Lịch Giảng dạy Lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 24 - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung