LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HỌC SO SÁNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HỌC SO SÁNH

 

STT

 

 

Tiết

Hình thức

Nội dung

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Chương 1: Tổng quan về luật so sánh

 

 

 

2

2

Lý thuyết

Chương 2:Dòng  họ pháp luật châu Âu lục địa

 

2

Thảo luận

3

2

Lý thuyết

Chương 2:Dòng  họ pháp luật châu Âu lục địa

 

2

Thảo luận

4

4

Lý thuyết

Chương 3: Dòng họ pháp luật Anh - Mĩ

 

0

Thảo luận

5

2

Lý thuyết

Chương 3: Dòng họ pháp luật Anh - Mĩ

 

2

Thảo luận

6

2

Lý thuyết

Chương 4. Dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa

 

2

Thảo luận

7

2

Lý thuyết

Chương 4. Dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa

 

2

Thảo luận

8

2

Lý thuyết

Chương 5. Dòng họ pháp luật Hồi giáo

 

2

Thảo luận