Thông báo miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 -2016

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 27/TB-T2-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập

học kỳ II năm học 2015 -2016

 

- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XA ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đao tạo công lập;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXA ngày 03 tháng 8 năm 2009 sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II của Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTG ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTG quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo về việc nộp hồ sơ thủ tục hưởng ưu đãi và trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên hệ đại học chính quy như sau:

STT

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ

I. MIỄN HỌC PHÍ

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, cụ thể:

1.1.  Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

1.2. Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

1.2. Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

1.3. Sinh viên là con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

1.4. Sinh viên là  con của liệt sỹ;

1.5. Sinh viên là con của thương binh;

1.6. Sinh viên là con của người hưởng chính sách như thương binh;

1.7. Sinh viên là con của bệnh binh;

1.8. Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực hộ khẩu;

4. - Thẻ thương binh (đối với con thương binh);

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu đãi do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận, quyết định hưởng trợ cấp xã hội một lần (đối với các đối tượng còn lại);

 5. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh và CMND;

4. Giấy giám định y khoa của bệnh viện hoặc kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã cấp;

5. Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo

3

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

 

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2.  Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3.  Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;

4. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận theo mẫu của Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH ngày 3/8/2009;

5. Quyết định của UBND về việc phê duyệt danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo có kèm theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

5

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;

4. Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của cơ quan có thẩm quyền.

II

GIẢM 70% HỌC PHÍ

6

 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

III

GIẢM 50% HỌC PHÍ

7

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ do tổ chức BHXH cấp;

4. Bản sao chứng thực quyết định của cơ quan mà cha/mẹ bị tai nạn lao động;

5. Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động.

 

 IV

TRỢ CẤP XÃ HỘI

8

Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao (Sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú tại các xã vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường theo Quyết định số 61/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ngày 12/3/2009).

 

1. Đơn xin hưởng trợ cấp (mẫu số 1);

2. Bản sao chứng thực Giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu gia đình;

4. Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú ở vùng cao từ 03 năm trở lên (tính từ thời điểm học tại trường) do cấp Huyện ký.

9

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

1. Đơn xin hưởng trợ cấp (mẫu số 2);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Giấy chứng tử của cha và mẹ.

10

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập.

1. Đơn xin hưởng trợ cấp (mẫu số 3);

2. Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo của năm do UBND xã, phường, thị trấn cấp theo mẫu  của Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH ngày 3/8/2009.

3. Bảng điểm học kỳ gần nhất có xác nhận của phòng Đào tạo và QLSV.

11

Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

 

1. Đơn xin hưởng trợ cấp (mẫu số 4);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Giấy giám định y khoa;

4. Giấy xác nhận kinh tế khó khăn của địa phương.

V

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

12

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

1. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu);

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao công chứng);

3. Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

 

VI. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

1. Thời hạn nộp hồ sơ

          - Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên từ ngày 10/4/2016 đến 05/5/2016.

2. Một số lưu ý

          - Mỗi sinh viên nộp 02 bộ hồ sơ/đối tượng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

- Đối với các đối tượng 1, 7, 8, 9: sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ một (01) lần trong suốt quá trình học nếu không có sự thay đổi.

 - Đối với các đối tượng 2, 4, 5, 10, 11, 12: Sinh viên mới bắt đầu thuộc đối tượng trên thì nộp hồ sơ theo thời hạn quy định của nhà trường. Sinh viên thuộc các đối tượng trên đã được xét miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội ở các học kỳ trước phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo và các giấy tờ khác (nếu có) của năm 2016 .

- Các đối tượng 3, 6 mới được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  ngày 02 tháng 10 năm 2015 sẽ có thông báo nộp hồ sơ sau khi có văn bản hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

- Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn), Nhà trường không xét miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội.

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 vẫn phải nộp học phí học kỳ II năm học 2015 – 2016 theo thời gian quy định của Nhà trường. Sau khi có quyết định chính thức của Hiệu trưởng, sinh viên sẽ nhận lại tiền học phí đã nộp tại phòng Tài vụ./.

Nơi nhận:

-   BGH (để b/c);

-   Phòng Tài vụ;

-   Sinh viên các khóa;

- Lưu: TC-HC; P. ĐT & QLSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QLSV

 

Vũ Đức Hạnh

 

 

Một số Biểu mẫu liên quan: Tải file biểu mẫu