Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Mã văn bản 10/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND Tp Hà Nội
Lĩnh vực: Đất đai
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Trích yếu Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành: 21/05/2012
Ngày có hiệu lực: 0000-00-00
Ngày hết hiệu lực: 0000-00-00
VBPL Liên quan
Tải về
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------
Số: 10/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT;
 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HOẶC CHUYỂN TỪ THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008; Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính và Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính và Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của UBND Thành phố hướng dẫn xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai khi thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế Hà Nội - Sở  Xây dựng tại các Tờ trình Liên ngành: số 99/TTrLN-STC-QLCS ngày 10 tháng 01 năm 2012, số 346/TTrLN-STC-QLCS ngày 18 tháng 01 năm 2012; Tờ trình số 1612/TTr-STC-QLCS ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Sở Tài chính và Báo cáo thẩm định số 452/STP-VBPQ ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Sở Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND Thành phố (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục KSVB-Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Các PVP, Phòng CV;
- Lưu: VT, KTc. (130b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng
 
 
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT;
 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHUYỂN TỪ THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012
 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:
a) Tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;
b) Tổ chức kinh tế trong nước được giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;
2. Tổ chức đang sử dụng đất được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp:
a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất hoặc được thuê đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất;
b) Đất nông nghiệp được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất;
c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở;
d) Đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
Điều 3. Thời điểm xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất:
Trường hợp tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất thực tế không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm bàn giao đất thực tế.
Thời điểm bàn giao đất thực tế được xác định như sau:
1. Trường hợp giao đất đã giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Trường hợp giao đất chưa giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng theo tiến độ giao đất ghi trong dự án đầu tư đã được duyệt; trường hợp thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng không đúng với tiến độ giao đất ghi trong dự án đầu tư được duyệt thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng trên thực địa.
3. Trường hợp tổ chức kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, không phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh hoặc dự án về nhà ở thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng của đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.
 
Chương 2.
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
Điều 4. Hồ sơ làm cơ sở xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 2 quy định này, gồm có:
- Văn bản đề nghị xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất của người được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) (bản chính);
- Văn bản thống kê, cam kết diện tích đất xây dựng, diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn kinh doanh theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);
- Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền (bản sao hợp lệ);
- Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc quyết định đầu tư) (bản sao hợp lệ);
- Biên bản bàn giao đất chính thức ngoài thực địa sau khi đã thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng (đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng) của Sở Tài nguyên và Môi trường (bản sao hợp lệ);
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (bản sao hợp lệ);
- Văn bản thỏa thuận quy hoạch của Sở Quy hoạch Kiến trúc (bản sao hợp lệ);
- Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền (nếu có) (bản sao hợp lệ);
- Chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ kèm theo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền (bản sao hợp lệ nếu có).
Điều 5. Trình tự xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất:
1. Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất không phải thực hiện giải phóng mặt bằng hoặc Biên bản bàn giao đất trên thực địa sau giải phóng mặt bằng (đối với trường hợp đất phải giải phóng mặt bằng) của Sở Tài nguyên và Môi trường, Nhà đầu tư phải gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của quy định này đến Sở Tài chính để chủ trì xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất. Nếu quá thời hạn trên thì Sở Tài chính thông báo để Cục Thuế Hà Nội xử phạt việc chậm kê khai theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, đồng thời Nhà đầu tư phải nộp tiền thuê đất theo quy định đối với thời gian chậm nộp hồ sơ này.
Căn cứ hồ sơ do Nhà đầu tư cung cấp, trong thời gian theo quy định của Luật Đấu thầu (trong trường hợp tổ chức đấu thầu thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá) hoặc 05 ngày làm việc (trong trường hợp chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định giá), Sở Tài chính thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá về giá thu tiền sử dụng đất theo nguyên tắc phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Thời gian đơn vị tư vấn có kết quả chứng thư không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn thẩm định giá.
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá, Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Hà Nội, Sở Xây dựng thẩm định giá thu tiền sử dụng đất.
2. Căn cứ Biên bản họp Liên ngành Thành phố, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình Liên ngành và gửi các Ngành cùng ký vào Tờ trình Liên ngành, thời gian tối đa để mỗi Ngành ký không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được dự thảo Tờ trình Liên ngành.
3. Đối với việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung: trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 4 và khoản 1, 2 Điều 5 của bản quy định này.
Điều 6. Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất, Nhà đầu tư có trách nhiệm:
1. Liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn nộp tiền vào ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội đối với những dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008, Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đối với những trường hợp được cấp có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất (ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 điều này).
 
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 7. Trách nhiệm phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan trong công tác xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất:
1. Sở Tài chính:
- Trên cơ sở hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, thực hiện ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá theo quy định;
- Chủ trì Hội đồng Liên ngành thành phố xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định. Sau khi UBND Thành phố có Quyết định phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất phải nộp của dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo với Nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước;
- Tổng hợp, nghiên cứu đề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất báo cáo UBND Thành phố, các Bộ, Ngành liên quan làm cơ sở tổ chức thực hiện.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Kiểm tra về tính pháp lý, nguồn gốc của khu đất cần xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất;
- Rà soát, xác định diện tích thu tiền sử dụng đất của khu đất làm cơ sở xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất.
3. Sở Xây dựng:
- Kiểm tra, xác định diện tích xây dựng công trình, diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn kinh doanh của dự án;
- Kiểm tra, xác định các chỉ tiêu và việc áp dụng tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình và chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định;
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xác định tỷ lệ chất lượng sử dụng còn lại của công trình, vật kiến trúc trên đất (nếu có).
4. Sở Quy hoạch Kiến trúc
Xác định các chỉ tiêu quy hoạch của khu đất cần xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất: chiều cao công trình, số tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, cơ cấu mục đích sử dụng diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn kinh doanh của dự án.
5. Cục Thuế Hà Nội:
Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
6. Đơn vị tư vấn:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu hiện trạng, đơn giá tài sản so sánh và các kết quả tính toán trong chứng thư thẩm định.
- Phối hợp với tổ chuyên viên Liên ngành Thành phố rà soát chứng thư thẩm định, hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở báo cáo Hội đồng Liên ngành Thành phố.
7. Nhà đầu tư:
- Cung cấp hồ sơ, số liệu theo quy định tại điều 4 của bản quy định này.
- Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để nộp tiền sử dụng đất theo quy định.
Điều 8. Giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này; tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung, điều chỉnh./.
   
Share |
Văn bản luật cùng loại

Quyết định 1380/QĐ-UBND ngày 01/04/2015 của UBND Thành phố Hà Nội

Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015-2016

Download

Quyết định 289/QĐ-TCTHADS ngày 08/04/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Sửa đổi Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài kèm theo Quyết định 74/QĐ-TCTHADS ngày 27/01/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Download

Quyết định 825/QĐ-BGDĐT ngày 20/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Download

Quyết định 558/QĐ-BTC ngày 23/03/2015 của Bộ Tài chính

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Download

Quyết định 817/QĐ-TCHQ ngày 24/03/2015 của Tổng cục Hải quan

Về Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Download

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Download

Quyết định 363/QĐ-TTg ngày 16/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014

Download

Quyết định 267/QĐ-TTg ngày 02/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân

Download

Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 03/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Thành lập trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế

Download

Quyết định 130/QĐ-TTg ngày23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Download

Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Download

Quyết định 114/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tưởng Chính phủ

Về thưởng công trình phúc lợi

Download

Quyết định 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi

Download

Quyết định 02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư

Download

Quyết định 20/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Download

Quyết định 31/QĐ-BNG ngày 07/01/2015 của Bộ Ngoại giao

Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

Download

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi Quyết định 22/2009/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Download

Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

Download

Quyết định 08/QĐ-BTP ngày 05/01/2015 của Bộ Tư pháp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Download

Quyết định 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2015 của Bộ Tư pháp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Download

Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Download

Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Download

Quyết định 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Download

Quyết định 2404/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 Thủ tướng Chính phủ

Về kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Việt Nam - Lào

Download

Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Download

Quyết định 2402/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Download

Quyết định 2403/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật

Download

Quyết định 79/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

Download

Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Download

Quyết định 2377/QĐ-TTg ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

hê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017

Download

Quyết định 2377/QĐ-TTg ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

hê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017

Download

Quyết định 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 79-KL/TW đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Download

Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Download

Quyết định 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

hê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Download

Quyết định 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Download

Quyết định 2296/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

Download

Quyết định 2296/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

Download

Quyết định 2326/QĐ-TTg ngày 21/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Download

Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Download

Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Download

Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Download

Quyết định 3816/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2014 của Tổng cục Hải quan

Quy trình tạm thời thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Download

Quyết định 2332/QĐ-TTg ngày 23/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 2332/QĐ-TTg ngày 23/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 6187/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định 85/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội

Về Quy chế thực hiện liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Download

Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Download

Quyết định 1900/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Download

Quyết định 3326/QĐ-BTP ngày 15/12/2014 của Bộ Tư pháp

Công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 3326/QĐ-BTP ngày 15/12/2014 của Bộ Tư pháp

Công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 5350/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Download

Quyết định 1366/QÐ-BHXH ngày 12/12/ 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Download

Quyết định 6045/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt Đề án “Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Download

Quyết định 6037/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt Đề án “Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Download

Quyết định 4706/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải

Về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải

Download

Quyết định 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020

Download

Quyết định 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020

Download

Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020

Download

Quyết định 11214/QĐ-BCT ngày 11/12/2014 của Bộ Công thương

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Download

Quyết định 6010/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Download

Quyết định 6010/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Download

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Quyết định 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014

Việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

Download

Quyết định 2327/QĐ-TTg ngày 22/12/2014

Miễn trừ tập trung kinh tế

Download

Quyết định 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020

Download

Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Download

Quyết định 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2014

Công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lào Cai

Download

Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 21/10/2014 của Thủ tướng chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Download

Quyết định 1900/QĐ-TTg ngày 21/10/2014

Đưa 02 văn bản ra khỏi Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô

Download

Quyết định 1901/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển Ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Download

1625/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020

Download

Quyết định 2093/QĐ-BKHCN ngày 14/08/2014

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí c

Download

Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 01/08/2014

Sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm

Download

Quyết định 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/05/2014

Về Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Download

Quyết định 1800/QĐ-BGDĐT ngày 26/05/2014

Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý

Download

Quyết định 763/QĐ-TTg ngày 26/05/2014

Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019

Download

Quyết định 764/QĐ-TTg ngày 26/05/2014

Thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

Download

Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/05/2014

Phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020"

Download

Quyết định 757/QĐ-TTg ngày 21/05/2014

Hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng

Download

Quyết định 758/QĐ-TTg ngày 21/05/2014

Thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Download

Quyết định 758/QĐ-TTg ngày 21/05/2014

Thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Download

Quyết định 758/QĐ-TTg ngày 21/05/2014

Thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Download

Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014

Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Download

Quyết định 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014

Về thưởng công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu

Download

Quyết định 722/QĐ-TTg ngày 16/05/2014

Về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính

Download

Quyết định 31/2014/QĐ-TTg ngày 05/05/2014

Về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

Download

Quyết định 609/QĐ-TTg ngày 25/04/2014

Phê duyệt Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Download

Quyết định 498/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Download

Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 22/04/2014

Phê duyệt Đề án bồi duỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020

Download

Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 22/04/2014

Tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo

Download

Quyết định 570/QĐ-TTg ngày 22/04/2014

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020

Download

Quyết định 555/QĐ-TTg ngày 18/04/2014

Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Download

Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 17/04/2014

phê duyệt chỉnh sửa danh mục Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Quyết định 545/QĐ-TTg ngày 17/04/2014

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ Quốc gia

Download

Quyết định 537/QĐ-TTg ngày 16/04/2014

năm 2014 công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Quyết định 540/QĐ-TTg ngày 16/04/2014

năm 2014 về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Quyết định 535/QĐ-TTg ngày 14/04/2014

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc

Download

Quyết định 502/QĐ-TTg ngày 10/04/2014

Phê duyệt danh mục Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3" (DPL3) vay vốn Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 10/04/2014

Xuất cấp trang thiết bị y tế dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh

Download

Quyết định 508/QĐ-TTg ngảy 11/04/2014

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

Download

Quyết định 494/QĐ-TTg ngày 08/04/2014

Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2014 cho tỉnh Hà Nam

Download

Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/04/2014

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Download

Quyết định 474/QĐ-TTg ngày 03/04/2014

năm 2014 phê duyệt nội dung Văn kiện Chương trình và Khung chính sách Chương trình “Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh - lần thứ hai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 01/04/2014

Thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

Download

Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 31/03/2014

Bổ sung kinh phí để thực hiện tiểu dự án di dân, tái định cư tập trung 48 hộ thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn thuộc Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Bắc Giang

Download

Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 31/03/2014

Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng

Download

Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014

Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên

Download

Quyết định 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/03/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Quyết định 1021/QĐ-BGDĐT 24/03/2014

năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Quyết định 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/03/2014

Về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Download

Quyết định 414/QĐ-TTg 24/03/2014

Phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (CBICS)” do UNDP tài trợ

Download

Quyết định 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/03/2014

Về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Download

Quyết định 404/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”

Download

Quyết định 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/03/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Download

Quyết định 22/2014/QĐ-TTg ngày 13/03/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Download

Quyết định 21/2014/QĐ-TTg 13/03/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download

Quyết định 1694/QĐ-BCT ngày 03/3/2014 của Bộ Công Thương

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Download

Quyết định 362/QĐ-BNN-QLCL ngày 05/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về Kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Download

Quyết định 370/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định quy định về tổ chức lực lượng, quyền hạn, trách nhiệm, trang thiết bị, đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng cơ sở

Download

Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Download

Quyết định 1186/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thủ tục đầu tư, quyết toán và tiếp nhận công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 576/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải

Về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

Download

Quyết định 326/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Download

Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Download

Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân

Download

Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân

Download

Quyết định 455/QĐ-TCHQ ngày 03/03/2014 của Tổng cục Hải quan

Sửa đổi Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan kèm theo Quyết định 1216/QĐ-TCHQ ngày 11/04/2013

Download

Quyết định 455/QĐ-TCHQ ngày 03/03/2014 của Tổng cục Hải quan

Sửa đổi Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan kèm theo Quyết định 1216/QĐ-TCHQ ngày 11/04/2013

Download

Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 03/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn luật sư Việt Nam

Download

Quyết định 207/QĐ-BTTTT ngày 03/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Download

Quyết định 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi Quyết định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Download

Quyết định 209/QĐ-BXD ngày 04/03/2014 của Bộ Xây dựng

Về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng giai đoạn 2014-2020

Download

Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng

Download

Quyết định 301/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Download

Quyết định 297/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ký Hiệp định về Dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II"

Download

Quyết định 142/QĐ-BNV ngày 25/02/2014 của Bộ Nội vụ

Về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Trò nghèo vùng cao

Download

Quyết định 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Chính phủ

Về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ

Download

Quyết định 101/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ

Về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014

Download

Quyết định 101/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ

Về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014

Download

Quyết định 187/QĐ-BNN-TY ngày 11/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015)

Download

Quyết định 228/QĐ-TTg ngày 10/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch thực hiện Kết luận 13-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định 1008/QĐ-BCT ngày 08/02/2014 của Bộ Công thương

Phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Download

Quyết định 126/QĐ-BTTTT ngày 08/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2013 - 2015 kèm Quyết định 1260/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2013

Download

Quyết định 13/2014/QĐ-TTg ngày 08/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương

Download

Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL ngày 08/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi

Download

Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL ngày 08/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi

Download

Quyết định 559/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định 217/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt dự thảo Hiệp định "Hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mô-dăm-bích giai đoạn 2013-2017" giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích

Download

Quyết định 217/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt dự thảo Hiệp định "Hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mô-dăm-bích giai đoạn 2013-2017" giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích

Download

Quyết định 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030

Download

Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Danh mục Chương trình hợp tác với Liên hợp quốc

Download

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Về Quy chế Quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Về Quy định quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Về Quy định quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến 2020

Download

Quyết định 216/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ

Download

Quyết định 216/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ

Download

Quyết định 529/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 và quyết toán ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Download

Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Download

Quyết định 75/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Download

Quyết định 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển

Download

Quyết định 144/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam

Download

Quyết định 144/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam

Download

Quyết định 77/QĐ-TCHQ ngày 20/01/2014 của Tổng cục Hải quan

Về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của ngành Hải quan

Download

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Download

Quyết định 13/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Về việc ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP

Download

Quyết định 27/QĐ-BTC ngày 03/01/2014 của Bộ Tài chính

Về việc Đổi tên Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng - sân bay Vũng Tàu thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu

Download

Quyết định 27/QĐ-BTC ngày 03/01/2014 của Bộ Tài chính

Về việc Đổi tên Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng - sân bay Vũng Tàu thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu

Download

Quyết định 28/QĐ-BTC ngày 03/01/2014 của Bộ Tài chính

Đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo thành Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Download

Quyết định 21/QĐ-NHNN ngày 02/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN

Download

Quyết định 01/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông thâm canh giống bông lai tại tỉnh miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa

Download

Quyết định 04/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc chuyển nguyên trạng nhiệm vụ, tổ chức của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp sang Vụ Quản lý doanh nghiệp

Download

Quyết định 04/QĐ-BVHTTDL ngày 02/01/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Download

Quyết định 04/QĐ-BYT ngày 02/01//2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em

Download

Quyết định 07/QĐ-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

Về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính

Download

Quyết định 22/QĐ-BCT ngày 02/01/2014 của Bộ Công thương

Quy chế giám sát tài chính đối với Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên và Công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ Công thương làm chủ sở hữu

Download

Quyết định 22/QĐ-BCT ngày 02/01/2014 của Bộ Công thương

Quy chế giám sát tài chính đối với Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên và Công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ Công thương làm chủ sở hữu

Download

Quyết định 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Download

Quyết định 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Download

Quyết định 9990/QĐ-BCT ngày 25/12/2013 của Bộ Công thương

Về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời

Download

Quyết định 77/2013/QĐ-TTg ngày 24/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download

Quyết định 4433/QĐ-BVHTTDL ngày 20/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Về việc soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư 14/2010/TT-BVHTTDL quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy định pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Download

Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 20/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt và ký "Bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Brunei Darussalam về hợp tác giáo dục"

Download

Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 20/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt và ký "Bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Brunei Darussalam về hợp tác giáo dục"

Download

Quyết định 1382/QĐ-BHXH ngày 18/12/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bổ sung Quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 về quản lý và phân cấp quản lý đối với công, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Download

Quyết định 2456/QĐ-TTg ngày 17/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030

Download

Quyết định 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020

Download

Quyết định 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020

Download

Quyết định 2434/QĐ-TTg ngày 13/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy

Download

Quyết định 2417/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam

Download

Quyết định 2418/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình

Download

Quyết định 2419/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp

Download

Quyết định 2420/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định tài trợ với Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới cho Dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công"

Download

Quyết định 2426/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên

Download

Quyết định 2426/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên

Download

Quyết định 2426/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên

Download

Quyết định 2426/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên

Download

Quyết định 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện

Download

Quyết định 2413/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật an toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030" do FAO tài trợ

Download

Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc điều chỉnh danh mục, tiến độ dự án điện và quy định cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư công trình điện cấp bách trong giai đoạn 2013 - 2020

Download

Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015

Download

Quyết định 2409/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt và ký kết "Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Trung tâm Năng lượng ASEAN"

Download

Quyết định 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2.000

Download

Quyết định 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Download

Quyết định 3006/QĐ-BTP ngày 09/12/2013 của Bộ Tư pháp

Về việc xếp hạng Sở Tư pháp

Download

Quyết định 3007/QĐ-BTP ngày 09/12/2013 của Bộ Tư pháp

Về việc xếp hạng cơ quan thi hành án dân sự

Download

Quyết định 4023/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2013 của Tổng cục Hải quan

Quy chế Phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan

Download

Quyết định 4039/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt Phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định 7433/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 4002/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt Phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định 4008/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải

Download

Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Download

Quyết định 3993/QĐ-TCHQ ngày 05/12/2013 của Tổng cục Hải quan

Về việc Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Download

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Download

Quyết định 74/2013/QĐ-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Download

Quyết định 2354/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011

Download

Quyết định 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Download

Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Download

Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Download

Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Download

Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Download

Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Download

Quyết định 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Download

Quyết định 3012/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính

Về việc Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Download

Quyết định 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Download

Quyết định 3987/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2013 của Tổng cục Hải quan

Về Quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và quy trình phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phải phân tích

Download

Quyết định 2349/QĐ-TTg ngày 03/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)

Download

Quyết định 2999/QĐ-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính

Phê duyệt Đề án: "Triển khai hoạt động của Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan"

Download

Quyết định 3936/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt Phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định 7278/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố Hà Nội quản lý, bố trí sử dụng

Download

Quyết định 7278/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố Hà Nội quản lý, bố trí sử dụng

Download

Quyết định 2344/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn đến năm 2015

Download

Quyết định 2998/QĐ-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Về Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh

Download

Quyết định 2998/QĐ-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Về Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh

Download

Quyết định 3923/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định 53/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Sửa đổi tiêu chí ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tại Quyết định 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009

Download

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định 7209/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015

Download

Quyết định 7236/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Download

Quyết định 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Download

Quyết định 1936/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Download

Quyết định 1936/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Download

Quyết định 2306/QĐ-TTg ngày 28/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

Download

Quyết định 4817/QĐ-BYT ngày 28/11/2013 của Bộ Y tế

Về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan vi rút C"

Download

Quyết định 6284/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Download

Quyết định 6284/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Download

Quyết định 2290/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Download

Quyết định 2929/QĐ-BTP ngày 27/11/2013 của Bộ Tư pháp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Download

Quyết định 3831/QĐ-BGTVT năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải

Thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

Download

Quyết định 3949/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2013 của Tổng cục Hải quan

Về Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên

Download

Quyết định 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải

Download

Quyết định 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng

Download

Quyết định 2284/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc

Download

Quyết định 2285/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014

Download

Quyết định 2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi Quyết định 952/QĐ-TTg về cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Download

Quyết định 3829/QĐ-BGTVT năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt Phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định 5580/QĐ-BGGĐT ngày 26/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Quy định soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Download

Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Download

Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Download

Quyết định 8891/QĐ-BCT ngày 26/11/2013 của Bộ Công thương

Phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020"

Download

Quyết định 8892/QĐ-BCT ngày 26/11/2013 của Bộ Công thương

Phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020"

Download

Quyết định 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Download

Quyết định 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Download

Quyết định 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013 - 2015

Download

Quyết định 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020"

Download

Quyết định 1774/QĐ-LĐTBXH ngày 19/11/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

Download

Quyết định 2231/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Đàm phán Hiệp định Tài trợ và văn kiện pháp lý liên quan của Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội" với Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 2233/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013 - 2016" do Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc

Download

Quyết định 2235/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định 2863/QĐ-BTP ngày 19/11/2013 của Bộ Tư pháp

Về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật thi hành án dân sự năm 2008

Download

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Download

Quyết định 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Download

Quyết định 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Download

Quyết định 2229/QĐ-TTg ngày 16/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Download

Quyết định 124/QĐ-TANDTC ngày 15/11/2013 của Tòa án nhân dân tối cao

Về Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân

Download

Quyết định 1487/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Download

Quyết định 3555/QĐ-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Download

Quyết định 2211/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020

Download

Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Download

Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

Download

Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Download

Quyết định 1153/QĐ-BXD ngày 13/11/2013 của Bộ Xây dựng

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

Download

Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020

Download

Quyết định 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013 - 2020

Download

Quyết định 6263/QĐ-BCA ngày 12/11/2013 của Bộ Công an

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an

Download

Quyết định 67/2013/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Download

Quyết định 1356/QĐ-VPCP năm 2013 của Văn phòng Chính phủ

Quy chế công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Download

Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030

Download

Quyết định 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân năm 2013-2015

Download

Quyết định 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Download

Quyết định 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Download

Quyết định 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Download

Quyết định 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Download

Quyết định 2173/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định vay với Ngân hàng phát triển Châu Á cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2

Download

Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về điều kiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

Download

Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học

Download

Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học

Download

Quyết định 4486/QĐ-BYT ngày 08/11/2013 của Bộ Y tế

Cho phép công bố nội dung Dự thảo Khung Quản lý Môi trường - Xã hội và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, vay vốn Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 2083/QĐ-TTg ngày 08/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo chức danh tư pháp"

Download

Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương"

Download

Quyết định 1996/QĐ-TTg ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về ký Bản Ghi nhớ giữa Lào - Thái Lan - Việt Nam bổ sung tuyến đường và cặp cửa khẩu vào Nghị định thư số 1: Các hành lang, tuyến đường và cặp cửa khẩu biên giới của Hiệp định giữa Campuchia - Trung Hoa - Lào - Mi-an-ma - Thái Lan - Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới

Download

Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về lộ trình, điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

Download

Quyết định 2054/QĐ-TTg ngày 07/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 2058/QĐ-TTg ngày 07/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (Giai đoạn 2013-2020)

Download

Quyết định 2043/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015

Download

Quyết định 2043/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015

Download

Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Download

Quyết định 3530/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Download

Quyết định 2611/QĐ-BTP ngày 2013 của Bộ Tư pháp

Kế hoạch thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

Download

Quyết định 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Download

Quyết định 1987/QĐ-TTg ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Kết luận 63-KL/TW về “một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”

Download

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ công, viên chức làm công tác chuyên môn công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1369/QĐ-BTTTT ngày 28/10/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Download

Quyết định 1370/QĐ-BTTTT ngày 28/10/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Download

Quyết định 1378/QĐ-BTTTT ngày 28/10/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc thừa nhận phòng đo kiểm do

Download

Quyết định 1379/QĐ-BTTTT ngày 28/10/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Download

Quyết định 2506/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Quyết định 1963/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2014 cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ

Download

Quyết định 1963/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2014 cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ

Download

Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Download

Quyết định 1642/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015

Download

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 6454/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Về Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Quy định trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định 6239/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Sửa đổi Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 54/2010/QĐ-UBND

Download

Quyết định 61/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Download

Quyết định 1948/QĐ-TTg ngày 24/10/2013 củaThủ tướng Chính phủ

Ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam

Download

Quyết định 241/QĐ-BCĐ150 ngày 23/10/2013 của Chính phủ

Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Download

Quyết định 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

Download

Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Download

Quyết định 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Download

Quyết định 2453/QĐ-BNN-PC ngày 22/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/7/2013

Download

Quyết định 1935/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam

Download

Quyết định 3624/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phê duyệt nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Download

Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phê duyệt nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Download

Quyết định 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải

Download

Quyết định 1066/QĐ-BHXH ngày 08/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy chế Quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Download

Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 02/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Về mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Download

Quyết định 1023/QĐ-BHXH ngày 23/9/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện

Download

Quyết định 1832/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú sửa đổi

Download

Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”

Download

Quyết định 1876/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Download

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Download

Quyết định 2361/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều chỉnh nhân sự quản lý dự án “Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long"

Download

Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Download

Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Download

Quyết định 236/QĐ-BCĐ138/CP ngày 01/10/2013 của Chính phủ

Về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Download

Quyết định 1826/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Download

Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL ngày 08/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

Download

Quyết định 1812/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của dự án ODA và ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015

Download

Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu á Khoản vay Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu chương trình 1

Download

Quyết định 3087/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Công bố Danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Download

Quyết định 4516/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo, họp của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi Quyết định 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Download

Quyết định 6050/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1260/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Download

Quyết định 1801/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục dự án “Đường dây 500 KTDV Hatxan- Pleiku” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ

Download

Quyết định 1800/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 2471/QĐ-BTP ngày 03/10/2013 của Bộ Tư pháp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Download

Quyết định 5995/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Download

Quyết định 4415/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục

Download

Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục huyện nghèo được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo

Download

Quyết định 2237/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành lập Đoàn đánh giá phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Quyết định 2238/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ định phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Quyết định 236/QĐ-BCĐ138/CP ngày 01/10/2013 của Chính phủ

Về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Download

Quyết định 2995/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

Download

Quyết định 2995/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

Download

Quyết định 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Download

Quyết định 1753/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Download

Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam

Download

Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

Download

Quyết định 2423/QĐ-BTP ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai

Download

Quyết định 2428/QĐ-BTP ngày 30/9/2013 của Bộ Tư pháp

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 5684/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Download

Quyết định 41/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Về hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định 52/2012/QĐ-TTg

Download

Quyết định 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

Download

Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước

Download

Quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 18/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt và ký Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3

Download

Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính

Lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử

Download

Quyết định 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch

Download

Quyết định 1723/QĐ-BTNMT ngày 17/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download

Quyết định 1724/QĐ-BTNMT ngày 17/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download

Quyết định 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công"

Download

Quyết định 1135/QĐ-BTTTT ngày 16/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc Chỉ định phòng đo kiểm

Download

Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP về tranh chấp lao động

Download

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định 1612/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Download

Quyết định 2808/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu

Download

Quyết định 859/QĐ-BXD ngày 13/9/2013 của Bộ Xây dựng

Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở

Download

Quyết định 1594/QĐ-TTg ngày 12/9/2013 của Chính phủ

Phê duyệt đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; báo cáo đánh giá tác động xã hội của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

Download

Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Chính phủ

Về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Download

Quyết định 2121/QĐ-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính

Về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Download

Quyết định 2153/QĐ-BTP ngày 27/8/2013 của Bộ Tư pháp

Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự địa phương

Download

Quyết định 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Download

Quyết định 2635/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Download

Quyết định 2074/BNN-TCCB ngày 12/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Quyết định 2065/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều chỉnh, bổ sung Chiến lược Phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

Download

Quyết định 2058/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành lập Ban điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng

Download

Quyết định 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Download

Quyết định 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Download

Quyết định 2258/QĐ-BTP ngày 09/9/2013 của Bộ Tư pháp

Công bố sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Download

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Sửa đổi Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Download

Quyết định 2245/QĐ-BTP ngày 06/9/2013 của Bộ Tư pháp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Download

Quyết định 374/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Download

Quyết định 2997/QĐ-BVHTTDL ngày 03/9/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Về việc đổi tên Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thành Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Download

Quyết định 1497/QĐ-TTg ngày 27/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán

Download

Quyết định 1497/QĐ-TTg ngày 27/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán

Download

Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến 2020, có xét tới 2030

Download

Quyết định 1266/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuyển Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo từ Cục Bảo trợ xã hội về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đổi tên thành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Download

Quyết định 1268/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội

Download

Quyết định 1530/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố

Download

Quyết định 1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

Download

Quyết định 1533/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cần Thơ đến 2020, tầm nhìn 2030

Download

Quyết định 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Download

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 29/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Download

Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến 2030 và tầm nhìn đến 2050

Download

Quyết định 1961/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Quyết định 1225/QĐ-LĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành lập Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước

Download

Quyết định 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 Thủ tướng Chính phủ

Về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Download

Quyết định 51/2013/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Download

Quyết định 1974/QĐ-BTP ngày 02/8/2013 của Bộ Tư pháp

Về Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Download

Quyết định 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

Download

Quyết định 1828/QĐ-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ Tài chính

Công bố thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Download

Quyết định 1738/QĐ-BTC ngày 25/7/2013 của Bộ Tài chính

Công bố thủ tục hành chính về quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Download

Quyết định 4621/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Phê duyệt, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Download

Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Download

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND TP Hà Nội

Về việc Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Download

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND TP Hà Nội

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1184/QĐ-LĐTBXH ngày 14/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Gia đình và Trẻ em

Download

Quyết định 1404/QĐ-TTg ngày 14/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Trường Đại học Tân Trào

Download

Quyết định 1386/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Thành lập Trường Đại học Thông tin liên lạc

Download

Quyết định 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Download

Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ

Download

Quyết định 1365/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội

Download

Quyết định 1369/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 1360/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020"

Download

Quyết định 1361/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020

Download

Quyết định 1348/QĐ-TTg ngày 07/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Download

Quyết định 1118/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ đánh giá tác động biến đổi khí hậu lên hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích, năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản ven biển nhằm xây dựng các giải pháp tổng hợp và mô hình thử nghiệm phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển ứng phó và giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Download

Quyết định 1145/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ Đánh giá trữ lượng các-bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam

Download

Quyết định 1714/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ Tư pháp

Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015

Download

Quyết định 1713/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ Tư pháp

Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Download

Quyết định 1590/QĐ-NHNN ngày 22/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Quyết định 1590/QĐ-NHNN ngày 22/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013-2020

Download

Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Download

Quyết định 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 2251/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Về việc Thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc"

Download

Quyết định 2743/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần hợp nhất được ban hành trước ngày 01/7/2012 thuộc phạm vi và trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 5299/QĐ-BCT ngày 30/7/2013 của Bộ Công thương

Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương kèm theo Quyết định 907/QĐ-BCT ngày 06/02/2013 của Bộ Công thương

Download

Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Download

Quyết định 1085/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

Download

Quyết định 1239/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 Thủ tướng Chính phủ

Về việc Phê duyệt và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a

Download

Quyết định 1902/QĐ-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 1902/QĐ-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 1223/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Download

Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Download

Quyết định 1227/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Download

Quyết định 1227/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Download

Quyết định 46/2013/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Download

Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006

Download

Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006

Download

Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền

Download

Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền

Download

Quyết định 1214/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II”

Download

Quyết định 1214/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II”

Download

Quyết định 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020

Download

Quyết định 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020

Download

Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Download

Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Download

Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định 43/2013/QĐ-TTg ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Download

Quyết định 43/2013/QĐ-TTg ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Download

Quyết định 42/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về quản lý thuốc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và sửa đổi Quy định về nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam kèm theo Quyết định 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017

Download

Quyết định 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017

Download

Quyết định 1018/QĐ-LĐTBXH ngày 08/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội

Download

Quyết định 1018/QĐ-LĐTBXH ngày 08/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội

Download

Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH ngày 08/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Download

Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH ngày 08/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Download

Quyết định 2402/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Quyết định 2402/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Quyết định 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/7/2013 của Tổng cục Hải quan

Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan hải quan

Download

Quyết định 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/7/2013 của Tổng cục Hải quan

Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan hải quan

Download

Quyết định 1051/QĐ-TTg ngay 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Download

Quyết định 1051/QĐ-TTg ngay 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Download

Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Download

Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Download

Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

Download

Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

Download

Quyết định 3796/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội

Download

Quyết định 909/QĐ-LĐTBXH ngày 20/6/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Download

Quyết định số 1519/QĐ-BTP ngày 20/06/2013 của Bộ Tư pháp

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Download

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 10/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013

Download

Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Download

Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Download

Quyết định số 202/QĐ-VKSTC-HTQT&TTTPHS ngày 16/05/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Download

Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Download

Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 24/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Download

Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"

Download

Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại"

Download

Quyết định số 90/QĐ-VKSTCC-V9 ngày 12/03/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020

Download

Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Download

Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về "Ngày truyền thống Thi hành án dân sự"

Download

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/03/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 147/QĐ-BTTTT ngày 20/02/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Download

Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

Download

Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Download

Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Download

Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013

Download

Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Download

Quyết định số 10/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội

Download

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Download

Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Uỷ ban nhân dân Thanh phố Hà Nội

Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013

Download

Quyết định số 1754/QĐ-BHXH ngày 20/12/2012 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định 653/QĐ-BHXH ngày 05/06/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân

Download

Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Download

Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công

Download

Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020

Download

Quyết định số 5323/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016

Download

Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Download

Quyết định số 573/QĐ-VKSTC ngày 15/10/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Download

Quyết định số 567/QĐ-VKSTC ngày 08/10/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Về việc ban hành Quy chế về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự

Download

Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Download

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật lao động

Download

Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Download

Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 của Bộ Công Thương

Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

Download

Quyết định số 121/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/10/2012 của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Download

Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"

Download

Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

Download

Quyết định số 116/QĐ-BCĐGĐTP ngày 11/10/2012 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

Ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoach kiểm tra việc triển khai. thực hiện đề án của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án" Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp Trưng ương năm 2012 và Quý I năm 2013

Download

Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp

Download

Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/09/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành thể lệ giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện

Download

Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Download

Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Download

Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự

Download

Quyết định số 4334/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi

Download

Quyết định số số 1322/QĐ-TTg ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005

Download

Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 10/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999

Download

Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015

Download

Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 31/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015

Download

Quyết định số 1623/QĐ-NHNN ngày 23/08/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Download

Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 20/08/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh, văn bằng 2 trình độ đại học

Download

Quyết định số 1087/QĐ-TTg ngày 15/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố

Download

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 08/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31/07/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 31/2012/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Download

Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09/07/2012 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

Download

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 04/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc ban hành quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 04/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc ban hành Chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Download

Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"

Download

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CHẤP HÀNH VIÊN, CÔNG CHỨNG VIÊN, THẨM TRA VIÊN VÀ THƯ KÝ THI HÀNH ÁN

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CHẤP HÀNH VIÊN, CÔNG CHỨNG VIÊN, THẨM TRA VIÊN VÀ THƯ KÝ THI HÀNH ÁN

Download

Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

Download

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc sửa đổi bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hanh chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phú.

Download

Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 20/04/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020

Download

Quyết định số 83/QĐ-VKSTC-V11 ngày 09/03/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Về việc ban hành Quy định hoạt động Diễn đàn điện tử công tác tài chính ngành Kiểm sát nhân dân

Download

Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 14/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII

Download

Quyết định số 53/QĐ-VKSTC ngày 15/02/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Về việc ban hành và sử dụng mẫu trong hoạt động khiếu tố của ngành Kiểm sát nhân dân

Download

Quyết định số 287/QĐ-BTP ngày 24/02/2012 của Bộ Tư pháp

Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Download

Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 24/02/2012 của Bộ Tư pháp

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Download

Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ

Download

Quyết định số 1146/QĐ-BGDĐT ngày 23/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012

Download

Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

Download

Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng

Download

Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

Download

Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Download

Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

Download

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Download

Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Download

Quyết định số 16/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015

Download

Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Download

Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

Download

Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Download

Quyết định số 2195/QDD-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vĩ mô tại Việt Nam đến năm 2020

Download

Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"

Download

Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Download

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 23/11/2011 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Download

Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Download

Quyết định số 2705/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc cấp phát vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm

Download

Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 25/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

Download

Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Download

Quyết định số 87/QĐ-BCĐTKHP1992 ngày 21/10/2011 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992

Về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Download

Quyết định số 88/QĐ-BCĐTKHP1992 ngày 21/10/2011 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Download

Quyết định số 89/QĐ-BCĐTKHP1992 ngày 21/10/2011 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992

Về việc ban hành kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Download

Quyết định 1807/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Download

Quyết định 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II

Download

Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

Download

Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Download

Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các Khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Download

Quyết định số 4525/2011/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Về việc công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phéo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1694/QĐ-TTg ngày 28/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Download

Quyết định 1681/QĐ-TTg ngày 27/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội

Download

Quyết định 1682/QĐ-TTg ngày 27/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008/ của Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011 - 2014

Download

Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 26/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thay đổi Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003

Download

Quyết định số 1843/QĐ-TCHQ ngày 22/09/2011 của Tổng cục Hải quan

Về việc ban hành quy định về hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan

Download

Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Download

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/09/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 2850/QĐ-BKHCN ngày 15/09/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc phê duyệt Danh mục các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

Download

Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 13/09/2011 của Bộ Tài chính

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

Download

Quyết định số 63/QĐ-TA ngày 15/09/2011 của Tòa án nhân dân tối cao

Download

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 07/09/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Download

Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/08/2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Download

Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Download

Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch kỹ quý chứng khoán

Download

Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị

Ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức

Download

Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 29/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2010

Download

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Download

Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 23/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam

Download

Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 24/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014

Download

Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 25/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về phân công công tác của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015

Download

Quyết định số 1379/QĐ-CTN ngày 16/08/2011 của Chủ tịch nước

Về việc cử chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá năm 2011

Download

Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ

Download

Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Download

Quyết định số 1374/2011/QĐ-TTg ngày 12/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015

Download

Quyết định số 1342/2011/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Download

Quyết định 1337/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Chính phủ

Về việc bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015

Download

Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

Download

Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 29/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn phía Nam quốc lộ 18

Download

Quyết định số 02/2007/QĐ-BNV ngày 01/02/2007 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Download

Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17/01/2007 của Bộ Nội vụ

Ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Download

Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Download

Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Download

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

Download

Quyết định số 2235/QĐ-BTP ngày 02/10/2009 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Download

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Download

Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Download

Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Download

Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015

Download

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Download

Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/07/2011 của Chủ tịch nước

Về đặc xá năm 2011

Download

Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Download

Quyết định 1693/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 01/10/1999 của Bộ khoa học và Công nghệ

Về Quy chế thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Download

Quyết định 1693/1999/QĐ-BKHCNMT 01/10/1999 của Bộ khoa học và Công nghệ

Về Quy chế thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Download

Quyết định 492/2000/QĐ-BTM ngày 20/03/2000 của Bộ thương mại

Sửa đổi Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" kèm theo QĐ 416/TM-ĐB do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành (Sở hữu trí tuệ) (Tố tụng hành chính)

Download

Quyết định 492/2000/QĐ-BTM 20/03/2000 của Bộ thương mại

Sửa đổi Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" kèm theo QĐ 416/TM-ĐB do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Download

Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Download

Quyết định số 210/2004/QĐ-TTg ngày 14/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Download

Quyết định số 2486/QĐ-BNN-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối về việc hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Quyết định số 730/QĐ-BXD ngày 20/07/2011 của Bộ Xây dựng

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Download

Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 12/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Download

Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 18/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người

Download

Quyết định số 378/QĐ-NHNN ngày 08/03/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng

Download

Quyết định số 1576/QĐ-BCA-C41 ngày 11/05/2011 của Bộ Công an

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đại thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm - Bộ Công an

Download

Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 13/05/2011 của Bộ Xây dựng

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và Quý I năm 2011

Download

Quyết định số 0478/2002/QĐ-BTM ngày 26/04/2002 của Bộ trưởng Bộ thương mại

Quyết định bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Download

Quyết định sô 0478/2002/QĐ-BTM ngày 26/04/2002 của Bộ trưởng Bộ thương mại

Quyết định bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Download

Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu

Download

Quyết định số 17/2004/QĐ-BVHTT ngày 05/05/2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin.

Về việc ban hành "Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình"

Download

Quyết định số 17/2004/QĐ-BVHTT ngày 05/05/2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc ban hành "Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình"

Download

Quyết định số 332/2004/QĐ-CTN ngày 07/06/2004 của Chủ tịch nước

Về việc gia nhập Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật do Chủ tịch nước ban hành

Download

Quyết định số 14/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/06/2004 của Bộ Khoa hoc và Công nghệ.

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Download

Quyết định số 14/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/06/2004 của Bộ Khoa hoc và Công nghệ

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Download

Quyết định số 12/2005/QĐ-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Về việc cho phép thành lập Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Download

Quyết định số 12/2005/QĐ-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Về việc cho phép thành lập Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Download

Quyết định số 229/QĐ-BNN-NN ngày 24/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS các loài cây trồng được bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Download

Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ Thương mại

Về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên ASEAN và CP Hàn Quốc

Download

Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/07/2008 của Bộ Công Thương

Về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Download

Quyết định số 41/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/05/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

Download

Quyết định số 1016/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan

Download

Quyết định số 103/2007/QĐ-BNN ngày 24/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm Dus

Download

Quyết định số 13/2007/QĐ-BCT ngày 27/12/2007 của Bộ Công Thương.

Về quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ cho bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia

Download

Quyết định số 13/2007/QĐ-BCT ngày 27/12/2007 của Bộ Công Thương

Về quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ cho bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia

Download

Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2008 của Tổng cục Hải quan.

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Download

Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2008 của Tổng cục Hải quan

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Download

Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2008 của Tổng cục Hải quan.

Về quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Download

Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2008 của Tổng cục Hải quan

Về quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Download

Quyết định số 865/QĐ-BNN-TT ngày 27/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Download

Quyết định số 865/QĐ-BNN-TT ngày 27/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Download

Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức

Download

Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/07/2011 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh

Download

Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Download

Quyết định 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông

Download

Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020

Download

Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ Viến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

Download

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Download

Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 11/09/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định số 1098/QĐ-TTg ngày 08/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại ký họp thứ 9 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành

Download

Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25/03/2011 của Bộ Công Thương

Về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu

Download

Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Download

Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Download

Quyết định 1675/QĐ-TCTHA ngày 17/06/2010 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ban hành Quy trình Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Download

Quyết định số 328/QĐ-THA ngày 02/03/2010 của Cục Thi hành án dân sự

Về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự

Download

Quyết định 1128/QĐ-BTP ngày 05/07/2011 của Bộ Tư pháp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước

Download

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 05/07/2011 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Về việc ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố

Download

Quyết định 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Download

Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Download

Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam

Download

Quyết định 58/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"

Download

Quyết định 859/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơ La, Hòa Bình,Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ năm 2011

Download

Quyết định 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Download

Quyết định 31/2011/QĐ-TTG ngày 02/06/2011

Quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội

Download

Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 05/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự

Download

Quyết định 78/2002/QĐ-TTg ngày 16/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành qui định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Download

Quyết định 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung qui định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Download

Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Qui định, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Download

Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Qui chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, lãnh đạo.

Download

Quyết định 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết qủa thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Download

Quyết định 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Download

Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Download

Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Download

Quyết định 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với kiểm sát viên, Điều tra viên và kiểm tra viên ngành Kiểm sát

Download

Quyết định 73/2005/QĐ-BNV ngày 25/07/2005 của Bộ Nội vụ

Ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ và mã số các ngạch Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

Download

Quyết định số 321/QĐ-VTLTNN ngày 22/08/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Về việc ban hành Quy trình chỉnh lý tài liệu.

Download

Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/06/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Về việc Ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO 9001: 2000

Download

Quy định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 04/08/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Download

Quyết định 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/07/2006 của Bộ Tài chính

Về việc ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt

Download

Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/08/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Về việc ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Download

Quyết định 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

Download

Nghị định 141/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ

Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế

Download

Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 của Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Quyết định 63/2006/QĐ-BVHTT ngày 02/08/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin

Về việc ban hành quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

Download

Quyết định 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu

Download

Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động

Download

Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

Download

Quyết định 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Download

Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Download

Quyết định 165/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

Download

Quyết định 1888/2008/QĐ-BCA ngày 30/10/2008 của Bộ Công an

Phê duyệt Đề án Thu thập, quản lý dữ liệu và xử lý thông tin về tình hình ma tuý trong công tác phòng, chống ma tuý

Download

Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008 của Bộ Công an

Ban hành Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an Nhân dân

Download

Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 08/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010

Download

Quyết định 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ Giao thông vận tải

Về quản lý đường thuỷ nội địa

Download

Quyết định 49/2005/QĐ-TTg ngày 10/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010"

Download

Quyết định 59/2004/QĐ-TTg ngày 09/04/2004 củaThủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

Download

Quyết định 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển và Hải quan trong đấu tranh, phòng chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển

Download

Quyết định 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

Download

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTP ngày 12/07/2007 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Download

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển

Download

Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/09/2007 của Chính phủ

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010

Download

Nghị định của Chính phủ số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006

Quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Download

Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

Download

Quy chế về việc phân cấp quản lý cán bộ

Quy chế về việc phân cấp quản lý cán bộ

Download

Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Điều lệ trường Đại học

Download

Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy

Download

Quyết định 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Download

Quyết định 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010

Download

Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo

Về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Download

Quyết định 15/2005/QĐ-BYT ngày 18/05/2005 của Bộ Y tế

Về việc ban hành Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Download

Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN ngày 04/05/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Download

Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính

Về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”

Download

Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Chính phủ

Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước,các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

Download

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng

Về việc công bố định mức chi phí quản lý và tư vấn đầu xây dựng công trình

Download

Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Download

Quyết định của Bộ tài chính số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2008

Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Download

Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ Tướng Chính phủ

Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp,người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn

Download

Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04/07/2006 của Bộ Công an

Về việc ban hành Quy trình bảo vệ phiên toà, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra toà và Quy trình thi hành án tử hình

Download

Quy định về công tác nghiên cứu khoa học của Trường ĐT, BDNV kiểm sát

Quy định về công tác nghiên cứu khoa học của Trường ĐT, BDNV Kiểm sát

Download

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008

Ban hành Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Download

Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Tòa án nhân dân tối cao

Bổ sung một số hướng dẫn của nghị quyết số 02/2007 ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 và nghị quyết số 02

Download

Quyết định 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Download

Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Download

Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

Download

Quyết định 09/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

Download

Quyết định 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về việc ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Download

Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Download

Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nội vụ

Banh hành Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Download

Quyết định số 13/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức

Download

Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010

Download

Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nội vụ

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

Download

Quyết định số 52/2004/QĐ-BNV ngày 26 tháng 07 năm 2004 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Download

Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Download

Quyết định số 275/QĐ-BNV ngày 08 tháng 03 năm 2006 của Bộ Nội vụ

Về việc đính chính Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV ngày 25/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3

Download

Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc thuân thep pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự

Download

Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA ngày 10/09/2008 của Bộ Công an

Ban hành quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hõ trợ tư pháp thuộc công an nhân dân theo yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Download

Quyết định số 623/2007/QĐ-BKH ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

Download

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Download

Quyết định số 899/QĐ-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Download

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính

Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Download

Quyết định số 32/QĐ-QLCT ngày15 tháng 5 năm 2008 của Cục Quản lý cạnh tranh

Về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Download

Quyết định số 2433/1998/QĐ-BYT ngày 17 tháng 9 năm 1998 của Bộ Y tế

Quyết định về việc quy định các thuốc được xét cho phép quảng cáo cho công chúng trên truyền hình, trruyền thanh

Download

Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Download

Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế

Về việc ban hành Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình

Download

Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Download

Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Download

Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính

Về việc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Download

Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"

Download

Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Download

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Download

Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Download

Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN ngày 7 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công nghiệp

Về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp

Download

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Download

Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Bộ Công nghiệp

Về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

Download

Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Xây dựng

Về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Download

Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

Download

Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Về xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành

Download

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng

Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Download

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Download

Quyết định 126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Thành phố Hà Nội

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Download

Quyết định 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

Download

Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

Download

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài chính

Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Download

Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 4/02/2010 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định số 61 QĐ/CTN ngày 3/06/1999 của Chủ tịch nước

Về việc phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Trung Hoa

Download

Quyết định số 59 QĐ/CTN ngày 03/06/1999 của Chủ tịch nước

Về việc phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CH pháp

Download

Quyết định số 58 QĐ/CTN ngày 03/06/1999 của Chủ tịch nước

Về việc phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào

Download

Quyết định số 165/2003/QĐ-TTg ngày 08/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành quy chê về người phát ngôn của thủ tướng chính phủ

Download

Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành quy chế làm việc mẫu của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Download

Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành quy chế làm việc mẫu của ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Download

Quyết định số 73/2005/QĐ-BNV ngày 25/07/2005 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ và mã số các ngạch kiểm sát viên ngành kiểm sát

Download

Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Download

Quyết định số 12/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Download

Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Download

Quyết định 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế

Về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”

Download

Quyết định của Bộ trưởng Bộ nội vụ số 458-BNV (V19) ngày 13/12/1993 của Bộ Nội vụ

Về việc quản lý nhà nước công tác thi hành án phạt tù trong lực lượng Công an nhân dân

Download

Quyết định 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/09/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

Download

Quyết định 1575/2008/QĐ-TTCP ngày 06/08/2008 của của Thanh tra Chính phủ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3

Download

Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP ngày 06/08/2008 của Thanh tra Chính phủ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2

Download

Quyết định 1584/2008/QĐ-TTCP ngày 06/08/2008 của Thanh tra Chính phủ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1

Download

Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ

Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

Download

Quyết định 1467/QĐ-VPCP ngày 24/11/2009 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Chính phủ

Download

Quyết định 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ Công an

Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

Download

Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008 của Thanh tra Chính phủ

Ban hành mẫu biểu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Download

Quyết định 677/2007/QĐ-BCA-V24 ngày 19/06/2007 của Bộ Công an

Ban hành mẫu mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lực lượng Công an nhân dân

Download

Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Download

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 29/09/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội

Download

Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008 của Bộ công an

Ban hành Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của các Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Download

Quyết định 17/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 05/01/2007 của Bộ Công an

Ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thuỷ

Download

Quyết định 19/2007/QĐ-BCA( C11) ngày 05/01/2007 của Bộ Công an

Ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nan giao thông đường sắt.

Download

Quyết định 18/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 05/01/2007 của Bộ Công an

Ban hành Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ

Download

Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04/07/2006 của Bộ Công an

Ban hành Quy trình bảo vệ phiên toà, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra toà và Quy trình thi hành án tử hình

Download

Quyết định 768/2006/QĐ-BCA(C11) ngày 20/06/2006 của Bộ Công an

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Download

Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA ngày 18/11/2004 của Bộ Công an

Ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an

Download

Quyết định 789/2007/QĐ-BCA ngày 12/07/2007 của Bộ Công an

Bổ sung, sửa đổi các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Download

Quyết định Số 61 QĐ/CTN ngày 03/06/1999 của Chủ tịch nước

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa

Download

Quyết định của Chủ tịch nước số 86 QĐ/CTN ngày 05 tháng 6 năm 2000

Về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Mông Cổ

Download

Quyết định của chủ tịch nước số 59 QĐ/CTN ngày 3 tháng 6 năm 1999

Về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng Hòa Pháp

Download

Quyết định của Chủ tịch nước số 58 QĐ/CTN ngày 3 tháng 6 năm 1999

Về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào

Download

Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ pháp lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Download