Công văn số 3173/VKSTC-V9 về việc thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

_______

Số: 3173/VKSTC-V9

V/v thi tuyển chọn KSV giỏi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________

Hà nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

 Kính gửi : Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi; để việc tổ chức thi tuyển về kiến thức pháp lý và năng lực lực chuyên môn nghiệp vụ đối với các Kiểm sát viên theo quy định tại bước 3, Điều 11, Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi...bảo đảm thống nhất và đạt hiệu quả cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Viện kiểm sát các địa phương thực hiện việc sử dụng đề thi  và đáp án chấm thi như sau:

1. Công bố công khai trong đơn vị bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hành; tổ chức ôn luyện kiến thức liên quan theo nội dung đề thi đặt ra; phát động các Kiểm sát viên tự giác nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp lý và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

 2. Cơ cấu một đề thi gồm có 03 câu hỏi của bộ đề thi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát hành. Đề thi chia làm hai loại; đề thi khâu hình sự và đề thi khâu dân sự, hành chính. Hội đồng thi của từng đơn vị có trách nhiệm tổ chức cho Kiểm sát viên (gọi tắt là thí sinh) đăng ký dự thi với một trong hai loại đề thi nêu trên, có thể tổ chức cho thí sinh đã dự thi hai loại đề thi khác nhau được làm; bài thi trong cùng một phòng thi hoặc ở các phòng thi khác nhau.

3.  Thời gian làm bài thi là 120 phút, không kể thòi gian phát đề; thí sinh không được sử dụng tài liệu, điện thoại và các thiết bị thông tin khác trong phòng thi. Giấy sử dụng làm bài thi do Hội đồng thi phát hành, thống nhất một loại giấy theo quy định, (có dọc phách giống như giấy sử dụng trong thi tuyển công chức).

4.  Saụ khi các thí sinh đã có mặt tại phòng thi, Hội đồng thi tổ chức cho đại điẹn thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên 03 câu hỏi trong bộ đề thi để làm một bài thi. Hội đồng thi có trách nhiệm phô tô đề thi đã chọn được để phát cho thí sinh làm bài thi. Việc chọn đề thi được lập thành biên bản.

5.  Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi, Hội đồng thi niêm phong bài thi và gửi biên bản về việc chọn đề thi kèm theo văn bản đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) cung cấp đáp án của đề thi. Các đề thi còn lại được thu hồi, niêm phong và lưu giữ theo quy định tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố.

6.  Việc chấm thi do Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thực hiện và được lập biên bản về kết quả chấm thi.

7.  Đáp án chẩm thi có thang điểm 100, mỗi câu hòi trong bộ đề thi có biểu điểm là 30 điểm, một đề thi với 3 câu hỏi có tổng số 90 điểm, phần trình bày của thí sinh được 10 điểm. Các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân được giao quản lý, sử dụng đáp án chấm thi có trách nhiệm bảo vệ bí mật đáp án theo qui định để việc tổ chức các cuộc thi của Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, đơn vị trong toàn Ngành bảo đảm khách quan, minh bạch.

8.  Ngoài việc sử dụng bộ đề thi và đáp án chấm thi của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hành nêu trên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng thi của đơn vị có thể đánh giá phân loại trình độ, khả năng của thí sinh dự thi được sát thực tế hơn, theo hướng dẫn tại điểm 3, công văn số 2817/VKSTC-V9 ngày 17/8/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương có thể bổ sung câu hỏi của đơn vị mình để thí sinh làm bài thi (ngoài 120 phút làm bài thi theo qui định tại điểm 3 công văn này) và chịu trách nhiệm về phần thi bổ sung này.

9.  Viện kiểm sát nhân dân các địa phương tổ chức thi vào thời gian được ấn định thống nhất từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2012; gửi văn bản đề nghị cung cấp đáp án chấm thi chậm nhất vào ngày 20 tháng 10 năm 2012; có báo cáo tổng kết cuộc thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu của đơn vị mình gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 01 tháng 11 năm 2012.

Nhận được công văn này, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo./.

   
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác