Lịch giảng dạy Đào tào nghiệp kiểm sát khóa 23 - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung