Thông báo số 57/TB-VKSTC-VP ngày 22/02/2013 thông báo Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao tại cuộc họp giao ban ngày 22/02/2013

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

                   TỐI CAO

Số 57/TB-VKSTC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   ________

                     Hà nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

 

 

                                                                          THÔNG BÁO

 

                                              Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao

 

                                                    tại cuộc họp giao ban ngày 22/02/2013

 

          Tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo VKSND tối cao ngày 22/02/2013, sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ và kết quả công tác của các đơn vị; ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Viện, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì giao ban đã kết luận và chỉ đạo:

 

-               Các đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 03/CT- VKSTC về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ; trong ngành không xảy ra vi phạm nội vụ, nghiệp vụ; cán bộ công chức đón Tet an toàn; tài sản, tài liệu của cơ quan được bảo quản nghiêm túc, không xảy ra vi phạm, tiêu cực trong hoạt động tổ chức đón Tết.

 

-               Về công tác kiểm sát trong 02 tuần (từ 06/2/2013 đến 20/2/2013) các đơn vị đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013, xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác và đã bắt tay vào các công việc cụ thể: xác định các vụ án trọng điểm để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời; phối hợp với Tòa án đưa đi xét xử lưu động nhiều vụ án nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; kiến nghị với các cơ quan hữu quan trong công tác phòng ngừa vi phạm và tội phạm...

 

Để góp phần đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu:

 

1.            Thủ trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ, Kiểm sát viên chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, kỷ luật lao động, việc mặc trang phục của Ngành; không sử dụng tài sản công, xe công, thời gian làm việc vào mụe đích, tham quan, lễ hội..

 

2.            Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đã đề ra trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Chương trình công tác và Kế hoạch công tác năm 2013 của đơn vị.

 

3.            Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chú trọng quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo cấp dướị thực hiện tốt Nghị quyết 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác tư pháp năm 2013; quán triệt nghiêm túc Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 09/01/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó chú ý hướng dẫn việc theo dổi, đánh giá và thực hiện việc báo cáo số liệu về tình hình vi phạm trong lĩnh vực tư pháp quý 1/2013; thống kê, phân tích tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiêm sát nhân dân.

 

4.           Các đơn vị tích cực tổ chức nghiên cứu tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

 

5.           Các Viện kiểm sát địa phương khẩn trương mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng đã được duyệt để phục vụ kịp thời công tác chuyên môn nghiệp vụ.

 

6.           Văn phòng tổng hợp báo cáo tình hình chi phí cho cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đi công tác, việc cử cán bộ đi công tác của các đơn vị trực thuộc bằng phương tiện bằng máy bay và ô tô năm 2012.

 

Văn phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các đơn vị quán triệt thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện

- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;

- VKSND tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- VKS Quân sự trung ương;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Văn phòng Ban cán sự Đảng VKSNDTC;

- Đại diện Văn phòng tại Tp Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT,TH

TL. VIỆN TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

( đã ký)

 

 

 

Nguyễn Minh Quang

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác