Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính
Mã văn bản 191/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Hôn nhân, gia đình
Người ký Phạm Sĩ Danh
Trích yếu Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ
Ngày ban hành: 01/10/2009
Ngày có hiệu lực: 15/11/2009
Ngày hết hiệu lực: 0000-00-00
VBPL Liên quan
Tải về

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 191/2009/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2009  

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới;

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ như sau:

 

Mục I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi thực hiện

Thông tư này hướng dẫn nội dung chi, mức chi, lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Nguồn kinh phí hoạt động

1. Kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ bao gồm: nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

2. Kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị đó theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và theo quy định tại Thông tư này.

3. Các đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước vận dụng chế độ quy định tại Thông tư này để chi cho hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và do đơn vị tự đảm bảo kinh phí. Đối với doanh nghiệp được hạch toán khoản chi này vào chi phí theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

 

Mục II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Nội dung và mức chi

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung và mức chi đặc thù cho hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ như sau:

1. Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chi hoạt động phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về lĩnh vực bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mức chi theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Chi thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới bao gồm:

a) Chi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mức chi thực hiện theo hình thức hợp đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng.

b) Chi phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

Trường hợp phát hành Bản tin của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, tác giả các bài viết là chuyên gia, cán bộ có nhiều kinh nghiệm về bình đẳng giới: Mức chi nhuận bút và phụ cấp cho người chịu trách nhiệm xuất bản, bản thảo, bộ phận theo dõi in... áp dụng theo quy định hiện hành về chế độ chi trả nhuận bút.

c) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Mức chi theo quy định hiện hành về lập dự án, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Chi phổ biến luật pháp chính sách có liên quan tới bình đẳng giới. Mức chi theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Chi tổ chức sinh hoạt của các loại hình câu lạc bộ gồm: tiền tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên, thuê hội trường, thiết bị loa đài (nếu có), nước uống... Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí và chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; hội nghị biểu dương, tôn vinh phụ nữ và các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới. Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Chi tổ chức tập huấn về giới, lồng ghép giới; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mức chi theo quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

5. Chi cho công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mức chi theo quy định hiện hành về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

6. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mức chi thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn Luật.

7. Chi tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mức chi như sau:

- Báo cáo viên: từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/01 báo cáo;

- Chủ trì hội nghị: 150.000 đồng/người/buổi;

- Thư ký: 100.000 đồng/người/buổi;

- Các thành viên tham dự: 70.000 đ/người/buổi;

- Tiền nước uống cho đại biểu: Mức chi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Chi giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới; chi khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước về bình đẳng giới. Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Chi làm đêm, thêm giờ. Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối cán bộ, công chức, viên chức.

10. Chi cho các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, bao gồm:

a) Chi tổ chức các phong trào hoạt động của phụ nữ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nữ rèn luyện, trưởng thành như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; thi cắm hoa, nấu ăn, hội diễn thể thao, văn nghệ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày quốc tế phụ nữ 8/3.... Tuỳ theo nội dung, quy mô của từng trường hợp, thủ trưởng đơn vị quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động trên cơ sở dự toán được giao và các chế độ chi tiêu hiện hành của nhà nước.

b) Chi hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi. Nội dung và mức chi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

11. Chi kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

12. Các chi phí khác phục vụ hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ như: mua sách, báo, bản tin, in ấn, văn phòng phẩm...căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện làm căn cứ quyết toán kinh phí.

Điều 4. Lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí

Đối với kinh phí để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới: Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao theo Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn Luật lập dự toán kinh phí chi cho hoạt động bình đẳng giới trong chi thường xuyên của đơn vị theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành lập ở các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Lập dự toán kinh phí:

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách (trước ngày 20/7 năm trước), Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ căn cứ kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm sau ở cơ quan, đơn vị mình; căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ gửi bộ phận tài chính của cơ quan, đơn vị để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

2. Phân bổ và giao dự toán:

a) Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bổ dự toán ngân sách được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo dự toán đã thông báo.

3. Hạch toán, quyết toán kinh phí:

 a) Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo nội dung chi quản lý hành chính nhà nước; hạch toán theo Chương, loại, khoản, mục, tiểu mục theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Báo cáo quyết toán năm của đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị dự toán cấp I cần thuyết minh riêng nội dung chi cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Mục III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 04/2005/TT-BTC ngày 10/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh

 

   
Share |
Văn bản luật cùng loại

Thông tư 41/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT-BTC về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Download

Thông tư 44/2015/TT-BTC ngày 30/03/2015 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

Download

Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Download

Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Download

Thông tư 13/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/03/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối; Sản xuất sản phẩm kính thủy tinh; Quan hệ công chúng; Kế toán ngân hàng; Sản xuất hàng da, giầy

Download

Thông tư 13/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/03/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối; Sản xuất sản phẩm kính thủy tinh; Quan hệ công chúng; Kế toán ngân hàng; Sản xuất hàng da, giầy

Download

Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước

Hướng dẫn Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Download

Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ xây dựng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Download

Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ xây dựng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Download

Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ xây dựng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Download

Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ xây dựng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Download

Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 24/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Download

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Download

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Download

Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP

Download

Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP

Download

Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Download

Thông tư 08/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Download

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Download

Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn

Download

Thông tư 02/2015/TT-BGTVT ngày 25/02/2015 của Bộ Giao thông vận tải

Công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Thông tư 06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại

Download

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Download

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Download

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Download

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Download

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ

Download

Thông tư 47/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014 của Bộ Công an

Hướng dẫn Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Download

Thông tư 47/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014 của Bộ Công an

Hướng dẫn Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Download

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Download

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Download

Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Download

Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Download

Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Download

Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Download

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Download

Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Thông tư 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Download

Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Điều lệ trường cao đẳng

Download

Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Thông tư 02/2015/TT-NHNN ngày 07/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Download

Thông tư 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật

Download

Thông tư 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước

Về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

Download

Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

Download

Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước

Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Download

Thông tư 63/2014/TT-BCA-A81 ngày 26/11/2014 của Bộ Công an

Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương

Download

Thông tư 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

Về quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Download

Thông tư 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định chi tiết về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Download

Thông tư 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Download

Thông tư 45/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Triển khai hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Download

Thông tư 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính ban

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Download

Thông tư 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương

Quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

Download

Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công thương

Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Download

Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

Download

Thông tư 43/2014/TT-NHNN ngày 25/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

Download

Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Download

Thông tư 21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Download

Thông tư 22/2014/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống

Download

Thông tư 49/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ Công Thương

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015

Download

Thông tư 52/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ Công thương

Về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

Download

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Download

Thông tư 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính

Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Download

Thông tư 193/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Download

Thông tư 193/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Download

Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Download

Thông tư 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Download

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế

Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Download

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế

Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Download

Thông tư 189/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính

Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Download

Thông tư 169/2014/TT-BQP ngày 11/12/2014 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

Download

Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Download

Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Download

Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Download

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ

Download

Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT ngày 05/05/2014

Xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục Đại học

Download

Thông báo 161/TB-VPCP ngày 19/04/2014

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008

Download

Thông tư 13/2014/TT-NHNN ngày 18/04/2014

Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Download

Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014

Về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Download

Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/03/2014

Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh

Download

Thông tư 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014

Sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

Download

Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014

sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014

quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Download

Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014

Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Download

Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Download

Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012

Download

Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Download

Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Download

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Download

Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Download

Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Download

Thông tư 01/2014/TT-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ

Download

Thông tư 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000

Download

Thông tư 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000

Download

Thông tư 09/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000

Download

Thông tư 09/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000

Download

Thông tư 10/2014/TT-BTNMT ngày 27/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

Download

Thông tư 11/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000

Download

Thông tư 12/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Download

Thông tư 12/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Download

Thông tư 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Download

Thông tư 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính

Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Download

Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính

Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

Download

Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính

Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

Download

Thông tư 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ Y tế

Về danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

Download

Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính

Về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Download

Thông tư 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Download

Thông tư 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Download

Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Download

Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Download

Thông tư 04/2014/TT-NHNN ngày 26/02/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Download

Thông tư 27/2014/TT- BTC ngày 20/02/2014 của Bộ Tài chính

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia

Download

Thông tư 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng

Sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 hướng dẫn Luật Nhà ở

Download

Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP

Download

Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP

Download

Thông tư 53/2013/TT-BGTVT ngày 13/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Về mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do

Download

Thông tư 186/2013/TT-BTC ngày 10/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Download

Thông tư 186/2013/TT-BTC ngày 10/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Download

Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn Nghị định 09/2013/NĐ-CP về Luật Phòng, chống mua bán người

Download

Thông tư 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Download

Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính

Quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Download

Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Download

Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Download

Thông tư 17/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính

ửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC

Download

Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Download

Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Download

Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Download

Thông tư 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Download

Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Download

Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Download

Thông tư 03/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

Download

Thông tư 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Download

Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương

Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Download

Thông tư 38/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương

Về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Download

Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định trình tự, thủ tục bổ sung quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng

Download

Thông tư 209/2013/TT-BTC ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Thông tư 24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/213 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Download

Thông tư 24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/213 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Download

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz đến năm 2020

Download

Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương

Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Download

Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương

Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Download

Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Download

Thông tư 35/2013/TT-BCT ngày 26/12/2013 của Bộ Công thương

Sửa đổi Thông tư 25/2011/TT-BCT về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công thương

Download

Thông tư 43/2013/TT-BTNMT ngày 25/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Download

Thông tư 15/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

Download

Thông tư 203/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Download

Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Download

Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Download

Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Download

Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương

Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2004 của Bộ Tài chính

Về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Download

Thông tư 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2004 của Bộ Tài chính

Về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Download

Thông tư số 219/2013/TT-BQP ngày 20/12/2013 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Download

Thông tư số 219/2013/TT-BQP ngày 20/12/2013 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Download

Thông tư 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép

Download

Thông tư 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy định trách nhiệm, xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Download

Thông tư 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Download

Thông tư 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2014 của Bộ Tài chính

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Download

Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường bộ

Download

Thông tư 51/2013/TT-BGTVT ngày 11/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Download

Thông tư 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

Download

Thông tư 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính

Download

Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Download

Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Download

Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Download

Thông tư 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Download

Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Download

Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Download

Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Download

Thông tư 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Download

Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Download

Thông tư 29/2013/TT-NHNN ngày 06/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là người cư trú

Download

Thông tư 48/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Download

Thông tư 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn Nghị định 204/2013/NĐ-CP về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

Download

Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Download

Thông tư 27/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

Download

Thông tư 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

Download

Thông tư 182/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

Download

Thông tư 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp

Download

Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Download

Thông tư 42/2013/TT-BTNMT ngày 03/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

Download

Thông tư 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải

Download

Thông tư 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Download

Thông tư 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Download

Thông tư 180/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Quy định thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước

Download

Thông tư 30/2013/TT-NHNN ngày 09/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Download

Thông tư 19/2013/TT-BTTTT ngày 09/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng

Download

Thông tư 24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Download

Thông tư 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Download

Thông tư 41/2013/TT-BTNMT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

Download

Thông tư 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 24/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn

Download

Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư 174/2013/TT-BTC ngày 27/11/2013 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Download

Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT

Download

Thông tư 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Download

Thông tư 08/2013/TT-BVHTTDL ngày 20/11/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

Download

Thông tư 172/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính

Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Download

Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Download

Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Download

Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Download

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

Hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Download

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

Hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Download

Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Download

Thông tư 161/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Download

Thông tư 29/2013/TT-BCT ngày 13/11/2013 của Bộ Công Thương

Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương

Download

Thông tư 57/2013/TT-BCA ngày 13/11/2013 của Bộ Công an

Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân

Download

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Download

Thông tư 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp

Sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Download

Thông tư 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính

Download

Thông tư 171/2013/TT-BTC ngày 19/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013

Download

Thông tư 23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định việc tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Download

Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Download

Thông tư 162/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê

Download

Thông tư 162/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê

Download

Thông tư 167/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 34/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Download

Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 Bộ Công thương

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

Download

Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương

Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

Download

Thông tư 42/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Bổ sung Phụ lục của Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải kèm theo Thông tư 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011

Download

Thông tư 43/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về trang phục của cán bộ công, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam

Download

Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính

Quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Download

Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Download

Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Download

Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Download

Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Download

Thông tư 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng

Sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Download

Thông tư 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ Công thương

Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Download

Thông tư 157/2013/TT-BTC ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

Download

Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi kèm theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT

Download

Thông tư 154/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Download

Thông tư 39/2013/TT-BGTVT ngày 01/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Download

Thông tư 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 01/11/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong trường đào tạo mỹ thuật

Download

Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công thương

Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Download

Thông tư 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế

Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh

Download

Thông tư 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế

Về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Download

Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Download

Thông tư 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

Download

Thông tư 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Download

Thông tư 148/2013/TT- BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg

Download

Thông tư 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013 của Bộ Tài chính

Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Download

Thông tư 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai

Download

Thông tư 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai

Download

Thông tư 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Download

Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Download

Thông tư 44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi Thông tư 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2013 về thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

Download

Thông tư 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ

Download

Thông tư 23/2013/TT-BCT ngày 18/10/2013 của Bộ Công thương

Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân

Download

Thông tư 29/2013/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia

Download

Thông tư 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Download

Thông tư 24/2013/TT-BCT ngày 21/10/2013 của Bộ Công Thương

Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân

Download

Thông tư 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 Bộ Giao thông vận tải

Quy định về xếp hàng hóa trên xe ôtô khi tham gia giao thông trên đường bộ

Download

Thông tư 39/2013/TT-BCA ngày 25/9/2013 của Bộ Công an

Quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

Download

Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính

Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu

Download

Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Download

Thông tư 32/2013/TT-BYT ngày 17/10/2013 của Bộ Y tế

Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV

Download

Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Download

Thông tư 31/2013/TT-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ Y tế

Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện

Download

Thông tư 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Download

Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động

Download

Thông tư 30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế

Về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá

Download

Thông tư 136/2013/TT-BTC ngày 03/10/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Download

Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

Download

Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

Download

Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô

Download

Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô

Download

Thông tư 133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Download

Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT

Download

Thông tư 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ Tư pháp

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự

Download

Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP

Download

Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Download

Thông tư 20/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Download

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Download

Thông tư 16/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề

Download

Thông tư 126/2013/TT-BTC ngày 03/9/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Download

Thông tư 124/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than thuộc nhóm 27.01

Download

Thông tư 125/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Thông tư 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 Bộ Tài chính

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

Download

Thông tư 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng

Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án bất động sản

Download

Thông tư 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng

Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án bất động sản

Download

Thông tư 101/2013/TT-BTC ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Download

Thông tư 101/2013/TT-BTC ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Download

Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng

Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Download

Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 Bộ Giao thông vận tải

Quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Download

Thông tư 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Download

Thông tư 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ Y tế

Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm

Download

Thông tư 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính

Quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

Download

Thông tư 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Download

Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/8/2013 của Bộ Tư pháp

Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Thông tư 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Download

Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công thương

Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Download

Thông tư 99/2013/TT-BTC ngày 26/6/213 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ

Download

Thông tư 78/2013/TT-BQP ngày 25/6/2013 của Bộ Quốc phòng

Quy định biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người

Download

Thông tư 30/2013/TT-BGDĐT ngày 26/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Công nghệ kỹ thuật và khối ngành Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Download

Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Download

Thông tư 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công thương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

Download

Thông tư 104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Download

Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Download

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT

Download

Thông tư 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công thương

Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Download

Thông tư 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Download

Thông tư 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Download

Thông tư 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/1013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

Download

Thông tư 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/1013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

Download

Thông tư 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Download

Thông tư 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Download

Thông tư 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Thông tư 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Download

Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Download

Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT sửa đổi đối tượng ưu tiên quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Download

Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư 13/2013/TT-BCT ngày 09/7/2013 của Bộ Công thương

Sửa đổi Thông tư 22/2011/TT-BCT Quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Download

Thông tư 13/2013/TT-BCT ngày 09/7/2013 của Bộ Công thương

Sửa đổi Thông tư 22/2011/TT-BCT Quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Download

Thông tư 92/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Download

Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Download

Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT

Download

Thông tư 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

Download

Thông tư 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

Download

Thông tư 18/2013/TT-BYT ngày 01/7/2013 Bộ Y tế

Quy định vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám, chữa bệnh truyền nhiễm

Download

Thông tư 18/2013/TT-BYT ngày 01/7/2013 Bộ Y tế

Quy định vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám, chữa bệnh truyền nhiễm

Download

Thông tư 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Download

Thông tư 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Download

Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Download

Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Download

Thông tư 87/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Download

Thông tư 16/2013/TT-NHNN ngày 27/8/2013 của Ngân hàng Nhà nước

Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Download

Thông tư 15/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư 14/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư 14/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Download

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Download

Thông tư 83/2013/TT-BTC ngày 25/6/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn Quyết định 64/QĐ-TTg tỷ lệ phí tổ chức tín dụng cổ phần hóa được hưởng khi thu hồi các khoản nợ ngoại bảng được giữ lại

Download

Thông tư 12/2013/TT-BCT ngày 206/2013 của Bộ Công thương

Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

Download

Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/06/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Download

Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Download

Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Download

Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/05/2013 của Bộ Công Thương

Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Download

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng

Về việc hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị

Download

Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10/05/2013 của Bộ Công an

Về việc quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Download

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chình

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Download

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chình

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Download

Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT

Download

Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/03/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Download

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Download

Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ qua Nhà nước

Download

Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013 của Bộ Công an

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Download

Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013 của Bộ Công an

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-Cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Download

Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT

Download

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Download

Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Download

Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Download

Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh nước ngoài

Download

Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Download

Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02/01/2013 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC ngày 26/04/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự

Download

Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Download

Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Download

Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Download

Thông tư số 51/2012 /TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Download

Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Download

Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Download

Thông tư số 63/2012/TT-BCA ngày 29/10/2012 của Bộ Công an

Quy định về việc đề xuất ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân

Download

Thông tư số 27/2012/TT-BGDĐT ngày 11/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

Download

Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ Công an

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ

Download

Thông tư số 64/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ Công an

Về việc quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Download

Thông tư số 61/2012/TT-BCA-C41 ngày 16/10/2012 của Bộ Công an

Ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm định môi trường phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Download

Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

Download

Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Download

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020”

Download

Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc

Download

Thông tư số 168/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước"

Download

Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Download

Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Download

Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27/09/2012 của Bộ Công Thương

Quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Download

Thông tư số 55/2012/TT-BCA ngày 17/09/2012 của Bộ Công an

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân

Download

Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/09/2012 của Bộ Công Thương

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Download

Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/09/2012 của Bộ Tài chính

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới

Download

Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/09/2012 của Bộ Tài chính

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Download

Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/09/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Download

Thông tư số 31/2012/TT- BGDĐT ngày 12/09/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

Download

Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/09/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Download

Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/08/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Download

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/07/2012 của Thanh tra Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Download

Thông tư số 39/2012/TT-BCA ngày 04/07/2012 của Bộ Công an

Thông tư quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình

Download

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/06/2012 của Chính phủ

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/05/2012 của Bộ Công an

Thông tư quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Download

Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/05/2012 của Bộ Công an

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh

Download

Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/06/2012 của Bộ Công an

Thông tư quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Download

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

Download

Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013

Download

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 của Bộ Tài chính

Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Download

Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Download

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Download

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Download

Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/05/2012 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Download

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Download

Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14/05/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/04/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ

Download

Thông tư số 24/2012/TT-BCA ngày 02/05/2012 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân

Download

Thông tư số 25/2012/TT-BCA ngày 02/05/2012 của Bộ Công an

Quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân

Download

Thông tư số 34/2011/TT-BKHCN ngày 14/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Download

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an

Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

Download

Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ

Download

Thông tư số 57/2012/TT-BTC ngày 11/04/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

Download

Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27/03/2012 của Bộ Công Thương

Về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Download

Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12/03/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Download

Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Download

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Download

Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Download

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về việc quy định chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Download

Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Download

Thông tư số 18/2004/TT-BCA(V19) ngày 09/11/2004 của Bộ Công an

Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra do

Download

Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/06/2006 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành

Download

Thông tư số 01/2012/TT-BCA ngày 03/01/2012 của Bộ Công an

Quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam

Download

Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

Download

Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

Download

Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ

Download

Thông tư số 201/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính

Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Download

Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

Download

Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

Download

Thông tư số 62/2011/TT- BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải

Về việc quy định việc cấp giấy phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Download

Thông tư số 63/2011/TT- BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

Download

Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

Download

Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương

Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Download

Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Download

Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

Download

Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Download

Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Quy định việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Download

Thông tư số 182/2011/TT-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính.

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

Download

Thông tư số 182/2011/TT-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

Download

Thông tư số 76/2011/TT-BCA ngày 22/11/2011 của Bộ Công an

Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Download

Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ Y yế

Về việc quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Download

Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Điều lệ trường cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Download

Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Download

Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính.

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2011 và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế toán

Download

Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2011 và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế toán

Download

Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ Tư pháp.

Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ Tư pháp

Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Download

Thông tư số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 của Bộ Công an

Về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Download

Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng

Về việc quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Download

Thông tư số 171/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Download

Thông tư số 160/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2007/TT-BTC ngày 08/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

Download

Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

Download

Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

Download

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/09/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Download

Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

Download

Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Về điều phối hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Download

Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10/10/2011 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Download

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Download

Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Download

Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

Download

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Download

Thông tư số 31/2011/TT-NHNN ngày 30/09/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Download

Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư số 41/2011/TT-BGD ngày 22/09/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

Download

Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Download

Thông tư số 39/2011/TT-BGD ngày 15/09/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Download

Thông tư số 128/TT-BTC ngày 12/09/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập

Download

Thông tư số 62/2011/TT-BCA ngày 07/09/2011 của Bộ Công an

Quy định về hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy

Download

Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/09/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Download

Thông tư số 28/2011/TT-NHNN ngày 01/09/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định việc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Download

Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Download

Thông tư số 61/2011/TT-BCA ngày 30/08/2011 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong công an nhân dân

Download

Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo nghị quyết của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt nam

Download

Thông tư số 33/2011/TT-BYT ngày 26/08/2011 của Bộ Y tế

Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành

Download

Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và lĩnh vực khác theo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Download

Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước

Sửa đổi Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Download

Thông tư số 21/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước

về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Download

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

Download

Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

Download

Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Download

Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23/08/2011 của Ngân hàng nhà nước

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước

Download

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Download

Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Download

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các tổ chức tín dụng

Download

Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 09/08/2011 của Bộ Công an

Về việc quy định đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Download

Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Download

Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khí xuất cảnh, nhập cảnh

Download

Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Download

Thông tư 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

Download

Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

Download

Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/08/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Download

Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

Download

Thông tư số 06/2008/TT-BTP ngày 26/09/2008 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Download

Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Download

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp

Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Download

Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyếngiao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Download

Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011 của Bộ Tư pháp

Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Download

Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ Tư pháp

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Download

Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/07/2011 của Bộ Công Thương

Hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Download

Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/07/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề

Download

Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng

Về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

Download

Thông tư 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ thương mại

Hướng dẫn Quyết định 178/1999/QĐ-TTg về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Download

Thông tư 34/1999/TT-BTM 15/12/1999 của Bộ thương mại

Hướng dẫn Quyết định 178/1999/QĐ-TTg về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Download

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT ngày 14/09/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT ngày 14/09/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 15/2000/TT-BYT ngày 30/06/2000 của Bộ y tế

Hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Download

Thông tư 04/2000/TT-BCN ngày 30/06/2000 của Bộ công nghiệp

Hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm của các ngành sản xuất công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Download

Thông tư liên tịch số 233/2003/TTLT/BQP-BTC ngày 16/09/2003 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa BQP và BTC về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCNVN

Download

Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/09/2004 của Bộ Công an

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Download

Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Download

Thông tư 13/2000/TT-BXD ngày 01/11/2000 của Bộ xây dựng

Sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Download

Thông tư 13/2000/TT-BXD ngày 01/11/2000 của Bộ xây dựng

Sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Download

Thông tư 05/2001/TT-BCN ngày 18/06/2001 của Bộ Công Nghiệp

Bổ sung và sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BCN và Thông tư 08/2000/TT-BCN hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm ngành sản xuất công nghiệp do Bộ Công Nghiệp ban hành

Download

Thông tư 05/2001/TT-BCN ngày 18/06/2001 của Bộ Công Nghiệp

Bổ sung và sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BCN và Thông tư 08/2000/TT-BCN hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm ngành sản xuất công nghiệp do Bộ Công Nghiệp ban hành

Download

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT ngày 14/09/2001 của Bộ khoa học và Công nghệ

Sửa đổi Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT hướng dẫn thi hành NĐ 12/1999/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Download

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT ngày 14/09/2001 của Bộ khoa học và Công nghệ

Sửa đổi Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT hướng dẫn thi hành NĐ 12/1999/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Download

Thông tư số 23/2009/TT-BCA ngày 22/04/2009 của Bộ Công an

về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục và Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP

Download

Thông tư 102/2001/TT-BNN ngày 26/10/2001 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg về quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá lâm sản, hàng hoá chế biến từ lâm sản, hạt ngũ cốc và hạt nông sản các loại có bao gói do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Download

Thông tư số 42/2010/TT-BCA ngày 04/11/2010 của Bộ Công an

Hướng dẫn Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Download

Thông tư 102/2001/TT-BNN ngày 26/10/2001 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg về quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá lâm sản, hàng hoá chế biến từ lâm sản, hạt ngũ cốc và hạt nông sản các loại có bao gói do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Download

Thông tư số 54/2010/TT-BCA ngày 10/12/2010 của Bộ Công an

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006 và Nghị định số 15/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

Download

Thông tư số 63/2010/TT-BCA-V24 ngày 29/12/2010 của Bộ Công an.

Hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

Download

Thông tư số 63/2010/TT-BCA-V24 ngày 29/12/2010 của Bộ Công an

Hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

Download

Thông tư 119/2001/TT-BNN ngày 21/12/2001 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Nghị định 13/2001/NĐ-CP về bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Download

Thông tư 119/2001/TT-BNN ngày 21/12/2001 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Nghị định 13/2001/NĐ-CP về bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Download

Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Download

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Download

Thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/05/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Download

Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp

Download

Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ngày 01/06/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Download

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

Download

Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Download

Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng

Về việc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiếm trúc đô thị

Download

Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Download

Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Download

Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Download

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính .

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Download

Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Download

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư số 12/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công Thương.

Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Download

Thông tư số 12/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công Thương .

Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Download

Thông tư số 12/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công Thương

Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Download

Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 của Bộ Tài chính .

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 của Bộ Tài chính

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/06/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Download

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/06/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ .

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Download

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/06/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Download

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Download

Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/04/2011 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

Download

Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/04/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

Download

Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Download

Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/07/2011 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Download

Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Download

Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC ngày 05/03/2009 của Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn việc giới thiệu bầu và đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, quận nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

Download

Thông tư số 13/2006/TT-BTM ngày 29/11/2006 của Bộ Thương mại

Về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập, khẩu hàng hoá của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định tại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Download

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/09/2006 của Bộ Thương mại

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an

Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Download

Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Download

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Download

Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Download

Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Download

Thông tư số 40/2011/TT-BCA ngày 26/06/2011 của Bộ Công an

Quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Download

Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 02/07/2011 của Bộ Công an

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết

Download

Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30/06/2011 của Bộ Công an

Quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân.

Download

Thông tư số 45/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 của Bộ Công an

Hướng dẫn cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu

Download

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Download

Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

Download

Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

Download

Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Download

Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Download

Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Download

Thông tư 27/2011/TT- BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Download

Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Download

Thông tư 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính

Về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Download

Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Download

Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Download

Thông tư 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Download

Thông tư 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Download

Thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Download

Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Download

Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Download

Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Download

Thông tư số 08/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

Download

Thông tư 54/2011/TT-BTC ngày 28/04/2011

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hộivà trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Download

13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/04/2011

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ

Download

Thông tư 57/2011/TT-BTC ngày 05/05/2011

Quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Download

Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/05/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Download

Thông tư 19/2011/TT-BCA ngày 19/2011/TT-BCA của Bộ Công an

Về quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Download

Thông tư 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/04/2011 của Bộ Giao thông vận tải

Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Download

Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày 25/04/2007 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Download

Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Download

Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010

Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy

Download

Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Download

Thông tư 07/2010/TT-BNV ngày 26/07/2010 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

Download

Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của bộ Tài chính

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Download

Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/06/2008 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi tuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Download

Thông tư 29/2003/TT-BTC ngày 14/04/2003 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Download

Thông tư 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước.

Download

Thông tư sô 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/04/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Download

Thông tư 02/2007/TT-BKHCN ngày 12/03/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Download

Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Download

Thông tư 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/08/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Download

Thông tư sô 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ GD&ĐT

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

Download

Thông tư số 176/2005/TT-BQP ngày 02/11/2005 của Bộ Quốc phòng

Về hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Quân đội

Download

Thông tư 28/2005/TT-BNN ngày 31/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Thông tư 22/2004/TT-BCA(V19) ngày 15/12/2004 của Bộ Công an

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Download

Thông tư 06/1998/TT-BCA ngày 03/12/1998 của Bộ Công an

Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế quản chế hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 31/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ

Download

Thông tư 1118/TT-TTNN ngày 12/04/2010 của Thanh tra Nhà nước

Hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay

Download

Thông tư số 03/2011 ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Download

Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Download

Thông tư sô 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Download

Thông tư số 83/2005/TT-BTV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Download

Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Download

Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính

Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Download

Thông tư liên tịch số 11/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Download

Thông tư số 10/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Download

Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Download

Thông tư số 08/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Download

Thông tư sô 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Download

Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Download

Thông tư 151/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư

Download

Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy hoạch chi tiết việc lập, điều chỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Download

Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/07/2009 của Bộ Xây dựng

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Download

Thông tư 46/2005/TT-BNV ngày 27/04/2005 của Bộ Nội vụ

Về việc hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Download

Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

Download

Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29/04/2010 của Bộ Nội

Quy định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

Download

Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy

Download

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Download

Thông tư 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/04/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn

Download

Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Download

Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/20007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Download

Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Download

Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Download

Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP

Download

Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Download

Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 07/05/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Download

Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động

Download

Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và hoà giải viên lao động

Download

Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Download

Thông tư 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Download

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Download

Thông tư 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Download

Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Download

Thông tư 78/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chưc danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

Download

Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ/CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

Download

Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Download

Thông tư 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Download

Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 05/2005/TT-BNV Ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niêm vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Download

Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

Download

Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

Download

Thông tư 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Download

Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Download

Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Download

Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Download

Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Download

Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH 02/11/2004 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm Chữa bênh-Giáo dục-Lao động xã hội

Download

Thông tư 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều của một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

Download

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/Cp ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ

Download

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Download

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

Download

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện làm theo giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Download

Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam

Download

Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/04/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Download

Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/08/2000 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước

Download

Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH ngày 11/09/1999 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

Download

Thông tư 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/05/1998 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ

Download

Thông tư 17/TT-LĐTBXH ngày 24/04/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Download

Thông tư 16/LĐTBXH-TT ngày 23/04/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Download

Thông tư 15/LĐTBXH-TT ngày 10/04/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp Nhà nước

Download

Thông tư 11/LĐTBXH-TT ngày 07/04/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Download

Thông tư 03/LĐTBXH-TT ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ

Download

Thông tư 10/LĐTBXH-TT ngày 22/05/1996 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

Download

Thông tư 09/LĐTBXH-TT ngày của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn cấp và ghi sổ bảo hiểm xã hội

Download

Thông tư 07-LĐTBXH/TT ngày 11/04/1995 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Download

Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT ngày của 05/04/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Download

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 29/2009/TT- BTC ngày 10/02/2009 của Bộ Tài chính

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Thông tư 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 12/2008/TT- BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công Thương

Hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Download

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ

Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

Download

Thông tư 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Download

Thông tư 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

Download

Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/06/2006 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Download

Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/07/2007 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự

Download

Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Download

Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22/09/2009 của Bộ Y tế

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Download

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

Download

Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư

Download

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Download

Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Download

Thông tư số 97/2007/TT-BTC ngày 08/08/2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoá

Download

Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Download

Thông tư số 37/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Download

Thông tư số 03/2010/TT-BTC ngày 12/01/2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Download

Thông tư số 03/2007/TT-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ Tư pháp

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Download

Thông tư 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Download

Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Download

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Download

Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

Download

Thông tư 41/2008/TT-BTC ngày 22/05/2008 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn cho học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

Download

Thông tư 123/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/08/2003 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Download

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính

Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Download

Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Download

Thông tư 03/2008/TT-BNV ngày 03/06/2008 của Bộ Nội vụ

Về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Download

Thông tư 07/2008/TT-BNV ngày 04/09/2008 của Bộ Nội vụ

Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

Download

Thông tư 79/2005/TT-BTC ngày 15/09/2005 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Download

Thông tư 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”

Download

Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Download

Thông tư 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch vào Đầu tư

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Download

Thông tư của Bộ tài chính số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003

Hướng dẫn tấp trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Download

Thông tư 23/2009/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Thông tư 23/2009/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Download

Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06/07/2009 của Bộ Xây dựng

Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

Download

Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Download

Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Download

Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ kế hoach và Đầu tư

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Download

Thông tư 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Download

Thông tư 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Download

Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Download

Thông tư 24/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Download

Thông tư 68/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Download

Thông tư 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Download

Thông tư 15/2008/TT-BCT ngày 02/12/2008 của Bộ Công Thương

Thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại về việc hướng dẫn

Download

Thông tư 101/2008/TT-BQP ngày 09/07/2008 của Bộ Quốc phòng

Về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Download

Thông tư 38/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính

Về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Download

Thông tư 12/2007/TT-BKHCN ngày 12/06/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Download

Thông tư 51/2006/TT-BGDĐT ngày 13/12/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Download

Thông tư 137/2005/TT-BQP ngày 20/09/2005 của Bộ Quốc phòng

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Download

Thông tư 01/2005/TT-NHNN ngày 10/03/2005 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Download

Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Download

Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT ngày 24/12/2004 của Uỷ ban Thể dục Thể thao

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2004/NĐ-CP ngày 01/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Download

Thông tư 110/2004/TT-BTC ngày 18/11/2004 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Download

Thông tư 29/2004/TT-BQP ngày 08/03/2004 của Bộ Quốc phòng

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Download

Thông tư 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Download

Thông tư 71/2003/TT-BNN ngày 25/06/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Download

Thông tư 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ Tài chính

Sửa đổi 1 số điểm của thông tư 18/2006/TT-BTC

Download

Thông tư 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Download

Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 của Bộ tài chính

Sửa đổi, bổ sung thông tư 71/2006/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ tài chính

Hướng dẫn thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ tài chính

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ tài chính

Hướng dẫn sử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Download

Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ tài chính

Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ ngân sách các cấp

Download

Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ tài chính

Hướng dẫn thực hiện nghị định 60/2003/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước

Download

Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

Download

Thông tư 04/2007/TT-BTP ngày 17/05/2007 của Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ

Download

Thông tư số 03/2007/TT-BTP ngày 17/05/2007 của Bộ Tư pháp

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo thuộc bộ tư pháp

Download

Thông tư của Bộ tài chính số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003

Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc

Download

Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28/09/2006 của Bộ tư pháp

Hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự, và thủ tục đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp

Download

Thông tư của Bộ Tài chính số 136/2009/TT-BTC ngày 02 ttháng 7 năm 2009

Bổ xung, sửa đổi mục lục ngân sách

Download

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Download

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010 của Bộ Tài chính

Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

Download

Thông tư số: 30/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính

Quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

Download

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Download

Thông tư của Bộ nội vụ số 01-BNV (V26) ngày 23 tháng 1 năm 1999

Về việc tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong các trại giam

Download

Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức

Download

Thông tư 29/2010/TT-BYT ngày 24/05/2010 của Bộ Y tế

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

Download

Thông tư 166/2009/TT-BTC ngày 18/08/2009 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Download

Thông tư 17/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá

Download

Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28/09/2006 của Bộ tư pháp

Hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự, và thủ tục đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp

Download

Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Download

Thông tư 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/08/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Download

Thông tư 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Download

Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Download

Thông tư 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Download

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Download

Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

Download

Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Download

Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

Download

Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Download

Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản cuả các tổ chức đươch nhà nước giao đất không thu quyền sử dụng đất

Download

Thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Download

Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai

Download

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004

Hướng dẫn thực hiên nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Download

Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28 tháng 09 năm 1996 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Download

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 09 năm 2010 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Download

Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nội vụ

Về hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Download

Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Download

Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

Download

Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Bộ Xây dựng

Về việc hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

Download

Thông tư số 04/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan

Download

Thông tư số 02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15 tháng 02 năm 2001 của Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường

Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới..., Các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư số 40/2007/TT-BCA ngày 21 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công an

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an

Download

Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 29 tháng 09 năm 2004 của Bộ Công an

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Download

Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của điều 35 bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Download

Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an

Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Download

Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2010 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

Download

Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Download

Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

Download

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Download

Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương

Về việc quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 - 2012

Download

Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Download

Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 1 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế

Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Download

Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Download

Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Download

Thông tư số 11/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công thương

Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

Download

Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương

Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Download

Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính

Về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lân thương mại, hàng giả

Download

Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công thương

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại

Về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Download

Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Download

Thông tư số 16/2000/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Xây dựng

Về việc hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam

Download

Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

Download

Thông tư số 110/2000/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng

Download

Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

Download

Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại

Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Download

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT ngày 27 tháng 1 năm 2005

Về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Download

Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại

Download

Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Download

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 3 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công thương

Quy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu

Download

Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương

Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Download

Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Download

Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Download

Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính( hết hiệu lực)

Thông tư của Bộ tài chính Số 112/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/08/2006 của thủ tướng chính phủ

Download

Thông tư số 89/2010/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Download

Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính

Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

Download

Thông tư số 12/2007/TT-BVHTT ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin

Download

Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 8 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Download

Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Download

Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san

Download

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Download

Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Download

Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Download

Thông tư của Bộ tài chính số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Download

Thông tư số 06/2003/TT-BCA (V19) ngày 12/03/2003 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế quản lý kho vật chứng ( ban hành kèm theo nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/2/2002 của chính phủ) trong lực lượng công an nhân dân

Download

Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Download

Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19/03/2009 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Download

Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19/03/2009 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức hội đồng nhân dân

Download

Thông tư 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/07/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá

Download

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày của 30/07/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Download

Thông tư 12/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công Thương

Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Download

Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/04/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá

Download

Thông tư 08/2006/TT-BKHCN ngày 04/04/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

Download

Thông tư 05/2010/TT-BYT ngày 01/05/2010 của Bộ Y tế

Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

Download

Thông tư 04/2008/TT-BYT ngày 12/05/2008 của Bộ Y tế

Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Download

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Download

Thông tư 04-89-TTLN ngày 15/08/1989 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ nội vụ - Bộ tư pháp

Về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Download

Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 30/ 6/1993 của Tòa án nhân dân tối cao - Bộ nội vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh thi hành án phạt tù

Download

Thông tư 08/2006/TT-BTP ngày 08/12/2006 của Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Download

Thông tư 06/2007/TT-BCA ngày 25/06/2007 của Bộ Công an

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

Download

Thông tư 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

Download

Thông tư 04/1999/TT-BCA ngày 29/04/1999 của Bộ Công an

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân

Download

Thông tư 135/2010/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Download

Thông tư của bộ tài chính số 146/2009/TT-BTC ngày 20/07/2009 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ thi, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Download

Thông tư 08/2007/TT-BCA ngày 24/07/2007 của Bộ Công an

Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

Download

Thông tư 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ

Quy định Quy trình giải quyết tố cáo

Download

Thông tư 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Download

Thông tư của Bộ tài chính số 55/2006/TT- BTC ngày 22 tháng 06 năm 2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị dịnh số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2005 của chính phủ về Hội đồng dịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự

Download

Thông tư 41/2009/TT-BCA-V19 ngày 02/07/2009 của Bộ Công an

Bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Download

Thông tư 19/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Download

Thông tư 15/2003/TT-BCA(V19) ngày 10/09/2003 của Bộ Công an

Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân

Download

Thông tư 12/2004/TT- BCA( V19) ngày 23 tháng 09 năm 2004 của Bộ Công an

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Download

Thông tư 09/2006/TT- BCA- C11 ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Bộ công an

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ- Cp ngày 19/05/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân

Download

Thông tư 06/2003/TT-BCA(V19) ngày của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ( ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/2/2002 của Chính phủ) trong lực lượng công an nhân dân

Download

Thông tư 05/TT-BNV (C13) ngày 28/09/1996 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính Phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Download

Thông tư 04/2007/TT-BCA ngày 21/05/2007 của Bộ Công an

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Download

Thông tư 02/2009/TT-BTP ngày 17/09/2009 của Bộ Tư pháp

Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

Download

Thông tư 02/2008/TT-BTC ngày 03/01/2008 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc lập dự toán quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm.

Download

Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12/01/2006 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Download

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/09/2001

Hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999

Download

Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 03/12/2007 của Bộ Tư pháp

Quy định về Báo cáo viên pháp luật

Download