THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐHKSHN NĂM 2018