LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

STT

Tiết

Hình thức

Nội dung

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Chương 1: Khái niệm và nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt nam

2

4

Lý thuyết

Chương 2: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân

 

 

3

4

Lý thuyết

Chương 3: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

 

4

4

Lý thuyết

Chương 4: Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự

5

4

Lý thuyết

Chương 5: Biện pháp khẩn cấp tạm thời; Cấp, Tống đạt, Thông báo văn bản tố tụng; Thời hạn tố tụng; Thời hiệu khởi kiện, Thời hiệu yêu cầu

 

6

4

Lý thuyết

Chương 6: Án phí, Lệ phí và Chi phí tố tụng

 

7

4

Lý thuyết

Chương 7: Thủ tục sơ thẩm vụ án Dân sự

 

8

4

Lý thuyết

Chương 8: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp phúc thẩm

 

9

4

Lý thuyết

Chương 9: Thủ tục xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

 

10

4

Lý thuyết

Chương 10: Thủ tục giải quyết Việc dân sự