Lịch Giảng dạy lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 28 - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung