LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TỘI PHẠM HỌC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TỘI PHẠM HỌC

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

 

Lý thuyết

Vấn đề 1: Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu của tội phạm học

Vấn đề 2: Quá trình hình thành và phát triển của tội phạm học

 

2

4

Lý thuyết

Vấn đề 3: Tình hình tội phạm

 

3

4

Lý thuyết

Vấn đề 4: Nguyên nhân của tội phạm

 

4

4

Lý thuyết

Vấn đề 5: Nhân thân người phạm tội

 

5

4

Lý thuyết

Vấn đề 6: Nạn nhân của tội phạm

 

6

4

Lý thuyết

Vấn đề 7: Dự báo tội phạm

 

7

4

Lý thuyết

Vấn đề 8: Phòng ngừa tội phạm.

 

8

2

Lý thuyết

Vấn đề 9: Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm