LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

STT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

GHI CHÚ

LT

TL

 

1

Chương 1: Khái quát về ngành luật hành chính

4

1

 

2

Chương 2: Quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính

4

1

 

3

Chương 3: Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam

4

1

 

4

Chương 4: Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

4

1

 

5

Chương 5: Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội

3

2

 

6

Chương 6: Quy chế pháp lý hành chính của cá nhân

3

2

 

7

Chương 7: Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

4

1

 

8

Chương 8: Quyết định hành chính nhà nước

4

1

 

9

Chương 9: Xử lý vi phạm hành chính

4

1

 

10

Chương 10: Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước

3

2

 

11

Chương 11: Cải cách hành chính nhà nước

4

1