LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Vấn đề 1:

Khái quát về luật lao động Việt Nam

Hợp đồng lao động

 

2

4

Lý thuyết

Vấn đề 2:

Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động

 

3

4

Lý thuyết

Vấn đề 3:

Việc làm và học nghề, đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

An toàn lao động, vệ sinh lao động

 

4

4

Lý thuyết

Vấn đề 4:

Bảo hiểm xã hội

Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

 

5

4

Lý thuyết

Vấn đề 5:

Quản lý nhà nước và thanh tra nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động

Tranh chấp lao động và đình công