LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT DÂN SỰ HỌC PHẦN II

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT DÂN SỰ HỌC PHẦN II

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Chương 1: Khái niệm chung về nghĩa vụ

 

2

4

Lý thuyết

Chương 2: Xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự

 

3

2

Lý thuyết

Chương 3: Quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

 

4

6

Lý thuyết

Chương 4: Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

 

5

8

Lý thuyết

Chương 5: Những quy định chung về hợp đồng

 

6

4

Lý thuyết

Chương 6: Các hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản

 

7

2

Lý thuyết

Chương 7: Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản

 

4

Thảo luận

8

2

Lý thuyết

Chương 8: Hợp đồng có đối tượng là công việc

 

4

Thảo luận

9

2

Lý thuyết

Chương 8: Hợp đồng có đối tượng là công việc (tiếp)

 

4

Thảo luận

10

 

Tự nghiên cứu

Chương 9: Nghĩa vụ ngoài hợp đồng

 

11

2

Lý thuyết

Chương 10: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 

4

Thảo luận

12

2

Lý thuyết

Chương 11: Bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra

 

4

Thảo luận

13

2

Lý thuyết

Chương 12: Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

 

4

Thảo luận