LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HÌNH SỰ PHẦN II

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HÌNH SỰ PHẦN II

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Bài 1 (02 Chương)

Chương. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Chương. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

 

2

4

Lý thuyết

Bài 2

Chương. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

 

3

4

Lý thuyết

Bài 3 (02 chương)

Chương. Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân

Chương. Các tội xâm phạm sở hữu

 

4

4

Lý thuyết

Bài 4

Chương. Các tội xâm phạm sở hữu

 

 

5

4

Lý thuyết

Bài 5 (02 chương)

Chương. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Chương. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

 

6

4

Lý thuyết

Bài 6

Chương. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

 

7

4

Lý thuyết

Bài 7 (02 chương)

Chương. Các tội phạm về môi trường

Chương. Các tội phạm về ma túy

 

8

4

Lý thuyết

Bài 8

Chương. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

 

 

9

4

Lý thuyết

Bài 9

Chương. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

 

 

10

 

Lý thuyết

Bài 10

Chương. Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

 

11

4

Lý thuyết

Bài 11

Chương. Các tội phạm về chức vụ

 

12

4

Lý thuyết

Bài 12 (03 chương)

Chương. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp;

Chương. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu;

Chương. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

 

13

4

Lý thuyết

Chương. Định tội và giải đáp thắc mắc