LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN I

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN I

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

5

Lý thuyết

Chương 1: Những vấn đề chung về Luật Dân sự Việt Nam

 

2

5

Lý thuyết

Chương 2: Cá nhân - Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

Chương 3: Pháp nhân và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật dân sự

 

3

3

Lý thuyết

Chương 4: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu

 

2

Thảo luận

4

5

Lý thuyết

Chương 5: Tài sản

 

5

3

Lý thuyết

 

Chương 6: Quyền sở hữu

 

2

Thảo luận

6

3

Lý thuyết

Chương 7: Hình thức sở hữu

Chương 8: Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu

 

2

Thảo luận

7

3

Lý thuyết

Chương 9: Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu

 

2

Thảo luận

8

5

Lý thuyết

Chương 10: Những quy định chung về thừa kế

 

9

5

Lý thuyết

Chương 11: Thừa kế theo di chúc

 

10

3

Lý thuyết

Chương 12: Thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản thừa kế

 

2

Thảo luận