Về thời hạn trong pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới