MÔN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

MÔN LUT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

 

STT

NI DUNG

HÌNH THỨC

SỐ  TIT

GHI CHÚ

 

(Phần I). Bài 1.

Chương 1. Khái niệm, chức năng của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Chương 2. Các cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Lý thuyết

 

4

 

Thảo luận

1

 

(Phần I). Bài 2.

Chương 3. Chế độ quản lý giam giữ

Chương 4. Chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Chương 5. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Lý thuyết

 

4

 

Thảo luận

1

 

(Phần II). Bài 3.

Chương 1. Khái niệm, chức năng của Luật thi hành án hình sự và nguyên tắc thi hành án hình sự

Chương 2. Các cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự

Lý thuyết

 

4

 

Thảo luận

1

4.

(Phần II). Bài 4.

Chương 3. Thi hành án phạt tù

Chương 4. Thi hành án tử hình

Lý thuyết

 

4

 

Thảo luận

1

5.

 

(Phần II). Bài 5.

Chương 5. Thi hành án treo, án phạt Cải tạo không giam giữ, cảnh cáo, trục xuất

Chương 6. Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế, tước mốt số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Lý thuyết

 

4

 

Thảo luận

1

6.

 

(Phần II). Bài 6.

Chương 7. Thi hành biện pháp tư pháp

Chương 8. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết  khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự

Lý thuyết

 

4

 

Thảo luận

1