Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng về khoa học điều tra hình sự từ ngày 11/4 đến ngày 29/4/2016