Lịch Giảng dạy Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý, chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo VKSND cấp huyện, cấp phòng của VKSND TP Hà Nội - Khóa 2