Đề tài Thư viện số

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài.

Trong xã hội hiện nay, thông tin đã trở thành một nguồn tài nguyên thông tin. Ảnh hưởng của thông tin vô cùng to lớn, nguồn tài nguyên thông tin hiệu quả và chính xác có thể tạo ra lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.Tài nguyên thông tin cũng giống như những tài nguyên vật chất khác (như đất đai, rừng rậm, khoáng sản, năng lượng) là tài sản cực kỳ quý giá của đất nước, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Xây dựng nguồn tài nguyên số là một trong những mục tiêu quan trọng của tất cả các loại hình thư viện trên thế giới, nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ thông tin cho người dùng ở mọi lúc, mọi nơi, không phân định không gian, thời gian.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo).

Ngày 24/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 614/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trường hoạt động theo Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành.

Để làm tốt chức năng nhiệm vụ nêu trên thì ngoài đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn giỏi, có khả năng nghiên cứu khoa học, có khả năng thích ứng với đòi hỏi của nhu cầu đổi mới thì cơ sở vật chất của nhà trường cần không ngừng được đầu tư theo hướng hiện đại hoá đặc biệt cần phải đổi mới và hiện đại hoá khả năng quản lý, truy cập, phân phối các nguồn tài nguyên số cũng như hỗ trợ các công nghệ giảng dạy mới nhằm giảm giờ giảng lý thuyết một cách thụ động trên lớp, tăng giờ tự học tập và tự nghiên cứu của sinh viên nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Sự lựa chọn mục tiêu đầu tư của đề tài được xuất phát từ logic của quá trình phát triển của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành kiểm sát. Muốn đổi mới các yếu tố cấu thành chất lượng quản lý, đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập thì giảng viên, sinh viên, học viên phải được truy cập các nguồn tài liệu, tài nguyên số cần thiết “mọi lúc, mọi nơi” để phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Vì vậy, chúng tôi chọn vấn đề Xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học” để nghiên cứu dưới góc độ đề tài khoa học.

2. Mục đích nghiên cứu.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về mặt lý luận như khái niệm, mục tiêu, vai trò của tài nguyên số cũng như thực tiễn xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành. Thông qua những phân tích đó, tác giả đưa ra quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về việc sự cần thiết xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số, một số nội dung cơ bản của việc xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, bên cạnh đó cũng đưa ra một số kiến nghị định hướng hoàn thiện về việc xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu.

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản:

-Thực trạng việc sử dụng nguồn tài nguyên số tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Sự cần thiết xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số.

- Nội dung xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Đề xuất một số kiến nghị định hướng hoàn thiện về việc xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhằm góp phần tăng cường năng lực quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

5. Phương pháp nghiên cứu

Ngoài các phương pháp nghiên cứu có tính chất chung, chúng tôi chú ý sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, khảo sát, phân tích, tổng hợp, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, các căn cứ pháp lý để làm cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

 

 

6. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được cơ cấu thành hai chương.

Chương I. Sự cần thiết, mục tiêu xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Chương II. Một số nội dung xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên số Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.