gồm: Báo cáo tổng kết năm 2011; dự thảo Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát năm 2012. Đồng thời, chúng ta đã hoàn thành việc lấy phiếu trưng cầu ý kiến của đại biểu về đổi mới trang phục, cấp hiệu, lấy phiếu tín nhiệm đối với việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hoàn thành công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh những đơn vị có những thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2011; nghe đồng chí Bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng đại diện cho các tỉnh ủy, thành ủy phát biểu. Hội nghị đã ghi nhận những cống hiến của các đồng chí Vụ trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đã nghỉ hưu và chuyển công tác trong năm 2011  

Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí, Tôi xin tóm tắt và nhấn mạnh một số vấn đề như sau: Năm 2011, Hội nghị thống nhất đánh giá: mặc dù trong nước còn có nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, tội phạm gia tăng và diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã vượt qua những thách thức. Nền kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế của đất nước trên trường quốc tế được tăng cường. Trong tình hình chung của cả nước, chất lượng, hiệu quả công tác của ngành Kiểm sát tiếp tục có nhiều tiến bộ; được thể hiện chủ yếu trên bốn mặt sau: Thứ nhất, nâng cao được chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;

Thứ hai, chiến lược Cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát đã có những bước phát triển mới ;

Thứ ba, công tác xây dựng Ngành được tăng cường và đạt được nhiều kết quả;  Thứ tư, Viện kiểm sát nhân dân đã mở rộng hợp tác quốc tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ tương trợ tư pháp về hình sự.

Tại Hội nghị này, chúng ta nhận thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác của ngành Kiểm sát. Có thể nói đây là nhân tố tạo nên sự phát triển vững mạnh của Ngành. Với sự quan tâm này, chúng ta cũng xác định được đầy đủ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp của Đảng, sự nghiệp bảo vệ nhân dân. Thành tích của ngành Kiểm sát năm 2011  đã góp phần rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp chế XHCN và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Ngành những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, các báo cáo, các ý kiến thảo luận và đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước cho thấy chúng ta còn những hạn chế. Đó là: Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều mặt tích cực nhưng chuyển biến còn chậm; số người bị bắt, tạm giữ về hình sự sau phải xử lý hành chính hoặc phải trả tự do vẫn xảy ra, thậm chí có đơn vị chiếm tỉ lệ khá cao; số bị can phải đình chỉ điều tra do không phạm tội tăng hơn năm trước. Mặc dù chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên ở phiên tòa hình sự được xác định là điểm đột phá của Cải cách tư pháp, nhưng vẫn là điểm hạn chế, là thách thức đối với năng lực của Ngành. Trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, số lượng kháng nghị phúc thẩm vẫn còn ít so với yêu cầu thực tế. Một số chỉ tiêu trong công tác kiểm sát thi hành án, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, và giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những tồn tại mà chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và tập trung khắc phục trong năm 2012   và những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí !

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012, dự thảo Chỉ thị công tác đã đề cập cụ thể và đa số các đại biểu khi tham luận cơ bản nhất trí. Nhiều đại biểu đề xuất những biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác, cũng như làm sâu sắc hơn tình hình hoạt động ở cơ sở. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến của các đồng chí, sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện Chỉ thị công tác sớm gửi tới Viện kiểm sát các địa phương.

Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xác định năm 2012 là năm "Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, hướng về cơ sở” . Đây là chủ đề lớn không chỉ đặt ra cho năm 2012 mà có ý nghĩa đối với cả quá trình xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát trong tương lai. Có những việc chúng ta bắt đầu từ năm nay, tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo và đặc biệt là cho cả nhiệm kỳ, như việc xây dựng Hiến pháp, xây dựng luật có liên quan đến ngành Kiểm sát, khởi động từ năm 2011, đẩy mạnh vào năm 2012 và hoàn tất vào năm 2013.

Theo chủ đề của năm, toàn Ngành có rất nhiều việc phải làm, yêu cầu đổi mới thể hiện ngay tại Hội nghị này. Đổi mới về thành phần tham dự Hội nghị và đặc biệt quan trọng là sự tham dự của của đồng chí Chủ tịch nước; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư thành ủy, tỉnh ủy. Đây là dịp để báo cáo với cấp ủy, nhưng cũng là dịp để chúng ta đề nghị cấp ủy quan tâm đến công tác Cải cách tư pháp nói chung và hoạt động của Ngành nói riêng. Chúng ta khẳng định ngành Kiểm sát tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy, đồng thời cần tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, tăng cường các nguồn lực nhằm đảm bảo cho hoạt động của Ngành phát triển. Từ trước tới nay, Viện kiểm sát các cấp thường chỉ báo cáo xin đường lối xử lý các vụ án, mà chưa báo cáo xin hỗ trợ xây dựng trụ sở và các điều kiện khác. Đề nghị Lãnh đạo Viện kiểm sát các địa phương cần lưu ý việc này.

Thực hiện yêu cầu đổi mới, trước hết sẽ đổi mới rất mạnh mẽ bộ máy tổ chức của Ngành. Theo Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị, phải xây dựng ngành Kiểm sát 4 cấp theo lộ trình đã được quy định. Bộ Chính trị giao cho Ngành ta nghiên cứu hai đề án rất quan trọng là Lựa chọn mô hình tố tụng hình sự việt Nam và Nghiên cứu việc chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố. Các đề án này mang nội dung chi phối rất lớn, có ảnh hưởng lâu dài và đặt nền tảng cho sự phát triển của Ngành. Nó ảnh hưởng, tác động đến tâm tư, tình cảm, sự yên tâm công tác của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã báo cáo kết quả nghiên cứu với Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp và được Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp ủng hộ, yêu cầu tiếp thu, bổ sung một số vấn đề để báo cáo Bộ Chính tri. Sau khi Bộ chính trị có kết luận, thì tinh thần cơ bản của các đề án này sẽ được chuyển vào Hiến pháp.Theo đó, chúng ta tiếp tục khẳng định chức năng của Viện kiểm sát là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Có một số ý kiến đề xuất chuyển Viện kiểm sát thành cơ quan công tố, không kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, thì việc buông lỏng hoạt động kiểm soát nhà nước đối với các cơ quan quyền lực công là một sai lầm lớn. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng trách nhiệm trước toàn Ngành quyết tâm bảo vệ hai chức năng đó. Vì vậy đề nghị các đồng chí quán triệt tinh thần này đến toàn thể đơn vị, để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Tiếp theo, chúng ta phải đổi mới hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngành. Sau khi Hiến pháp sửa đổi, chúng ta sẽ báo cáo đề xuất với Quốc hội thống nhất hai văn bản luật là Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành một văn bản. Các yếu tố về cơ cấu, tổ chức, tiêu chuẩn, chất lượng Kiểm sát viên, chế độ, chính sách...đều phải đưa vào trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân lần này.

Qua thảo luận, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chia sẻ với các đồng chí về việc thiếu hụt Kiểm sát viên, thiếu biên chế làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính..,Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu để kết cấu lại đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên các cấp, nhằm đáp ứng các yêu cầu linh hoạt hơn. Phải đổi mới cơ cấu Kiểm sát viên từng cấp đề đảm bảo phù hợp với mỗi lĩnh vực công tác, mỗi cấp kiểm sát: Ngay sau Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ hướng dẫn Viện kiểm sát địa phương báo cáo tình hình cán bộ, đề xuất cơ cấu và bố trí các chức danh tư pháp cho hợp lý, tránh tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu không phù hợp với thực tế.

Công tác đào tạo cũng cần đổi mới. Cái gốc của phát triển bền lững, phát triển chất lượng cao là cán bộ, mà cán bộ phụ thuộc vào đào tạo. Ý kiến phát biểu tại Hội nghị và qua làm việc với Viện kiểm sát các địa phương thấy rằng toàn ngành thiếu hụt nhân sự rất nhiều. Đội ngũ cán bộ thiếu nhưng không tuyển được, vì không có cơ sở đào tạo, mà phải dựa vào nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo ngoài ngành. Một trong những nhiệm vụ đổi mới là phải xây dựng bằng được Học viện kiểm sát. Ngoài ra, có một số ý kiến đề nghị cho nới rộng diện tuyển dụng loại hình đào tạo, hạ các chỉ tiêu từ tốt nghiệp loại khá, giỏi đến loại trung bình và có bằng tốt nghiệp đại học là được, kể cả loại hình tốt nghiệp đào tạo từ xa. Đây là vấn đề các đồng chí nên cân nhắc để đảm bảo chất lượng lâu dài.

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng phải có chính sách thu hút nhân tài, phát triển nhân lực chất lượng cao trên cơ sở hợp tác, tìm kiếm sự hỗ trợ trong nước, ngoài nước. Viện kiểm sát nhân dân địa phương cần đề xuất với cấp ủy, UBND để đưa nguồn nhân lực của Viện kiểm sát nhân dân trở thành nguồn nhân lực của địa phương mình.Từ đó tranh thủ các nguồn lực của địa phương để đào tạo cán bộ có chất lượng cao.

Về công tác chỉ đạo, điều hành cũng phải đổi mới. Việc tăng thêm cán bộ lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để quản lý điều hành và sẽ tăng cường đi cơ sở nhiều hơn. Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh phải tăng cường xuống Viện kiểm sát cấp huyện; Lãnh đạo các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng phải tăng cường hoạt động quản lý nghiệp vụ, kiểm tra và gắn hoạt động của mình với Viện kiểm sát địa phương.

Theo đề nghị của đa số các đại biểu cần có đổi mới về trang phục, phù hiệu.

Theo lộ trình khoảng giữa năm nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục và cấp hiệu của Ngành. Trang phục mới phải đạt yêu cầu uy nghi, đẹp và không lẫn với trang phục của ngành khác. Qua trình diễn, trưng bày, đã có một số ý kiến đóng góp với trang phục của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ nghiên cứu tiếp thu chuyển đến đơn vị thiết kế để chỉnh, sửa. Trang phục mới góp phần làm chính quy, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tác phong, lễ tiết của Ngành, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ công tố và tranh luận tại tòa.

Về yêu cầu nâng cao chất lượng, trước hết ngành Kiểm sát phải tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đây là nhiệm vụ chính trị của Ngành. Chủ tịch nước trong chỉ đạo đã yêu câu Ngành phải khắc phục bằng được những tồn tại, thiếu sót trong những năm qua. Đặc biệt là những trường hợp để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định đây là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2012.

Hoạt động công tố phải gắn với hoạt động điều tra. Sự hiện diện của công tố trong hoạt động điều tra phải nhiều hơn, thậm chí Viện kiểm sát phải hướng dẫn, yêu cầu, chỉ đạo được hoạt động điều tra và nắm chắc tiến độ điều tra. Áp lực đặt lên vai ngành Kiểm sát rất lớn. Hiện nay, công tác trinh sát của Cơ quan điều tra còn có hạn chế và có xu hướng muốn lấy hoạt động tố tụng thay thế hoạt động trinh sát, muốn lấy biện pháp bắt, tạm giam, hỏi cung thay thế biện pháp nghiệp vụ Viện kiểm sát phải phối hợp với Cơ quan điều tra để khắc phục tình trạng trên. Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự sắp tới, cần xác định quá trình từ điều tra đến khởi tố là sự cộng đồng trách nhiệm của cả Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát. Yêu cầu đột phá của cải cách tư pháp là nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, Chỉ thị công tác của Ngành năm nay đã chỉ rõ Viện kiểm sát các cấp phải tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm để bồi dưỡng nâng cao hơn nữa kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa.

Đối với yêu cầu đề cao kỷ luật: Kỷ luật không nghiêm, không tuân thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên thì sơ xuất, thiếu sót sẽ xảy ra. Thiếu sót ở cấp huyện vẫn có thể trở thành nội dung chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội, được dư luận quan tâm. Do đó, việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ sự chỉ đạo trong toàn Ngành phải được tăng cường. Muốn đề cao kỷ cương, phải đẩy mạnh duy trì kỷ luật. Chăm lo việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt, tiếp tục việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phải thực hiện lời dạy của Bác: " Cán bộ Viện kiểm sát phải: công minh; chính trực; khách quan; thận trọng; khiêm tốn". Hội nghị Trung ương IV vừa kết thúc, đã đề ra nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng. Có thể nói đây là dịp để chúng ta chấn chỉnh kỷ luật, chỉnh đốn Đảng xây dựng Ngành tốt hơn. Chỉ thị công tác của Ngành năm nay cũng đã đề ra việc tổ chức, thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị; giỏi về nghiệp vụ; tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; đề cao kỷ cương và trách nhiệm ". Vụ Tổ chức cán bộ giúp Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng nội dung của Chỉ thị về việc tổ chức, thực hiện cuộc vận động này để triển khai trong toàn Ngành như là một hoạt động thiết thực để thực hiện Nghị quyết Trung ương IV. Chúng ta phải tổ chức cuộc thi Kiểm sát viên giỏi ở các cấp, tiến tới tổ chức Hội nghị Kiểm sát viên tiêu biểu toàn Ngành vào cuối năm và điều quan trọng là thông qua cuộc thi Kiểm sát viên giỏi để nhân rộng các điển hình trong toàn Ngành.

Trong Chỉ thị nêu chủ đề năm nay là hướng về cơ sở và được các đồng chí đánh giá cao. Vừa qua, sự quan tâm của cấp trên đến cơ sở còn khiêm tốn cả về chỉ đạo hướng dẫn và đầu tư nguồn lực. Chúng ta đã và đang đề xuất để có thêm khoảng 3.000 biên chế mới. Nhưng trước hết, chúng ta phải tuyển đủ số lượng biên chế đã được giao. Khắc phục tình trạng có chỉ tiêu, nhưng không tuyển, hạ chất lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn để tuyển con, em là tác hại lâu dài cho Ngành. Khi được tăng biên chế sẽ ưu tiên nhiều hơn cho cơ sở, ưu tiên cho những nhiệm vụ tăng thêm như: công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, án hành chính; ưu tiên cho cấp huyện... Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất và được Chính phủ đồng ý Đề án tăng cường năng lực cho ngành Kiểm sát giai đoạn III và sẽ trang bị cơ sở vật chất cho toàn Ngành khoảng 700 tỷ đồng. Trước hết, trong 5 năm tới sẽ tập trung trang bị cho Viện kiểm sát cấp huyện, nhất lả những nơi ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Đề nghị Viện trưởng các Viện kiểm sát địa phương tranh thủ thêm các nguồn lực khác từ chính quyền địa phương để trang bị cho mình. Rất nhiều Viện kiểm sát địa phương có nguồn lực hỗ trợ như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh... Chúng ta không được quên phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền chúng ta mới có thể vượt qua được nhiều khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Trong thời gian qua, rất nhiều địa phương đòi hỏi phải tăng cường hướng dẫn.

Các đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tăng cường đến với cơ sơ, nắm bắt kịp thời tình hình để hướng dẫn về nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.  Năm 2012 , đơn vị nào không có hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đến nơi đến chốn là không hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy Viện kiểm sát địa phương cần kinh phí để hoạt động, nhưng cần hơn là định hướng đúng đắn vè nghiệp vụ. Tai Hội nghi, nhiều Viên kiêm sát địa phương đã nói lên điều đó. Các đơn vị cua Viện kiêm sát nhân dân tối cao phải tập hợp được những sai phạm, vi phạm phổ biến, điển hình trong các giai đoạn tố tung từ điều tra, xét xử đến thi hành án, để thông báo cho Viện kiểm sát địa phương nhận diện, rút kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Hướng về cơ sở cũng đòi hỏi phải tăng cường trong công tác kiểm tra. Ban Thanh tra phối hợp với Văn phòng và các vụ nghiệp du Xây dưng Kế hoạch kiểm tra, khắc phục tình trạng nhiêu đơn vi tập trung vào một số địa phương, còn các nơi khác thì không đến. Như vậy, vừa đánh giá không đầy đủ hoạt động của toàn Ngành vừa gây khó khăn cho cơ sở. Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở kết quả công tác của năm 2011  và Chỉ thi công tác kiểm sát năm 2012, yêu câu các đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Chương trình, Kế hoạch công tác của đơn vị mình để sớm triển khai thực hiên. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Viện duyệt Chương trình, hướng dẫn công tác của các đơn vị phụ trách đảm bảo bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành năm 2012.

Thưa các đồng chí!

Vui mừng trước sự lớn manh của ngành Kiểm sát, cùng với kết quả và những bài học kinh nghiệm đã đạt được, tôi tin tưởng chắc chắn rằng năm 2012 toàn Ngành sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Ngành kiểm sát đã kết thúc theo đúng kế hoạch. Với cách tổ chức, điều hành khoa học, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, nên mặc dù khối lương công việc lớn, nhưng Hội nghị đã hoàn thành với chất lương cao. Thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tôi biểu dương Văn phòng và các đơn vị thuộc Viên kiểm sát nhân dân tối cao đã có nhiều cố gắng, khẩn trương, tích cực chuẩn bi các nội dung và phục vụ tốt cho Hội nghị; biểu dương lãnh đạo các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các đơn vị đã về dự Hội nghị theo đúng thành phần và tập trung thảo luận, góp phần quan trọng cho thành công của Hội nghị. Xin trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện, giúp đỡ ngành Kiểm sát tổ chức thành công Hội nghị này. Cám ơn các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, báo chí của Ngành đã đến đưa tin về Hội nghị.

Nhân dịp năm mới 2012 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Thìn, xin kính chúc các vị đai biểu khách quí, cùng toàn thể các đồng chí và qua các đồng chí tới cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành cùng gia đình một năm mới luôn bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc, thu được nhiều thắng lợi hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí !

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác