Lịch giảng dạy lớp nghiệp vụ kiểm sát 19B - Phần III - THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ