Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 27-Phần thứ nhất: Những vấn đề chung