Thông báo số 249/TB-VKSTC-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại cuộc họp Ủy ban kiểm sát ngày 27/9/2012

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

-------

Số : 249/TB-VKSTC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại cuộc họp

Ủy ban kiểm sát ngày 27/9/2012

Tại cuộc họp ủy ban kiểm sát ngày 27/9/2012, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Ngày 16/8/2012 ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thông qua bốn Nghị quyết về ngành Kiểm sát nhân dân: Nghị quyết về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên; về việc cử Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm thành viên ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân. Các Nghị quyết này đã góp phần củng cố vị thế và tạo ra bước phát triển mới cho Viện kiểm sát nhân dân. Thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội các đề án:

1. Đề ánĐổi mới tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân: chuyển các vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thành Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; thành lập các đơn vị mới; điều chỉnh các đơn vị hiện có. Giao cho Vụ 9 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án.

2. Đề ánNghiên cứu đổi mới các chức danh tư pháp, cơ chế bổ nhiệm các chức danh ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao.Giao cho Vụ 9 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án.

3. Đề ánĐổi mới Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối caogồm các nội dung: đổi mới về tổ chức, chức năng, thẩm quyền. Giao cho Cục Điều tra chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án.

4. Đề ánNâng cao chất lượng nguồn cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân,bao gồm công tác đào tạo, tạo nguồn cán bộ, tuyển dụng. Giao cho Vụ 9 chủ trì phối họp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án.

5. Đề ánĐầu tư trang thiết bị cho Viện kiểm sát nhân dân.Giao cho Vụ 11 chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu Đề án.

Các Đề án trên cần được triển khai ngay để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong khoảng từ nay đến tháng 6/2013.

Văn phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện KSNDTC;

- Các đơn vị thuộc VKSTC;

- Lưu: VT, TH.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

( đã ký)

 

Nguyễn Việt Hùng

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác