LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

 LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

s

NỘI DUNG

Hình thức/tiết

 

GHI CHÚ

Lý thuyết

Thảo luận

1

Chương 1: Ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam và Khoa học Luật Tố tụng hành chính

1

 

 

Chương 2: Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân

1

2

 

2

Chương 3: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

2

 

 

Chương 4: Người tham gia tố tụng

2

 

 

3

Chương 5: Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

2

2

 

4

Chương 6: Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính

2

2

 

5

Chương 7: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

2

2

 

6

Chương 8: Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

2

2

 

7

Chương 9: Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

2

 

 

8

9

Chương 10: Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

2

 

 

Chương 11: Thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính

2