LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Vấn đề 1. Những vấn đề chung về Luật THADS

Vấn đề 2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự

 

2

4

Lý thuyết

Vấn đề 3. Thủ tục THADS

 

3

4

Lý thuyết

Vấn đề 4. Thủ tục THADS trong một số trường hợp đặc biệt

 

4

4

Lý thuyết

Vấn đề 5. Biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế THADS

Vấn đề 6.Miễn giảm nghĩa vụ THADS, bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để THA, phí và chi phí THADS

 

5

4

Lý thuyết

Vấn đề 7. Khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm về THADS