Lịch giảng dạy học phần 2 - Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 24.