Hướng dẫn công tác khiếu tố năm 2013

        VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

                        TỐI CAO

                       -----------

          SỐ:09/HD-VKSTC-V7

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                                           -----------

                                       Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

                                                           HƯỚNG DẪN

 

                                             CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2013

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02-01-2013 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát năm 2013, VKSNDTC (Vụ Khiếu tố) hướng dẫn thực hiện công tác khiếu tố năm 2013 như sau:

I.NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2013

-Tổ chức việc tiếp công dân theo đúng qui định của pháp luật và Quy chế số 59; tiếp nhận, xử lý kịp thời, đầy đủ, chính xác đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh; quản lý chặt chẽ kết quả thụ lý, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát.

-Đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, đôn đốc, kiểm tra để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát; thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc ban hành văn bản giải quyết phải có đầy đủ nội dung.

-Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa VKS cấp trên với cấp dưới trong việc phát hiện vi phạm để VKS có thẩm quyền áp dụng các biện pháp kiểm sát phù hợp, ban hành kiến nghị đạt chất lượng, hiệu quả cao.

-Chú trọng công tác tham mưu để Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp kịp thời chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát cấp mình và VKS cấp dưới thực hiện tốt công tác khiếu tố; khắc phục những sai sót, hạn chế, chấn chỉnh hoạt động quản lý, xử lý, giải quyết, kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tuân theo đúng qui định của pháp luật.

II.NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CÔNG TÁC KHIẾU Tố NĂM 2013

l. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn

a.Công tác tiếp công dân

 

Năm 2013 Luật khiếu nại có hiệu lực thi hành, theo đó quyển, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân được qui định rõ ràng tại Điều 60 Luật này. Do vậy, việc tiếp công dân phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chỉ tiêu công tác cơ bản của Ngành đã đề ra. Việc tiếp công dân của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tuân theo qui định của Luật khiếu nại và Quy chế số 59.

Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện ra Quyết định phân công cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tiếp công dân thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát cấp mình.

b.Công tác tiếp nhận, xử lý đơn

Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định phân công cán bộ, Kiểm sát viên thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình thực hiện nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Việc tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn tập trung theo một đầu mối do đơn vị khiếu tố Viện kiểm sát các cấp thực hiện và quản lý theo Quy chế số 59 và qui định của pháp luật; phân loại chính xác đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đơn Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết.

Đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm các bản án, quyết định dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lạo động và những việc khác; khiếu nại phần dân sự trong bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật thì việc phân loại, xử lý thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4107/VKSTC-V7 ngày 22-12-2011.

Đối với đơn hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát, theo qui định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Khiếu nại thì: cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, phân loại và chuyển đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; khi tiếp nhận từ các nguồn khác, Viện kiểm sát các cấp hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc chuyển đơn đến các cơ quan đó (không yêu cầu thông báo kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát).

2.Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013 cần chú trọng nâng cao trách nhiệm giải quyết đảm bảo về cả hình thức và nội dung. Cụ thế là:

-Các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS các cấp phải được giải quyết đầy đủ, kịp thời; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo phải theo mẫu trong hệ thống mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ- VKSTC ngày 15-02-2012 và đúng qui định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, đặc biệt cần lưu ý:

+ Khi giải quyết khiếu nại về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, VKS phải thực hiện nghiêm qui định của pháp luật về hình thức văn bản là ra quyết định giải quyết đối với khiếu nại trong TTHS,TTDS, Thi hành án hình sự...; đồng thời thực hiện đúng các trình tự giải quyết để có cơ sở xác định việc giải quyết hay không giải quyết tiếp theo nếu quyết định giải quyết đó bị khiếu nại tiếp.

Trong mỗi văn bản giải quyết phải có đầy đủ nội dung cần thiết, phân tích, diễn giải rõ nội dung khiếu nại và lý do vì sao chấp nhận hay không chấp nhận khiếu nại; ghi rõ quyền, thời hạn khiếu nại tiếp theo nếu chưa phải trình tự giải quyết cuối cùng, hoặc nếu là giải quyết cuối cùng thì phải ghi rõ. Đối vói các Quyết định bị khiếu nại, nếu qua giải quyết phát hiện có sai sót thì phải ra quyết định giải quyết khiếu nại trước rồi mới ban hành quyết định khắc phục sai sót. Ví dụ: Qua giải quyết khiếu nại cáo trạng, phát hiện cáo trạng có sai sót thì trước hết phải ra quyết định giải quyết khiếu nại, chấp nhận một phần hay toàn bộ nội dung đơn khiếu nại, sau đó mới sửa, rút, hoặc ban hành cáo trạng thay thế cáo trạng bị sai sót.

+Giải quyết tố cáo về hoạt động tư pháp phải đảm bảo nội dung, hình thức theo đúng qui định của pháp luật trong lĩnh vực tương ứng; Viện trưởng Viện kiểm sát ký kết luận giải quyết.

+ Đơn vị khiếu tố đôn đốc, kiểm tra công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị nghiệp vụ ngang cấp báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình và Viện kiểm sát cấp trên về thực trạng công tác giải quyết, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát cấp mình.

3. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp (kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp)

Năm 2013 công tác kiểm sát cần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát một cách sâu sắc, đế thực hiện tốt mục tiêu này, cần chú ý một số vấn đề cơ bản sau:

-Thông qua công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, phải tổng hợp được tình hình vi phạm trong giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục.

-Đơn vị khiếu tố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác tích cực năm băt thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp của các cơ quan tư pháp qua các nguồn khác khau như qua tiếp công dân, qua phân loại, xử lý, rà soát đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo..., phát hiện kịp thời các vi phạm, báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Viện xem xét, áp dụng biện pháp kiếm sát phù hợp.

-Trong kiểm sát trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp tại cơ quan tư pháp, xác định dấu hiệu vì phạm chính xác và cần phối họp với đơn vị nghiệp vụ liên quan cùng tiến hành kiếm sát.

Về chỉ tiêu: Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản công tác khiếu tố ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13-6-2012, mỗi VKS cấp tỉnh kiểm sát ít nhất 01 Cơ quan tư pháp; năm 2013, mỗi VKS cấp huyện kiểm sát trực tiếp ít nhất 01 cơ quan tư pháp hoặc 01 vụ, việc (cách tính chỉ tiêu theo mục 10.6 - trang 20- văn bản hướng dẫn số 17/HD-VKSTC ngày 13-6-2012 về việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát).

Đối với kiểm sát vụ, việc cụ thể, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCA-VKSTC-TATC-BTP-BQP ngày 10 tháng 8 năm 2005; số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01 tháng 8 năm 2012; số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-8-2012. Cần lưu ý: Theo Thông tư số 03 và 04, khi kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực TTDS,TTHC, nếu xác định khiếu nại, tố cáo là có cơ sở thì Viện kiểm sát thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị theo qui định của pháp luật, không yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ, tài liệu.

4. Báo cáo, hướng dẫn công tác

-Việc xây dựng các loại báo cáo công tác thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 13-7-2012 về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; trong báo cáo năm, đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể theo hệ thống chỉ tiêu kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13-6-2012, những chỉ tiêu nào không thực hiện được thì nêu rõ lý do;

-VKS cấp tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả công tác khiếu tố của các đơn vị nghiệp vụ cùng cấp và VKS cấp huyện, kịp thời ban hành văn bản rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế.

-Đối với báo cáo Quốc hội,VKS các cấp chủ động triển khai thực hiện theo hướng dẫn số 2679/VKSTC-V7 ngày 13-8-2012, nếu có sự thay đổi do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Vụ Khiếu tố sẽ thông báo, hướng dẫn bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

VKSND các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về nhiệm vụ công tác khiếu tố năm 2013 đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong cơ quan, đơn vị mình. Căn cứ vào Chỉ thị công tác năm 2013, Viện kiểm sát cấp tỉnh xây dựng Chương trình công tác của cấp mình và Hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện trên cơ sở hướng dẫn của VKSTC, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương (những nội dung cụ thể khác đã được hướng dẫn tại văn bản hướng dẫn công tác năm 2012 vẫn có giá trị thực hiện). Chương trình công tác và Hướng dẫn nghiệp vụ khiếu tố gửi về VKSNDTC (Vụ 7) để theo dõi, đánh giá. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị VKSND địa phương báo cáo về VKSNDTC (Vụ 7) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Đ/c PVT Nguyễn Thị Thủy Khiêm (b/c);

- CácVKSND cấp tỉnh;

- Các đơn vị thuộc VKSTC;

- Viện kiểm sát QSTW;

- Lưu VT, V7.

 

                    TL. VIỆN TRƯỞNG

                     VỤ TRƯỞNG

                            (đã ký)

 

 

                      Hà Như Khuê

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác