Thông báo thu bổ sung hồ sơ đối tượng 3 và đối tượng 6 tại Thông báo số 27