Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính - Khóa 3