Công văn số 559/VKSTC-VP ngày 05/03/2013 Về việc phát động phong trào thi đua Kỷ niệm 65 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

                   TỐI CAO

Số:559/VKSTC-VP

V/v phát động phong trào thi đua "Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   _________

                         Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 

                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

Ngày 23/02/2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT về việc phát động phong trào thi đua " Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày truyền thống Thi đua yêu nước ( 11/6/1948- 11/6/2013)”.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động đợt thi đua trong toàn ngành nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát và công tác tổ chức xây dựng ngành trong 6 tháng đầu năm 2013.

1. Tên đợt Thi đua.

Đợt thi đua này được lấy tên là: " Thi đua chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày truyền thống Thi đua yêu nước ( 11/6/1948- 11/6/2013)"

2. Mục đích, Yêu cầu.

- Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

- Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua thường xuyên cũng như các đợt thi đua đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã để ra trong Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Các hoạt động thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc của các đơn vị trong ngành phải đảm bảo thiết thực, hiệu quá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

3. Nội dung thi đua.

Trong năm 2013, công tác tổ chức phong trào thi đua của ngành tiếp tục thực hiện phương châm "Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở" nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua của phong trào thi đua thường xuyên và các đợt thi đua "Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI" và "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Đồng thời phát động đợt thi đua với tinh thần "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" nhằm làm sâu sắc và phong phú hơn nội dung các phong trào thi đua, tạo động lực để phong trào thi đua đó đạt hiệu quả cao hơn.

Với tinh thần trên, các tập thể, cá nhân trong toàn ngành Kiểm sát ra sức phấn đấu thực hiện tốt những chí tiêu sau đây:

- Căn cứ vào các yêu cầu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 về công tác Kiểm sát và Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, các đơn vị, cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ đã được nêu trong chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị ; toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm đã được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI để ra.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị lấy chỉ tiêu "Thi đua giỏi, về đích sớm" làm các chỉ tiêu phấn đấu và coi đó là các tiêu chí cơ bản để đánh giá, xét thành tích thi đua của tập thể và cá nhân trong đợt này. Đồng thời qua các thành tích của phong trào thi đua, các đơn vị cần chú trọng việc phát hiện biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

4. Thời gian thi đua, hình thức khen thưởng, đối tượng khen thưởng.

- Đợt thi đua này được tính từ ngày 01/12/2012 và kết thúc vào ngày 31/5/2013.

- Hình thức khen thưởng cao nhất trong đợt thi đua này là Giấy khen của Viện trưởng VKSND các địa phương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

- Đối tượng xét khen thưởng:

+ Tập thể: Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; cấp phòng, khoa thuộc các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

+ Cá nhân: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ( kể cả cán bộ trong diện hợp đồng).

Để bảo đảm việc khen thưởng chính xác, có chất lượng, động viên và thúc đẩy được phong trào thi đua, các đơn vị cẩn lưu ý:

- Đối với tập thể, đề nghị khen thưởng không quá 1/3 trong tổng số tập thể của đơn vị mình.

- Đối với cá nhân, các đơn vị đề nghị khen thưởng không quá 20% tổng số người hiện đang công tác tại đơn vị (kể cả hợp đồng). Không đề nghị khen thưởng cho các trường hợp mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Nhận được Côns văn này, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao tiến hành phát động thi đua, triển khai thực hiện phong trào; kiểm tra, uốn nắn phong trào thi đua của đơn vị mình để phong trào đi đúng hướng, đạt hiệu quá thiết thực; tiến hành bình xét, khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng số lượng và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (phòng Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 20/6/2013 để Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng hợp báo cáo với Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương.

Phòng Thi đua, Khen thưởng thuộc Văn phòng VKSND tối cao giúp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt đợt thi đua này.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, các đơn vị thông tin kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao ( qua phòng Thi đua, Khen thưởng) để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đồng chí lãnh đạo Viện;

- Các thành viên HĐTĐ-KT ngành;

- Ban TĐ-KT TW;

- Các đ/c lãnh đạo Văn phòng;

- Các phòng thuộc Văn phòng;

- Lưu VT,TĐ.

                   KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

                            (đã ký)

 

                     Hoàng Nghĩa Mai

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác