Quyết định số 55/QĐ-VKSTC-QĐ ngày 21 tháng 02 năm 2013 Về việc ban hành Quy định tạm thời về phù hiệu, cấp hiệu đối với công chức, viên chức khác của Viện kiểm sát nhân dân

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Số:55/QĐ-VKSTC-QĐ

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                    ________

                     Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

                                                                           QUYẾT ĐỊNH

 

                                         Về việc ban hành Quy định tạm thời về phù hiệu, cấp hiệu

 

                                     đối với công chức, viên chức khác của Viện kiểm sát nhân dân

 

                                       VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tchức Viện kim sát nhân dân số 34/2002/QH10;

Căn cứ Pháp lệnh Kiếm sát viên Viện kiếm sát nhân dân số 03/2002/PL- UBTVQHI1 đã được sa đi, b sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12;

Căn cứ Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 cua y ban Thường vụ Quốc hội quy định về trang phục đối vi cán bộ, công chức, viên chức ngành Kim sát và Giấy chứng minh Kim sát viên;

Xét đ nghị của Vụ trưng Vụ T chức cán bộ,

                                                                           QUYT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về phù hiệu, cấp hiệu đối với công chức, viên chức khác ca Viện kim sát nhân dân.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Th trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kim sát nhân dàn tối cao, Viện trưởng Viện kim sát nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận

- Như Điều 3;

- Các đ/c Lãnh đạo VKSNDTC;

- Lưu VT, V9.

    VIỆN TRƯỞNG

            (đã ký)

 

 

   Nguyễn Hòa Bình

 


                                                                QUY ĐỊNH TẠM THỜI

 

                                        Về phù hiệu, cấp hiệu đối vi công chức, viên chc khác

 

                                                               của Viện kim sát nhân dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QD-VKSTC- V9 ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Viện trưởng Viện kim sát nhân dân ti cao)

Chương 1

 

NHNG QUY ĐỊNH CHUNC

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quy định này quy định về phù hiệu, cấp hiệu đi vi công chức, viên chức khác của Viện kiểm sát nhân dân.

Điều 2. Đối tưng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức khác cúa Viện kim sát nhân dân; các đơn vị trực thuộc Viện kim sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các địa phưong.

Điều 3. Công chức, viên chức khác của Viện kiểm sát nhân dân

Công chức, viên chức khác cua Viện kiểm sát nhân dân theo Quy định này là những công chức, viên chức làm việcViện kim sát nhân dân các cấp nhưng không phải là người giữ chức danh tư pháp theo quv định của Hiến pháp và pháp luật, bao gồm: kim tra viên các ngạch, chuyên viên các ngạch, viên chức các ngạch, cán sự và nhân viên thuộc biên chế của Ngành; nhân viên hp đồng theo Nghị định s 68/NĐ-CP làm công việc bo vệ, lái xe.

Chương 2

 

PHÙ HIỆU, CP HIỆU ĐI VỚI CÔNG CHC,

 

VIÊN CHỨC KHÁC CỦA VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN

Điều 4. Phù hiệu đi vi công chức, viên chc khác

1. Phù hiệu gn trên ve áo l phục là cành tùng đơn màu bạch kim, chiều dài 65mm, có 09 nhánh, thiết kế riêng biệt không liền sao.

2. Phù hiệu gn trên ve áo trang phục thưng dùng có hình bình hành, nền màu đỏ tươi, cạnh dài 55 mm, cạnh ngắn 33 mm, góc nhọn 60 độ, làm bằng cht liệu hp kim, viền xung quanh và gia có biu tượng thanh kiếm lá chn màu bạch kim.

Điều 5. Cấp hiệu đối vi công chức, viên chức khác

1. Cp hiệu gn trên vai áo đối với công chức, viên chức khác ca Viện kim sát nhân dân có hình ngũ giác, nền màu đỏ tươi, có tạo hoa văn; chiều dài 130 mm, phân đuôi rộng 50 mm, phn đu rộng 40 mm, có viền vàng rộng 5 mm ở hai cạnh dọc và đầu vát nhọn; phần đầu vát nhọn được gắn chốt kim loại có hình phù hiệu ngành Kim sát nhân dân màu bạch kim.

2. Cp hiệu cụ thể đối với tng công chức, viên chức khác như sau:

2.1 Cấp hiệu đối với Kim tra viên cao cp, Chuyên viên cao cp và tương đương có hai vạch dọc màu vàng, ở gia có gắn bốn ngôi sao màu bạch kim đường kính 20 mm. Trường hp Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và tương đương không phải là người giữ chức danh tư pháp thì mang cấp hiệu ca Kim tra viên cao cấp.

2.2 Cấp hiệu đối vói Kim tra viên chính, Chuyên viên chính và tương đương có hai vạch dọc màu vàng, ở giữacó gắn ba ngôi sao màu bạch kim đường kính 20 mm.

2.3 Cấp hiệu đối vi Kiểm tra viên, Chuyên viên và tương đương có một vạch dọc màu vàng, giữa có gắn hai ngôi sao màu bạch kim đường kính 20 mm.

2.4 Cấp hiệu đối với cán sự và tương đương có một vạch dọc màu vàng ở gia có gn một ngôi sao màu bạch kim đường kính 20 mm.

2.5 Cấp hiệu đi với nhân viên và tương đương, có một vạch dọc màu vàng, không gắn ngôi sao.

Chương 3

 

ĐIU KIỆN BẢO ĐẢM THC HIN

Điều 6. Chế độ cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu đối vi công chức, viên chức khác

Chế độ cp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu đối với công chức, viên chức khác của Viện kiểm sát nhân dân thực hiện theo quy định cùa Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cấp phát, quản lý và s dụng trang phục đối vớingành Kim sát nhân dân.

Điều 7. Kinh phí thực hiện việc trang bị phù hiệu, cấp hiệu đối vi công chức, viên chức khác.

Kinh phí thực hiện việc trang bị phù hiệu, cấp hiệu đối với công chức, viên chức khác được bố trí trong nguồn kinh phí may sắm trang phục được ngân sách nhà nước cấp cho ngành Kiếm sát nhân dân.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác