Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
tìm kiếm
Gõ từ khóa
Khiếu nại, tố cáo
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan BH Download
1 81/2014/QĐ-TTg Về phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 31/12/2014 Chính phủ

2 60/2014/TT-BCA Về quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân 18/11/2014 Bộ Công an

3 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự 14/02/2014 Bộ Tư pháp

4 50/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 19/11/2013 UBND Tp Hồ Chí Minh

5 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ

6 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013 Thanh tra Chính phủ

7 91/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 12/08/2013 Chính phủ

8 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 08/08/2013 Bộ Công an

9 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 03/10/2012 Chính phủ

10 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 03/10/2012 Chính phủ

11 14/CT-TTg Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 18/05/2012 Chính phủ

12 474/NQ-UBTVQH13 Về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 04/04/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội

13 475/NQ-UBTVQH13 Về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 04/04/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội

14 46/2012/TTLT-BTC-TTCP Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 16/03/2012 Bộ Tài chính

15 04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội 08/03/2012 UBND Tp Hà Nội

16 53/QĐ-VKSTC Về việc ban hành và sử dụng mẫu trong hoạt động khiếu tố của ngành Kiểm sát nhân dân 15/02/2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

17 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 09/02/2012 Chính phủ

18 80/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 16/12/2011 UBND Tp Hồ Chí Minh

19 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 11/11/2011 Quốc hội

20 03/2011/QH13 Luật Tố cáo 11/11/2011 Quốc hội

21 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 21/10/2011 Chính phủ

22 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 22/09/2011 Chính phủ

23 63/2010/TT-BCA-V24 Hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân 29/12/2010 Bộ Công an

24 01/2009/TT-TTCP Quy định Quy trình giải quyết tố cáo 15/12/2009 Thanh tra Chính phủ

25 1467/QĐ-VPCP Ban hành quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Chính phủ 24/11/2009 Chính phủ

Trang : [1] [2]