LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HÌNH SỰ PHẦN I

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HÌNH SỰ PHẦN I

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Bài 1.

Chương 1. Khái nim, nhim v, nguyên tc ca lut hình s;

Chương 2. Ngun ca lut hình s

 

1

Thảo luận

2

4

Lý thuyết

Bài 2.

Chương 3.Ti phm

Chương 4. Cu thành ti phm

 

1

Thảo luận

3

4

Lý thuyết

Bài 3.

Chương 5. Khách th ca ti phm

Chương 6. Mt khách quan ca ti phm

 

1

Thảo luận

4

4

Lý thuyết

Bài 4.

Chương 7. Ch th ti phm;

Chương 8. Mt chủ quan ca ti phm

 

1

Thảo luận

5

3

Lý thuyết

Bài 5.

Chương 9. Các giai đon thc hin ti phm

 

2

Thảo luận

6

3

Lý thuyết

Bài 6.

Chương 10. Đng phm

 

2

Thảo luận

7

3

Lý thuyết

Bài 7.

Chương 11. Nhng tình tiết loi trừ tính nguy him cho xã hi ca hành vi

 

2

Thảo luận

8

3

Lý thuyết

Bài 8.

Chương 12. Trách nhim hình sự và hình pht

 

2

Thảo luận

9

3

Lý thuyết

Bài 9.

Chương 13. Hệ thng hình pht và các bin pháp tư pháp

 

2

Thảo luận

10

3

Lý thuyết

Bài 10.

Chương 14. Quyết đnh hình pht

 

2

Thảo luận

11

3

Lý thuyết

Bài 11.

Chương 15. Các chế đnh liên quan đến chp hành hình pht

 

2

Thảo luận